ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 71. zasedání rady města konaného dne 11.10.2021

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+0, v ulici Zámecká 447, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec zřízené Městem Frýdlant za 1. pololetí roku 2021.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o., dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola, speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o. zřizované Městem Frýdlant.

Rada města schvaluje odpisové plány na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola, speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o. zřizované Městem Frýdlant.

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro projekt „Modernizace Nemocnice Frýdlant - I. etapa“ uzavření mezi městem Frýdlant a společností TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Opava a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 105 m2 s fi. Vadovský Group s.r.o., IČ 07571232, U Jeslí 138/7, Liberec XI na dobu určitou 5 let od 1. 11. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Nájemce si zajistí na svoje náklady změnu užívání prostor.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 12. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě obnova vedení NN k pozemkům p.č. 816 a 948, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu dle návrhu ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti dle smlouvy č. IE-12-4006511/VB/1 se stanovuje ve výši 189.067,- Kč bez DPH. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování energetického auditu a souvisejících dokumentů pro Město Frýdlant v souladu se zákonem č. 3/2020 Sb. a vyhláškou č. 140/2021 Sb. s firmou KEnergy s.r.o., Jeronýmova 229/7, Liberec za cenu dle cenové nabídky s termínem dokončení do 30. 9. 2022.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 671/1 o výměře cca 127 m2, k.ú. Frýdlant na základě posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4795/1 o výměře 655 m2 a pozemku p.č. 4798/2 o výměře 528 m2, vše k.ú. Frýdlant za kupní cenu 730,- Kč/m2 u obou pozemků. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek veřejné dražby č.j. 066/2021-D a schválit převod předmětu dražby pozemek p.č. 2201/6 o výměře 20 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 2201/13 o výměře 1300 m2, pozemek p.č. 2197/10 o výměře 142 m2 včetně stavby bez čp. garáž, pozemek p.č. 2197/26 o výměře 736 m2, pozemek p.č. 2201/1 o výměře 6207 m2 včetně prům. obj. čp. 187, pozemek p.č. 2201/2 o výměře 17 m2 včetně stavby bez čp. jiná st., vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 5,7 mil. Kč dle protokolu o provedené veřejné dražbě. Jedná se o areál bývalé pily v ul. Raisova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1046/15 o výměře 2242 m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Města Frýdlantu do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Bezúplatný převod je z důvodu veřejného zájmu, a to stavba "Výjezdová základna Frýdlant" za podmínek zahájení stavby do 5 let od převodu vlastnického práva k pozemku v katastru nemovitostí. V případě nesplnění podmínky vrátí obdarovaný předmět daru dárci v původním stavu. Jedná se o pozemek v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částí pozemku p.č. 2468/5, k.ú. Frýdlant (nově dle GP č. 3329-120/2021 pozemek p.č. 2468/14, 2468/15, 2468/16, vše k.ú. Frýdlant) za kupní cenu 150,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 1586/1 o výměře cca 2000 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 410,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 41,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 791 o výměře 805 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4782/9 o výměře 1638 m2 a pozemku p.č. 4784/2 o výměře 2315 m2, vše k.ú. Frýdlant za celkovou kupní cenu 870.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu Města Frýdlant k 31. 8. 2021 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021 ve výši příjmů 60.149,95 Kč a výdajů 210.149,95 Kč. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) bude hrazeno ze zůstatku účtu.

Rada města souhlasí se schválením změny veřejnoprávní smlouvy dle přiložené žádosti a doporučuje zastupitelstvu města tuto změnu schválit.

Rada města neschvaluje pronájem dodávky v majetku Města Frýdlant, spolku Vrtule Frýdlant, z.s. dle předložené žádosti.

Rada města schvaluje pořádání mezinárodního setkání Frýdlant-Cup a bere na vědomí přípravné práce pro setkání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na vložení nepeněžitého vkladu, a to pozemek p.č. 1027/17 o výměře 30 m2 vč. stavby bez čp., pozemek p.č. 1030/1 o výměře 1290 m2, pozemek p.č. 1030/2 o výměře 2957 m2, pozemek p.č. 1030/3 o výměře 743 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1031 o výměře 1204 m2 včetně stavby čp. 1414, pozemek p.č. 1033/1 o výměře 3024 m2, pozemek p.č. 1033/3 o výměře 112 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1033/4 o výměře 130 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1035 o výměře 490 m2 včetně stavby čp. 862, pozemek p.č. 1036 o výměře 95 m2 včetně stavby čp. 863, pozemek p.č. 1038/2 o výměře 303 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1038/3 o výměře 89 m2 včetně stavby čp. 864, pozemek p.č. 1038/7 o výměře 2080 m2, vše k.ú. Frýdlant do společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. za úpis akcií v hodnotě převáděného majetku. Pozemky se nacházejí v areálu nemocnice Frýdlant.

Rada města schvaluje podání žádosti o dotační prostředky na projekt „Lesní cesta“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu obnovy venkova – Lesnická infrastruktura. Jedná se o úsek cca 770 m, který vede od komunikace na Višňovou k altánu na Hartě, p.č. 4326, k.ú. Frýdlant.

19.10.2021 13:32:58 | přečteno 152x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load