ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 52. zasedání rady města konaného dne 7. 12. 2020

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o. od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru od Libereckého kraje ve formě 475 ks ochranných nanomasek pro zaměstnance Základní školy speciální, Frýdlant, v celkové hodnotě 22.415,25 Kč dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnost Autocont a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, pobočka Liberec, Londýnská 51/2, 460 01 Liberec na dodávku licenčního programu Enrollment for Education Solution (EES) společnosti Microsoft a ukládá řediteli školy, Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému uzavřít licenční smlouvu na rok 2021. 

Rada města po projednání souhlasí s výměnou bytu a sepsáním smlouvy na bytovou jednotku v ulici Tyršova 729, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu CYMSTAV s.r.o., se sídlem Březinova 865, Frýdlant na akci „Oprava bytové jednotky 3+1 v ulici Lužická 868, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení restaurátora Zdeňka Kouška, se sídlem Veletržní 31, Praha 7, 170 00 na akci „Obnova historického kazetového stropu v obřadní místnosti Frýdlantské radnice – II. etapa obnova spodní pohledové části“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu účastník BENNE s.r.o., se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení pro personál v objektu centrální kuchyně, Školní ulice čp. 692, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava chodeb v 1. NP, vč. schodiště do suterénu a oprava chodeb ve 2. NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Větrná – autobusová zastávka TIBA, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ uzavřený mezi městem Frýdlant a společností VF SITE s.r.o. se sídlem Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města souhlasí se zněním kompletních zadávacích podmínek na „Zajištění vnitřní konektivity škol Husova a Bělíkova, Frýdlant“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rada města bere na vědomí zprávu pověřené vedoucí investičního oddělení o podání žádosti do SFDI na rekonstrukci části chodníku v ulici Kodešova.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 480 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 419 Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 1472/25 o výměře cca 90 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 152 Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 3438/2 o výměře 1094 m2, k.ú. Frýdlant a současně pozemku p.č. 3438/3 o výměře 160 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 425 Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. K Zátiší, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku p.č. 4120, p.č 4119, p.č 2487/1, vše k.ú. Frýdlant s ČEZ Dibrituce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena bude stanovena po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění po realizaci stavby a uzavření řádné kupní smlouvy s cenou dle posudku na tržní ocenění bude schváleno zastupitelstvem města. Pozemky se nacházejí v ul. Hřbitovní, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí námitku k průběhu obálkové metody při prodeji pozemku p.č. 2002/1, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města ruší záměr prodeje pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant a nepřijímá žádnou z podaných nabídek uchazečů. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 917/1 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 917/6) o výměře 149 m2 v majetku žadatele za cenu 242 Kč/m2 za část pozemku p.č. 920/2 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 920/4) o výměře 486 m2 v majetku města za cenu 161 Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Na pozemku 920/2 je zřízeno VB ve prospěch ČEZ Distribuce. Pozemky se nacházejí v ul. Řasnická, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní/pachtovní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 73/1 o výměře 9712 m2, 239/1 o výměře 1765 m2, 241/1 část o výměře 1500 m2, 247 o výměře 5509 m2, 261/1 o výměře 1933 m2, 294/1 o výměře 11216 m2, 581/4 o výměře 2173 m2 a 802/5 o výměře 4978 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu k zemědělskému využití – pachtu s firmou HOHENWALD s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. Pachtovné se stanovuje 3.000 Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu a ve Filipově.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 274, ul. Míru, Frýdlant o výměře 44 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 500 Kč/m2/rok. Využití prostor pro kancelář, prodejnu nepotravinářského zboží.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v 3. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 23 m2 na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 600 Kč/m2/rok. Využití prostor pro kancelář

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 102,45 m2 a garáže o výměře 28,5 m2 se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Klášterní 954/5, Liberec na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 600 Kč/m2/rok/NP a 300 Kč/m2/rok/garáž.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 43,14 m2 (ordinace, kanceláře)  a prostor o výměře 44,55 m2 (sklady, sociální zařízení) se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Klášterní 954/5, Liberec na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 600 Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí se  zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění plynovodní přípojky k pozemkům p.č. 994, 1027/1 a 1027/8, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle pravidel města po dokončení stavby na základě geometrického plánu předloženého žadatelem. Pozemky se nacházejí v ul. Liliová, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost fi. FDLnet.CZ s.r.o., Březová 1306, Frýdlant a souhlasí se stanovením ceny za zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění optických kabelů k pozemkům města od 25. 7. 2017 v souladu se zákonem č. 194/2017 Sb. na základě znaleckého posudku zpracovaného dle zákona upravujícího oceňování majetku, který bude předložen žadatelem. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu k pozemkům p.č. 3101/5 a 3101/7, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle znaleckého posudku dle zákona o oceňování majetku předloženého žadatelem po dokončení stavby. Žadatel zajistí zpracování  geometrického plánu skutečného zaměření stavby na svoje náklady. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu s Povodím Labe s.p. na stavbu „Větrovský potok, Frýdlant, rekonstrukce koryta“ na pozemcích města p.č. 1280/2, k.ú. Frýdlant.

1. Rada města odkládá projednání žádosti o souhlas s využitím studny na pozemku p.č. 1765, k.ú. Frýdlant k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami za účelem napájení hospodářských zvířat.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit zákonné požadavky pro nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí plochy ke stánkovému prodeji na nám. T. G. Masaryka, Frýdlant pro rok 2021 s panem Václavem Chaloupkou, Donín 224, Hrádek nad Nisou za podmínek předchozí dohody.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy na provozování dětského dopravního hřiště Frýdlant pro rok 2021 s Tenisovým klubem Frýdlant o.s., Jizerská 4077, Frýdlant dle návrhu.

Rada města souhlasí se změnou trasy sítí elektronických komunikací v ul. Okrouhlá, Frýdlant na pozemku p.č. 4193, k.ú. Frýdlant dle návrhu a souhlasí s úpravou smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, Praha.

Rada města nesouhlasí s instalací, umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů v objektech Školní 1189, Frýdlant a U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha z důvodu existence rozvodů firmy FDLnet.CZ s.r.o., Březová 1306, Frýdlant.

Rada města souhlasí s podpisem Cenové přílohy pro rok 2021 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 uzavřené mezi Městem Frýdlant a FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha dle návrhu.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o stavu zeleně na hřbitově Frýdlant a souhlasí s úpravou dle návrhu.

Rada města odkládá projednání žádosti o souhlas se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kanalizační přípojky k pozemku p.č. 3117, k.ú. Frýdlant.

1. Rada města odkládá projednání zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 3389, 3287/18, 3287/16, 3287/14, 3472, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Pozemky se nacházejí v ul. Na Hágu, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit případnou demontáž sloupů s umístěním VO v lokalitě Hág.

Rada města bere na vědomí informaci o uzavření podnájemní smlouvy mezi Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a firmou Prádelna Frýdlant s.r.o. na podnájem prostor a vybavení prádelny od roku 2021. 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie s Teplem Frýdlant s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant na rok 2021.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 23/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 5.794.080,28 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu k 31. 10. 2020.

1. Rada města po projednání bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV - 2 č. OLP/4137/2020 a souhlasí s přijetím dotace ve výši 46.510 Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služby organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.

Rada města bere na vědomí průběh společného záměru majitele objektů Města Frýdlant a stávajícího nájemce TEPLO Frýdlant s.r.o. a doporučuje záměr převodu objektů předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu vedoucí odboru finančního o situaci čerpání dotačního programu 1.3 na podporu veřejně prospěšných aktivit.

Rada města bere na vědomí kalkulované ceny za teplo pro rok 2021, společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města bere na vědomí informace přednesené jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o výsledku rekonstrukce kotelny v Základní umělecké škole, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na §76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění, schválit poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi města za 2. pololetí roku 2020 dle návrhu Finančního výboru zastupitelstva Města Frýdlant ze dne 2. 12. 2020.     

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2021 č. OLP/4068/2020 (příměstská doprava), dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu, Frýdlant“ a prodlužuje termín dokončení IV. etapy do 15. 12. 2020.

Rada města bere na vědomí Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na I. pololetí 2021 dle předloženého materiálu.

Rada města ukládá starostovi zajistit na nejbližší jednání rady města prezentaci zpracování grafického manuálu pro město Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informace týkající se spolku Romany art workshop, z.s. a ukládá starostovi vznést dotaz k Libereckému kraji, koordinátoru pro záležitosti národnostních menšin a cizinců, včetně poskytovatele Norských fondů, zdali bude mít vlit na čerpání finančních prostředků, nepodepsání partnerství města Tanvaldu a dluh spolku na nájemném, ke dni podepsání žádosti.

Rada města ukládá starostovi prověřit akci s Krampus čerty ve městě Frýdlant dne 5. 12. 2020.

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením smlouvy na tisk a dodávku Frýdlantského zpravodaje se stávajícím dodavatelem firmou David Paseka, se sídlem Americká 631/42, 460 10, Liberec - Liberec III-Jeřáb na dobu tří let tj. do 31. 12. 2023 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o přenechání VO na území Města Frýdlant do nájmu, o jeho provozování a správě s firmou ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 na rok 2021 dle návrhu.

14.12.2020 15:42:19 | přečteno 261x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load