ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 56. zasedání rady města konaného dne 8. 2. 2021

Informace z 56. zasedání rady města konaného dne 8. 2. 2021 

Rada města po projednání souhlasí s výměnou bytu a sepsáním smlouvy na bytovou jednotku v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výměnou bytu a sepsáním smlouvy na bytovou jednotku 1+1 v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Školní 1189, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Mlýnská 456, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3, v ulici Mezibranská 20, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3, v ulici Lužická 868, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje čerpání rezervního fondu: posílení fondu investic z rezervního fondu  příspěvkové organizace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT v částce 49.687,19 Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízenu firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava bytové jednotky 1+1 v panelovém domě Školní 1189/4, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební oprava bytu vel. 3+1 v 1. patře, ul. Míru 137, Frýdlant“ o prodloužení termínu předání stavby do 21. 3. 2021.

Rada města po projednání bere na vědomí dopis, týkající se přidělení městského bytu a ukládá místostarostovi odpovědět na něj. Před odesláním, znění dopisu, předložit k projednání a schválení na příštím jednání rady města.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro MR z programu obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli do podprogramu 117D82220E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov v rámci realizace akce „Přestavba, modernizace a snížení energetické náročnosti objektu Speciální školy, Frýdlant“.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, číslo výzvy 146, z prioritní osy 5 – energetické úspory a specifického cíle 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů v rámci realizace akce „Snížení energetické náročnosti objektu Speciální školy, Frýdlant“.

1. Rada města schvaluje zadání administrace podání žádosti o dotační prostředky z Operačního programu životního prostředí, v prioritní ose 5.1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie na akci „Snížení energetické náročnosti objektu Speciální školy, Frýdlant“

2. Rada města po projednání souhlasí se zadáním dalšího stupně vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování oceněného a neoceněného rozpočtu na akci „Snížení energetické náročnosti objektu speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“, na kterou je uzavřena smlouva se společností Projektový ateliér DAVID s. r. o.

3. Rada města ukládá investičnímu oddělení a místostarostovi města v případě obdržení dotačních prostředků na Základní školu speciální, Frýdlant, prověřit možnosti čerpání dalších dotačních prostředků (dešťová kanalizace).

Rada města souhlasí s předložením žádosti o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant pro rok 2021, s názvem akce „Zabezpečení akceschopnosti JSDH Frýdlant “ a v případě schválení pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny na území ORP za rok 2020 přednesenou referentkou odboru sociálních věcí. Předložený dokument bude odeslán na KÚLK.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu pracoviště krizového řízení, bezpečnostní rady ORP za rok 2020 přednesenou referentem krizového řízení, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání doporučuje do OZV – techno party doplnit povinnost organizátora zajistit zdravotnickou službu.

2. Rada města doporučuje předložit návrh OZV č. 02/2021 – techno party – 3. verze k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 313/4 o výměře 2496 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu s podmínkami obálkového výběru kupujícího. Minimální vyvolávací cena se stanovuje ve výši 400 Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 20 Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 261/1 o výměře 1933 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 400 Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 1577 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu s podmínkami obálkového výběru kupujícího. Minimální vyvolávací cena se stanovuje ve výši 419 Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 42 Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 290/2 o výměře 83 m2, k.ú. Lázně Libverda na základě posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Lázních Libverda

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání ve 2. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 48,3 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2026. Nájemné se stanovuje ve výši 600 Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání ve 2. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 20,41 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2026. Nájemné se stanovuje ve výši 600 Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 120 m2 s firmou Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2026. Nájemné se stanovuje ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Rada města bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem o pronájem kancelářských prostor a souhlasí s pronájem prostor ve 3. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 78,5 m2.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o přenechání VO na území města Frýdlant do nájmu, o jeho provozování a správě dle návrhu.

1. Rada města bere na vědomí žádost firmy CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 a souhlasí pouze s výměnou metalických kabelů za optické dle návrhu a pověřuje místostarostu projednat úplatu za zřízení služebnosti.

2. Rada města nesouhlasí s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů k budovám města z důvodu existence optické přípojky firmy FDLnet.CZ s.r.o.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 24/2020 v celkové výši příjmů 6.579.545,81 Kč a výdajů 6.556.545,81 Kč dle předložené tabulky, které dle kompetencí schválených zastupitelstvem města schválil starosta a zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2020.

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč dle žádosti č. 1/2021 spolku CO dance company, z.s. na úhradu nájemného a energie.

2. Rada města po projednání schvaluje dotaci ve výši 15.000 Kč dle žádosti č. 2/2021 spolku Azyl pes Krásný Les, z. s. na opravu střechy a výměnu střešní krytiny na kotcích v sekci 1 a 3.


1. Rada města bere na vědomí kalkulované ceny za teplo pro rok 2020, dle předloženého materiálu.

2. Rada města pověřuje jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. aby se zabýval minimalizací emisí z komínů a zprávu předložil na jednání rady města do 30. 4. 2021.

Rada města po projednání bere na vědomí zrušení akce Valdštejnské slavnosti 2021 bez náhrady dalšího termínu.

Rada města bere na vědomí jmenování Mgr. Lucie Winklerové členkou Pracovní skupiny regionální stálé konference Libereckého kraje – Sociální začleňování a zaměstnanost.


15.2.2021 8:25:48 | přečteno 105x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load