ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 73. zasedání rady města konaného dne 8.11.2021

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za školní rok 2020/2021, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje výběr dodavatele licencí Microsoft 365 EDU A3 EES pro zaměstnance a žáky ZŠ Frýdlant pro rok 2022, a to společnost Autocont a. s., bez poptávkového řízení dle předloženého materiálu a ukládá řediteli školy Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému uzavřít licenční smlouvu na dodávku výše uvedených licencí na rok 2022 s dodavatelem, společností Autocont a. s.

Rada města schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant na setkání zaměstnanců školy dne 10. 12. 2021.

Rada města schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda spolku Romany art workshop z.s. na uspořádání tiskové konference a maškarního plesu pro děti dne 25. 11. 2021.

Rada města schvaluje předávací protokol na sál restaurace Beseda dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda spolku Muzikanti Frýdlant, z. s. na uspořádání akce „50. Muzikantský Silvestr“ dne 29. 12. 2021.

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje vítěze poptávkového řízení pana Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, Frýdlant na akci „Oprava bytu č. 48, ul. Novoměstská 1065, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města přiděluje byt č. 24 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 15. 11. 2021 dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 k pořízení nové cisternové automobilové stříkačky s minimální dotací 50%.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava havarijního stavu střechy a oprava krovu na staré učebnové části objektu školy, změna krytiny na bobrovky v ZŠ Bělíkova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s posunutím termínu uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 671/1, k.ú. Frýdlant od 1. 12. 2021. Pozemek se nachází za objektem čp. 630, v ul. Míru, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1330/6 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 1.410,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1330/5 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 1.390,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1330/3 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 1.420,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vložení nepeněžitého vkladu, a to pozemek p.č. 1027/17 o výměře 30 m2 vč. stavby bez čp., pozemek p.č. 1030/1 o výměře 1290 m2, pozemek p.č. 1030/2 o výměře 2957 m2, pozemek p.č. 1030/3 o výměře 743 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1031 o výměře 1204 m2 včetně stavby čp. 1414, pozemek p.č. 1033/1 o výměře 3024 m2, pozemek p.č. 1033/3 o výměře 112 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1033/4 o výměře 130 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1035 o výměře 490 m2 včetně stavby čp. 862, pozemek p.č. 1036 o výměře 95 m2 včetně stavby čp. 863, pozemek p.č. 1038/2 o výměře 303 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1038/3 o výměře 89 m2 včetně stavby čp. 864, pozemek p.č. 1038/7 o výměře 2080 m2, vše k.ú. Frýdlant do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. za úpis akcií v hodnotě převáděného majetku. 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant o výměře 36,4 m2 od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 949 o výměře 92 m2 a části pozemku p.č. 245 o výměře cca 70 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3238, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Zámecká, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění STL plynovodu a 2 ks plynovodních přípojek k pozemkům p.č. 1044/2, 1045, 1046/14, 1046/15, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Cenu za zřízení služebnosti doloží žadatel po dokončení stavby na základě geometrického plánu, který vyhotoví na svoje náklady. Pozemky navazují na areál nemocnice ve Frýdlantu. 

Rada města bere na vědomí žádost o přehodnocení ceny pozemků p.č. 4795/1 a p.č. 4798/2, vše k.ú. Frýdlant a nesouhlasí se snížením ceny pozemků. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 2431/2021 ze dne 11. 10. 2021 týkající se převodu pozemků p.č. 4795/1 a 4798/2, vše k.ú. Frýdlant z důvodu neakceptování ceny žadatelem.

Rada města pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního jednáním s firmou Farmy Frýdlant a.s., Krásný Les 281 o možnosti odkoupení části pozemku p.č. 4793/1, k.ú. Frýdlant případně o možnosti směny části tohoto pozemku za pozemek města dle dohody.

Rada města souhlasí s pokácením dožilých dřevin a náhradní výsadbou v rámci revitalizací hřbitova II. etapa dle návrhu vedoucí odboru majetkosprávního.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021 v celkovém objemu příjmů i výdajů 644.130,60 Kč dle předloženého materiálu. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a pověřuje vedoucí odboru finančního zapracovat připomínky do rozpočtu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci pro rok 2022 s televizí RTM plus dle varianty č. 3 předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s pořádáním běhu "Bedřichovský bastard" dne 20. 8. 2022 na území města Frýdlant a ukládá místostarostovi zpracovat rozpočet na akci.

Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města včetně veškerých prezentovaných materiálů souvisejících se zřízením Městské policie Frýdlant a doporučuje ji předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky o zřízení městské policie Frýdlant a doporučuje ji předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrh tabulkového počtu strážníků Městské policie Frýdlant na 9 včetně 1 velitele a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí záměr zpracování návrhu běžného a kapitálového rozpočtu související s činností Městské policie Frýdlant na rok 2021 včetně rozpočtového výhledu do roku 2026 a projednat ho v rámci návrhu a projednání rozpočtového provizoria.

Rada města bere na vědomí záměr vypsání výběrového řízení na velitele Městské policie Frýdlant a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrh místostarosty připravit veškerou potřebnou dokumentaci pro zahájení činnosti Městské policie Frýdlant a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí návrh místostarosty předložit návrh řešení služebny Městské policie Frýdlant zastupitelstvu města do únorového jednání zastupitelstva v roce 2022. 

Rada města schvaluje Formulář pro zpracování nabídkové ceny - údržba, provoz a správa VO v rámci veřejné nadlimitní zakázky „Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení města Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského o vyhlášení ředitelského volna na pracovišti ZŠ Purkyňova a DDM dne 16. 11. 2021.

16.11.2021 16:50:25 | přečteno 155x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load