ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 50. zasedání rady města konaného dne 23. 11. 2020

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, ve výši nájemného 110 Kč/m2 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Havlíčkova, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení pana Pavla Hrdličku, se sídlem V Úvoze 1451, Frýdlant na akci „Rozšíření domovního plynovodu s dodáním kotle a ústředního topení do bytu č. 2, Vrchlického 1126, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava bytové jednotky 3+1 v ulici Lužická 868, Frýdlant“ dle předloženého materiálu. 

Rada města odkládá bod č. 6 pořadu jednání a ukládá místostarostovi, vedoucí OMS a ředitelce BHF prověřit umístění vnitřních rozvodů pro optickou přípojku v objektech Školní 1189 a U Nemocnice 1242 - 1244, Frýdlant a výsledek předložit na příštím jednání rady města.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost a trvá na výpovědi z bytové jednotky v ulici ČSA 65, Frýdlant a na uhrazení dlužné částky.

2. Rada města ukládá starostovi celou problematiku řešit s odborem sociálních věcí.


1. Rada města bere na vědomí a schvaluje výsledek na dodávku 40 notebooků pro učitele včetně příslušenství pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

2. Rada města bere na vědomí vítěze a termín dodávky notebooků, dle předloženého materiálu.

3. Ředitel školy může uzavřít kupní smlouvu se společností Cotrex PC s.r.o., se sídlem Rýnovická 996/4, Jablonec nad Nisou.

     

Rada města po projednání bere na vědomí informace ředitele školy ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského o vyhlášení volna ředitele školy pro žáky třídy 1. E na čtvrtek 19. 11. 2020 z nepředvídatelných provozních důvodů.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením partnerství města Frýdlant v projektu „Vznik romských platforem na Frýdlantsku DŽAS DUREDER!/JDEME DÁL!“ v rámci programu „Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni, Norské fondy 2014 – 2021“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje vyloučení uchazeče HACHcz s.r.o., se sídlem Pod Borkem 309, 293 01 Mladá Boleslav z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování, tisk a dodávka Frýdlantského zpravodaje“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči Oznámení o vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

2. Rada města po projednání ruší výběrové řízení na akci „Zpracování, tisk a dodávka Frýdlantského zpravodaje“

3. Rada města ukládá starostovi, aby se o dalším postupu rozhodlo na nejbližším jednání rady města.

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením termínu podání vyúčtování do 16. 12. 2020 a se zněním dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám v rámci Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2020.

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek hlasování o název ulice – ulice Karla Velebného a doporučuje zastupitelstvu města tento název schválit.

1. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 20 v celkové výši příjmů a výdajů 110.796,30 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovými opatřeními č. 21, 22/2020 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s úpravou vzoru veřejnoprávní smlouvy pro potřeby uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tenisovým klubem Frýdlant o.s. dle předložené žádosti (krytí výdajů projektu v období 2020/21 a jeho vyúčtování nejpozději  do 15. 1. 2022). Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových opatření na konci kalendářního roku a doporučuje zastupitelstvu města schválit pravomoc pro starostu v období od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020 schvalovat rozpočtová opatření.

Rada města po projednání schvaluje nákup materiálu pro elektroinstalaci do kotelny Základní umělecké školy, Frýdlant v hodnotě 24.520 Kč vč. DPH dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se změnami č. 1 v rámci realizace „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí rezignaci Jaroslava Vančury na funkci člena správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s.

Rada města po projednání odkládá bod č. 9 pořadu jednání a ukládá Mgr. Zuzaně Černé doplnit žádosti o požadované doklady.

Rada města po projednání schvaluje „Územní studii Strmá (US3), Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Souvislá údržba místních komunikací – ul. Husova a část ul. Horská, Frýdlant“ uzavřený mezi městem Frýdlant a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  a pověřuje starostu města jeho podpisem.

30.11.2020 12:34:10 | přečteno 116x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load