ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 72. zasedání rady města konaného dne 25.10.2021

Rada města schvaluje bezplatný pronájem frýdlantského kina dne 30. 11. 2021 od 16:00 hodin na akci „O Vodě na Frýdlantsku“ pořádané Mikroregionem Frýdlantsko a Agenturou Regionálního rozvoje s.r.o. 

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, za školní rok 2020/2021 dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje návrh rozpočtu hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na rok 2022, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje přijetí věcného sponzorského daru ve formě 5 kusů šlapacích motokár pro děti na pracoviště MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant od firem Jiří Paďour – Autodíly Vážka; FDLnet.CZ, s.r.o.; EMJ, s.r.o.; Tobis, s.r.o.; Jatky – řeznictví Prošek Miroslav; za uvedené ceny, dle předloženého materiálu a ukládá řediteli školy Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému uzavřít s výše uvedenými firmami darovací smlouvy.   

Rada města schvaluje přijetí peněžního sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč od firmy FDLnet.CZ s.r.o. dle předloženého materiálu a ukládá řediteli školy Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému uzavřít s výše uvedenou firmou darovací smlouvu.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+0, Havlíčkova 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda  na uspořádání taneční zábavy s živou hudbou dne 20. 11. 2021.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+0, ul. Novoměstská 1065, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje vítěze výběrového řízení firmu CYMSTAV s.r.o., se sídlem Březinova 865, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava bytové jednotky 1+kk, ul. U Nemocnice 1244, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava bytové jednotky ve 2. np 2+1, ul. U Nemocnice 1243, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 9. 2021 organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního u organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant" uzavřený mezi společností VF SITE s.r.o. se sídlem Častolovice 61, Česká Lípa a Městem Frýdlant a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

2. Rada města ukládá starostovi vymáhat úhradu víceprací u Libereckého kraje. 

Rada města schvaluje základní zadávací podmínky na nadlimitní veřejnou zakázku "Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení Města Frýdlant" dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 197/2020 uzavřený mezi Městem Frýdlant a společností EKOLES-PROJEKT s. r. o., se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města odkládá bod č. 19 pořadu jednání a ukládá starostovi jednat se zástupci Osadního výboru Albrechtice a Českého rybářského svazu.

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby komunikací pro Město Frýdlant na období 2021-2022 dle upraveného návrhu. Součástí výkazu bude přiložen výpis z GPS.

Rada města schvaluje Pravidla pro krátkodobou výpůjčku majetku města dle návrhu předloženého vedoucí odboru majetkosprávního. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství dle návrhu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle návrhu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p.č. 2633, k.ú. Frýdlant. Žadatelé předloží po dokončení stavby na vlastní náklady geometrický plán skutečného zaměření stavby. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena po dokončení stavby. Pozemky se nacházejí v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vrchního vedení NN k pozemku p.č. 53/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu dle návrhu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 2.000,- Kč + DPH. Žadatel doloží po dokončení stavby na svoje náklady geometrický plán. Pozemek se nachází ve Filipově, Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zařízení distribuční soustavy k pozemkům p.č. 239/1, 241/1, 241/2, 245, 247, 254/2, 863/1, 857, 858/1, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 121.863,- Kč bez DPH. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného provedení na svoje náklady. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p.č. 1264/1, k.ú. Frýdlant. Žadatelky po dokončení stavby předloží na vlastní náklady geometrický plán skutečného provedení stavby. Platba za zřízení služebnosti bude stanovena po dokončení stavby. Pozemek se nachází v ul. Máchova, Frýdlant.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021 ve výši příjmů 1.756.759,66 Kč a výdajů 1.706.108,25 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 70.651,41 Kč bude převedeno do zůstatku účtu. 

Rada města schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 30. 9. 2021, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje prodloužení leasingové smlouvy na auto pro OSPOD dle varianty č. 2, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu za I. pololetí 2021 Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny Frýdlant, dle předloženého materiálu v navržené výši. 

Rada města schvaluje plnění usnesení, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotační prostředky z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT 117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu Speciální školy, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje cenovou nabídku společnosti MIBAG sanace spol. s r.o. na opravu jídelny a učebny po havárii prasklého topení v základní škole, Bělíkova ul. 977, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá vedoucí BHF doplnit do podmínek pronájmu sálu restaurace Beseda i úklid před městským kinem. 

Rada města schvaluje pořízení 2400 kusů antigeních testů COVID19 k potřebám příspěvkových organizací zřizovaných Městem Frýdlant.

3.11.2021 8:07:32 | přečteno 163x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load