ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 47. zasedání rady města konaného dne 5. 10. 2020

Rada města po projednání schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o., dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, speciální, Frýdlant, okres Liberec, p.o. zřizovanou Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány na rok 2021, dle přeloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Jiří Přikryl – JP Servis, se sídlem Rohliny 28, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov, na dodávku notebooků pro učitele včetně příslušenství a žákovských počítačových sestav („Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant“) a ukládá řediteli školy Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za školní rok 2019/2020, dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.       

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, p.o. od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města přiděluje byt č. 40 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 15. 10. 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, p.o. a schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda na konání akce „Kroužek společenského chování a tance“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem ½ sálu restaurace Beseda dne 13. 11. 2020 na konání akce „Oslava 13. 11. 2020“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava bytové jednotky 3+1 ve 2. NP, nám. T. G. Masaryka čp. 3, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízní na akci „Stavební oprava bytu vel. 3+1 v 1. patře, ul. Míru 137, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením a s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava šesti bytových jednotek o velikosti 1+1 v objektu U Nemocnice 1242-1244, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města po projednání bere na vědomí odstoupení vítězného uchazeče firmu Petr Netolický od akce „Oprava garsonky 1+kk v panelovém domě U Nemocnice 1244/11, Frýdlant“.

2. Rada města souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s druhým uchazečem v pořadí – firmou PROFIS Frýdlant s.r.o. se sídlem Dolní Řasnice 269, Frýdlant na akci „Oprava garsonky 1+kk v panelovém domě U Nemocnice 1244/11, Frýdlant“.


1. Rada města po projednání souhlasí se zapojením Města Frýdlant do projektu Fixpoint a souhlasí s instalací sběrného zařízení na použité injekční stříkačky v lokalitách: vlakové nádraží a Centrum 1407.

2. Rada města ukládá koordinátorům podat zprávu o využívání těchto zařízení do 30. 4. 2021.

3. Rada města ukládá vedoucí OKU zahájit přípravu na umístění kamerového bodu do parku u Avanti. 

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 586/1 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Kostelní, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1841/2 o výměře 108 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 141,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s odkoupením částí pozemků p.č. 4172/2, 4171 a 4448, vše k.ú. Frýdlant - pruh o šířce 2 metry na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a poskytování služeb v Centru 1407, Frýdlant s organizací Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., Tanvaldská 269, Liberec 30 na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 za stejných podmínek předchozí smlouvy. 

Rada města nesouhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění liniové stavby technické infrastruktury k pozemkům p.č. 1083/36, 1083/35, 1083/37, 1083/31, 1083/30, 1083/26, 1083/19, 1083/14, 1083/13, 1083/9, 1083/8, 1083/4, 1083/43, 1083/40, 1083/39, 1123/1, 1123/2, 1149/10, 1149/8, 1149/9, 1133/1, 1171/12, 1132/1, 1133/7, 1133/6, 1133/5, 1133/4, 1141/11, 1145/5, 1145/6, 1143/4, 1143/1, 1141/10, 1141/9, 1141/8, 1141/17, 1141/1, 1141/5, 1141/13, 1142, 1154/9, 1154/15, 1154/14, 1154/9, 1154/12, 1154/20, 1154/8, 1154/17, 1161/1, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 222.150,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Bezručova, Lesní, Bělíkova, Družstevní, Březová, Frýdlant. Termín splnění do 31. 10. 2020.

Rada města ukládá odboru majetkosprávnímu zajištění právního posouzení nakládání s vraky a odstavenými silničními vozidly nacházejících se na komunikacích v majetku Města Frýdlant a nakládání s autovraky nacházejících se na ostatních pozemcích v majetku Města Frýdlant, nejdříve však po začátku platnosti nového zákona o odpadech a ukládá starostovi jednat s městem Liberec kvůli odstavnému parkovišti.                 

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Obnova historického kazetového stropu v obřadní místnosti Frýdlantské radnice – II. etapa obnova spodní pohledové části“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu EKOLES - PROJEKT s. r. o. se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou na akci „Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí informaci o změně termínu konání mezinárodního taktického hasičského cvičení, které bylo v rámci projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ přesunuté na listopad 2021 z důvodu zhoršující se covidové situace. 

Rada města bere na vědomí zprávu pana Jaroslava Vančury o přístupu subdodavatele u rekonstrukce objektu Základní školy speciální a ukládá starostovi věc řešit a předložit informaci na dalším jednání rady města.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 281.128,45 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení ZM na příští jednání.     

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu k 31. 8. 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci – Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o využití zimního stadionu v sezóně 2019/2020, Ceník na sezónu 2020/2021 a Informace k sezóně 2020/2021 přednesené Ing. Petrem Beranem, prezidentem HC Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje realizaci regulace topení v budově ZUŠ, v Nádražní ulici, dle nabídky zpracované společností ENWER s.r.o., Zahradní 357, Frýdlant, s tím, že realizace bude provedena dle dispozičních možností školy. Termín splnění do 31. 12. 2020. 

19.10.2020 9:15:28 | přečteno 144x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load