ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 49. zasedání rady města konaného dne 9. 11. 2020

1. Rada města po projednání bere na vědomí návrh studie autokempu včetně etapizace.

2. Rada města ukládá starostovi projednat studii autokempu na zasedání zastupitelstva města a připravit návrh jednotlivých etap financování.

3. Rada města ukládá starostovi zajistit do 30. 11. 2020 setkání se zastupiteli a projednání návrhu.

Rada města schvaluje rámcový rozpočet Valdštejnských slavností v roce 2021 a ukládá starostovi, tajemnici a vedoucí odboru kultury zahájit přípravu Valdštejnských slavností 2021.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 1.429.852,35 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na příštím jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu k 30. 9. 2020, dle předloženého materiálu.


1. Rada města po projednání souhlasí s přijetím dotace ve výši 46.510,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služby organizací Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec dle předloženého návrhu.

 

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč dle žádosti č. 15/2020 NAKLADATELSTVÍ Petr Polda, s.r.o. na podporu publikace Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace dle žádosti č. 16/2020 organizace AB STUDIO na podporu Letní jazzové dílny 2021 ve výši 260.000,- Kč.

3. Rada města po projednání schvaluje dotaci dle žádosti č. 17/2020 ve výši 50.000,- Kč na zajištění technické a zvukové podpory online streamu vystoupení hudebních skupin Pubcoustic a The Grizzlies z Frýdlantu a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.


Rada města po projednání schvaluje spolupráci na dotisku publikace s Národním památkovým ústavem na základě předloženého návrhu smlouvy a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit z důvodu omezení v rámci nouzového stavu a okolností způsobených koronavirovou epidemií možnost v rámci vyúčtování dotací poskytnutých z dotačního programu Města Frýdlant na podporu sportu a kultury v roce 2020  jako uznatelné výdaje i takové výdaje, které byly prokazatelným způsobem vynaloženy na přípravu akce, která musela být z výše uvedených důvodů zrušena. 

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru od Libereckého kraje ve formě 750 ks ochranných nanomasek pro zaměstnance ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, kteří pečují o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy speciální, Frýdlant za školní rok 2019/2020, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s výsledkem výběrového řízení pro Základní školu speciální, Frýdlant na akci „Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zboží – 10 ks notebooků s příslušenstvím“ a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou OSIT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 37 Liberec 3, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Tyršova čp. 729, Frýdlant,  s nájemným 110,- Kč/m2, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Plynofikace nákupního střediska T. G. Masaryka 1385, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítězného uchazeče firmu ENWER s.r.o., se sídlem Zahradní 357, 464 01 Frýdlant na akci „Plynofikace nákupního střediska 1385, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízenu firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava bytové jednotky 3+1 ve 2. NP, nám. T. G. Masaryka 3, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje druhého uchazeče v pořadí firmu BENNE s.r.o., se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Stavební oprava bytu vel. 3+1 v 1. patře, ul. Míru 137, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízenu firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava šesti bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020 organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje pokračování v zajištění dietního stravování pro děti ve Školní jídelně Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s vyloučením účastníka z výběrového řízení na akci „Obnova historického kazetového stropu v obřadní místnosti Frýdlantské radnice – II. etapa obnova spodní pohledové části“ Zdeňka Kouška - restaurátor se sídlem Veletržní 31/405, Praha dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení.

2. Rada města po projednání souhlasí se zrušením výběrového řízení na akci „Obnova historického kazetového stropu v obřadní místnosti Frýdlantské radnice – II. etapa obnova spodní pohledové části“ z důvodu dle předloženého materiálu.

3. Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Obnova historického kazetového stropu v obřadní místnosti Frýdlantské radnice – II. etapa obnova spodní pohledové části“ dle předloženého materiálu.


Rada města Frýdlant po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče MgA. Václava Poliána se sídlem Dobrovského 181/18, 779 00 Olomouc, v rámci akce „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem 

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 390/2019  uzavřený mezi městem Frýdlant a společností Pozemní stavitelství s. r. o. se sídlem Ruprechtická 538/24, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města souhlasí se zněním kompletních zadávacích podmínek na „Vybavení učebny cizích jazyků“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek.

Rada města souhlasí se zněním kompletních zadávacích podmínek na „Stavební úpravy učebny cizích jazyků ZŠ Husova, Frýdlant“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a souhlasí s vypsáním výběrového řízení v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2506/1 o výměře 357 m2, p.č. 2508/2 o výměře 98 m2 a p.č. 2506/2 o výměře 202 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 630,- Kč/m2. Podmínkou je společný prodej všech pozemků. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 215/2 o výměře 3356 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu dle posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 17/1 o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdlant na základě posudku na tržní ocenění. Podmínkou pro vyhlášení záměru na prodej je písemné potvrzení majitele pozemku p.č. 23, k.ú. Frýdlant o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch majitele pozemku p.č. 24 a p.č. 20/2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod pozemku p.č. 466/1 o výměře 489 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 1.500,- Kč/m2 do vlastnictví  podmínek: na pozemku bude provedena stavba dle předloženého návrhu. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 2331 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant za cenu 140,- Kč/m2 + DPH do vlastnictví CFIG SE, Sladkovského 767, Pardubice. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant. Termín splnění do 9. 12. 2020.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 241/2 o výměře cca 700 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a zbývající část p.č. 241/2 o výměře cca 1424 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s odkoupením částí pozemků p.č. 4172/2, 4171 a 4448, vše k.ú. Frýdlant – pruh o šířce 2m podél komunikace za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního zaslat nabídku majiteli pozemků p.č. 4172/2, 4171 a 4448, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce, a.s. a souhlasí se stavbou LB-Frýdlant-Hág-Dětřichovská, 3227 za dodržení podmínek stanovených směrnicí „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů a komunikací“.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku p.č. 1480/1 a 1481, vše k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu žadatelem. Pozemek se nachází v ul. Větrná, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi zametacího kartáče KL 130 a univerzálního kartáče s firmou Bartoš nářadí s.r.o., U Potoka 1482, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města po projednání schvaluje nákup pročištěných žulových kostek od příspěvkové organizace, Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na dodání dílů pro ČOV Frýdlant uzavřenou mezi Městem Frýdlant a společností FOXON s.r.o., se sídlem Česká 615, 463 12 Liberec 25 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

12.11.2020 14:13:29 | přečteno 191x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load