ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 54. zasedání rady města konaného dne 11. 1. 2021

Rada města po projednání schvaluje odpisový plán na rok 2021 – Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje „Jmenovité úkoly na opravy pro rok 2021 na objektech spravovaných BHF“ pro ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyřazením žádostí uvedených v seznamu žadatelů o městský byt ve Frýdlantu a ukládá ředitelce BHF, aby žadatele písemně či telefonicky (i SMS) informovalo o vyřazení jejich žádosti ze seznamu žadatelů.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu PROFIS Frýdlant, s.r.o., se sídlem Dolní Řasnice 269, 464 01 Dolní Řasnice na akci „Stavební úpravy učebny cizích jazyků ZŠ Husova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu AV Media, a.s. na akci „Vybavení učebny cizích jazyků“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 313/4 o výměře 2496 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.   

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 215/2 o výměře 3356 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu s podmínkami obálkového výběru kupujícího. Minimální kupní cena se stanovuje ve výši 1.200.000,- Kč, min. příhoz do dalších kol ve výši 120.000,- Kč. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 261/1 o výměře 1933 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v suterénu objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant o výměře 120 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 1.000,- Kč/měsíc. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání ve 2. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 20,41 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání ve 2. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 48,3 m2. Nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok. 

1. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2002/1 o výměře 1024 m2, k.ú. Frýdlant. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 917/1 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 917/6) o výměře 149 m2  za cenu 242,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 920/2 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 920/4) o výměře 486 m2 v majetku města za cenu 161,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Na pozemku 920/2 je zřízeno VB ve prospěch ČEZ Distribuce. Doplatek vůči městu je ve výši 42.188,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Řasnická, Frýdlant. 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částí pozemků p.č. 4172/2, 4171 a 4448, vše k.ú. Frýdlant – pruh o šířce 2 m podél komunikace za cenu 100,- Kč/m2 do vlastnictví Města Frýdlant na základě geometrického plánu, který zajistí do jednání zastupitelstva města vedoucí odboru majetkosprávního. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

2. Rada města pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního požádat o změnu územního plánu u částí pozemku p.č. 4172/2, 4171 a 4448, vše k.ú. Frýdlant – pruh o šířce 2 m na plochu komunikace po jejich převodu do vlastnictví Města Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2506/1 o výměře 357 m2, p.č. 2508/2 o výměře 98 m2 a p.č. 2506/2 o výměře 202 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 630,- Kč/m2. Podmínkou je společný prodej všech pozemků. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí stížnost na pokácení stromů na pozemku p.č. 2508/2, k.ú. Frýdlant a po posouzení konstatuje, že nedošlo k porušení zákonných požadavků a ukládá starostovi odpovědět na stížnost. 

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s využitím studny na pozemku p.č. 1765, k.ú. Frýdlant k nakládání s povrchovými a podzemními vodami za účelem napájení hospodářských zvířat za podmínky uzavření dohody mezi Městem Frýdlant a žadatelem o provádění pravidelné údržby studny na vlastní náklady bez kompenzace Městem Frýdlant a za podmínky, že odběr vody nepřesáhne zpoplatnitelné množství v souladu s § 88b zákona č. 254/2001 Sb. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kanalizační přípojky k pozemku p.č. 1480/1, k.ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle pravidel města po doložení geometrického plánu skutečného provedení stavby na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Větrná, Frýdlant. 

1. Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 3389, 3287/18, 3287/16, 3287/14, 3472, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 16.750,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Na Hágu, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá místostarostovi zajistit projektovou přípravu nového VO v lokalitě na Hágu. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 1609/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle pravidel města na základě předložení geometrického plánu skutečného zaměření stavby na náklady žadatele. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant. 

1. Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 897, 920, 763/3, 888, 863/1, 289, 304/1, 886, 313/5, 313/4, 871/1, 264/1, 264/2, 303/3, 884/1,581/4, 867/1, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle pravidel města na základě předložení geometrického plánu skutečného zaměření stavby na náklady žadatele.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat se správcem VO náhradu za demontované sloupy VO včetně zachování jeho funkčnosti. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.       

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu k pozemkům p.č. 10, 11/3, 11/4, 13/4, 15/1, 17/1, 43, 59, 66, 69, 342, 343, 653/2, 712/4, 764, 774, 783, 784, 785, 786, 788, 829, 836, 844, 847, 854, 875, 2192, 2216, 2219, 2241, 2250/1, 2259, 2268/1, 2279, 2315, 2328/13, 2329/1, 2331, 2335, 2342/1, 2487/1, 2488/6, 2496/3, 2505, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2520/1, 2515, 2516/1, 2567, 2593, 2596, 2600, 2607, 2625/1, 2625/2, 2627/8, 2633, 2640/5, 2640/8, 2647/1, 2650/13, 2650/28, 2650/60, 2650/82, 2650/121, 2650/126, 2650/132, 2650/133, 2650/134, 2651/6, 2654/4, 2673, 2693/1, 2694, 2709/1, 2715/2, 2717/2, 2720/2, 2757, 4074/3, 4077/33, 4077/34, 4079/9, 4079/10, 4087/7, 4087/8, 4125, 4942, 4949, 2650/120, 16, 871, 874, 4082/2, 873/2, 873/3, 2342/4, 2342/5, 2342/6, 2342/7, 2342/8, 2342/9, 2362, 2377, 2386, 2394/1, 2394/9, 2398/7, 2398/8, 2404/4, 2404/5, 2405/23, 2405/34, 2407/1, 2407/8, 2415, 2423/1, 2428/1, 2432/2, 2433, 2438/2, 2445, 2465, 2468/5, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle znaleckého posudku dle zákona o oceňování majetku předloženého žadatelem po dokončení stavby. Žadatel zajistí zpracování geometrického plánu skutečného zaměření stavby na svoje náklady. Pozemky se nacházejí v ul. Kodešova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu k pozemkům p.č. 346/1, 346/2, 343, 234/2, 371/3, 332, 325/1, 265, 306, 304/2, 304/1, 302, 303/1, 1082/1, 1082/26, 1082/12, 1082/11, 1082/7, 1082/3, 1082/8, 1082/9, 1083/36, 1083/25, 1082/24, 1083/22, 1083/20, 1083/27, 1083/19, 1056/1, 1056/8, 1087/1, 1101, 1150, 1086, 1145/1, 1141/11, 1141/12, 1130/1, 1083/40, 1123/1, 1123/2, 3101/5, 3101/7, 1123/4, 1083/38, 945, 871, 84/1, 942, 105, 905, 910, 875, 883, 917/1, 873, 1074/1, 920/3, 1071/2, 1071/3, 1071/7, 1056/4, 3084/2, 3084/3, 3084/5, 3064/13, 1149/6, 1149/9, 1149/10, 3111/2, 3109, 3110, 1137, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle znaleckého posudku dle zákona o oceňování majetku předloženého žadatelem po dokončení stavby. Žadatel zajistí zpracování geometrického plánu skutečného zaměření stavby na svoje náklady. Pozemky se nacházejí v lokalitách Hrnčířské náměstí, Novoměstská, Tylova, Bělíkova, Purkyňova a Řasnická, Frýdlant. 

1. Rada města souhlasí se zřízením sběrného místa v ul. Raisova, Frýdlant na části pozemku p.č. 682/1, k.ú. Frýdlant dle GP č. 3132-249/2019 p.č. 682/4, k.ú. Frýdlant (mimo aktivní povodňovou zónu) od 1. 3. 2020 dle návrhu.

2. Rada města ukládá místostarostovi a vedoucí OMS předložit návrh provozního řádu sběrného místa v Raisově ulici.

3. Rada města ukládá starostovi předložit do konce února 2021 souvislosti s novelou zákona o odpadech návrh řešení odpadového hospodářství na území města Frýdlant. 

Rada města schvaluje nové Zásady pro zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Frýdlant a pravidlo pro oceňování věcných břemen ve prospěch Města Frýdlant včetně jeho evidence s účinností dnem schválení radou města. 

Rada města bere na vědomí žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. a souhlasí s převedením nevyčerpaných prostředků na investice a mimořádné opravy pro Nemocnici Frýdlant, s.r.o. za rok 2020 k čerpání v roce 2021 vzhledem ke koronavirové pandemii a s tím souvisejících opatření. 

Rada města bere na vědomí informaci Krajské nemocnice Liberec, a.s. o uzavření podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a firmou NELI servis, s.r.o. na provozování kotelen a vybavení kotelen od roku 2021.

Rada města odkládá bod č. 29 pořadu jednání a ukládá místostarostovi předložit rozpočet na výměnu elektrických rozvodů ve 3. NP budovy radnice do 31. 1. 2021. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „Oplocení dopravního hřiště ve Frýdlantu“ společnost TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starosu města podpisem smlouvy o dílo. 

Rada města bere na vědomí vyjádření firmy T-mobile k nesouhlasu rady města s realizací projektu optické sítě ve Frýdlantu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávího firmu informovat o existenci optické sítě firmu FDLnet.CZ s.r.o. 

1. Rada města bere na vědomí žádost o mimořádnou dotaci TJ Slovan Frýdlant z.s.

2. Rada města ukládá místostarostovi projednat: 

a) rozpočet na rekonstrukci staré loděnice

b) vyřešit návrh provozování Sokolovny v případě převzetí města Frýdlant

c) předložit návrh radě města nejpozději do 31. 3. 2021

Rada města schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o pronájmu tepelných zařízení uzavřenou mezi Městem Frýdlant a společností TEPLO Frýdlant s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města bere na vědomí zprávu tajemnice o změně na pozici řízení Odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a pověřuje ji jeho vedením.

18.1.2021 10:21:07 | přečteno 128x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load