ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 67. zasedání rady města konaného dne 9. 8. 2021

Rada města schvaluje v rámci poptávkového řízení cenovou nabídku společnosti Jiří Hübsch se sídlem Kryštofovo Údolí 29, Liberec 1, na akci "Dodávka a montáž myčky na černé nádobí - Školní jídelna, Frýdlant" a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a společností Metrostav a. s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Rada města schvaluje změny č. 3 v rámci akce „Zajištění vnitřní konektivity škol Husova a Bělíkova, Frýdlant“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“a ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 16/2021 v předloženém rozsahu změn.

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 66/2021 uzavřený mezi Městem Frýdlant a společností PROFIS Frýdlant s.r.o., se sídlem Dolní Řasnice 269, Frýdlant, 464 01 dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Rada města bere na vědomí žádost veřejného ochránce práv - ombudsmana o vyjádření ke stížnosti a souhlasí se zasláním odpovědi dle návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OLP/2689/2021 mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a Městem Frýdlant umístění plynovodní přípojky k pozemku p.č. 375/1 a p.č. 377, vše k.ú. Frýdlant (plynovodní přípojka k objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant). Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 3.670,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 671/1, k.ú. Frýdlant o výměře 30 m2 s firmou LIDEZIN CZ s.r.o., Dolní Řasnice 216, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 16,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 671/1, k.ú. Frýdlant o výměře 10 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 16,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Míru, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou domu s veterinární ordinací na pozemku p.č. 466/1, k.ú. Frýdlant dle předložené dokumentace.

Rada města souhlasí se záměrem CETIN - investiční akce pro modernizaci technické infrastruktury sítě elektronických komunikací za splnění standardních podmínek pro zásahy do pozemků Města Frýdlant. Před vydáním stanoviska k vlastní stavbě bude radě města předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 671/1, k.ú. Frýdlant o výměře 80 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 16,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Míru, za objektem čp. 630.

Rada města bere na vědomí žádost společnosti TextilEco a.s, Palackého 715/15, Praha o souhlas s umístěním Penguin Boxu ve Frýdlantu a ukládá vedoucí OMS prověřit možnosti umístění.

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 3145/1, 3146/1 a 3147, vše k.ú. Frýdlant uzavřené se Školním statkem Frýdlant, s.r.o., Zámecká 4005, Frýdlant k 31. 8. 2021 dohodou z důvodu likvidace organizace.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3145/1, 3146/1 a 3147, vše k.ú. Frýdlant se Školním statkem, příspěvková organizace, Zámecká 4005, Frýdlant od 1. 9. 2021 na dobu neurčitou s využitím pozemků pro komunitní kompostárnu Města Frýdlant. Nájemné se stanovuje ve výši 50.000,- Kč + DPH/rok.

Rada města bere na vědomí žádost politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj o zábor veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 27. 8. 2021 za účelem uspořádání předvolební kampaně. Zábor bude zpoplatněn dle OZV č. 4/2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4169/2 o výměře 2397 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 2.251.900,- Kč. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2021.

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 ve výši příjmů i výdajů 1.061.408,70 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí Smlouvu o zajištění dodávky zemního plynu pro zákazníka TEPLO Frýdlant s.r.o. předloženou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města bere na vědomí Dodatek č. 3 ke smlouvě na dodávku a odběr tepla, předložený jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města neschvaluje nabídku firmy ONYX na interaktivní hřiště a jejich realizaci v žádné variantě.

Rada města bere na vědomí dopis firmy Metrostav, a.s. a zprávu advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář.

Rada města ukládá starostovi koordinovat postup s Libereckým krajem a FVS, a.s.

Rada města odkládá bod č. 22 pořadu jednání a ukládá vedoucí BHF předložit materiál na příští jednání rady města.

Rada města souhlasí s přidělením bytové jednotky o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje možnost využití horních částí discgolfových košů v Lesoparku střelnice jako reklamní plochu na základě žádosti spolku Discgolf Frýdlant, z.s., dle předloženého materiálu a pověřuje starostu projednat věc se společností Lesy České republiky s.p.

Rada města schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Jaroslav Melka – zámečnictví se sídlem Strmá 1097, 464 01 Frýdlant na akci „Výroba a montáž ocelových přístřešků pro domovní odpad, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

20.9.2021 8:15:35 | přečteno 209x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load