ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 55. zasedání rady města konaného dne 25. 1. 2021

Informace z 55. zasedání rady města konaného dne 25. 1. 2021

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2020 přednesenou vedoucí OZU, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace o nové OZV č. 2/2021 a ukládá vedoucí OKU vyjasnit sporné body, čl. 5 a čl. 9 a předložit znovu materiál na příští jednání rady města dne 8. 2. 2021.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4798/2 o výměře 528 m2 a pozemku p.č. 4795/1 o výměře 655 m2, vše k.ú. Frýdlant na základě posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s připojením se Města Frýdlant ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky na budově úřadu dne 10. 3. 2021 a dále souhlasí s vyvěšením vlajky i v roce 2022. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem.     

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 863/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, Havlíčkovo nám. 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu.   

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu účastník PROFIS Frýdlant s.r.o. se sídlem Dolní Řasnice 269, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava chodeb v 1.NP, vč. schodiště do suterénu a oprava chodeb ve 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí informaci ředitelky Mgr. Jaroslavy Smolové o uzavření Základní školy speciální ve dnech 19. 1. - 27. 1. 2021.

Rada města schvaluje Plán činnosti Kulturní komise na rok 2021, dle upraveného materiálu a doplňuje bod jednání na 2. zasedání dne 25. března „Příprava Valdštejnských slavností“.

Rada města bere na vědomí žádost a ukládá místostarostovi zjistit účelovost daru či případné individuální dotace. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu FLAME System s.r.o. na akci Zajištění vnitřní konektivity škol Husova a Bělíkova, Frýdlant v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města schvaluje platový výměr ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského, dle předloženého materiálu od 1. 1. 2021.

2. Rada města schvaluje platový výměr ředitelky ZŠS Frýdlant Mgr. Jaroslavy Smolové, dle předloženého materiálu od 1. 1. 2021.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dle Smlouvy o smlouvě budoucí darovací  č.j. OL/40/2021 v rámci stavby „Ul. Krátká – spojka do ul. Kodešova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města bere na vědomí informaci starosty o předběžném hospodářském výsledku ve Školní jídelně Frýdlant za rok 2020.

2. Rada města bere na vědomí informaci o nutnosti nákupu myčky na nádobí pro Školní jídelnu Frýdlant a přiklání se k variantě řešení nařízením odvodu z fondu investic organizace do rozpočtu města a vypsáním výběrového řízení na dodavatele myčky. Následně věc řešit pronájmem myčky v rámci nájemní smlouvy.

3. Rada města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru týkající se doporučení k pořízení softwaru pro objednávání stravování ve Školní jídelně a zahájení prací na přípravě výběrového řízení. Dále Rada města podmiňuje pořízení tohoto software zajištěním kvalitního síťového propojení výdejen a Školní jídelny. 

Rada města schvaluje přesunutí termínu jednání Zastupitelstva města Frýdlant ze dne 24. 2. 2021 na 3. 3. 2021.

29.1.2021 11:28:06 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load