ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 46. zasedání rady města konaného dne 21. 9. 2020

Rada města bere na vědomí žádost předsedy oddílu Stolní Tenis a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 28. 11. 2020 na konání akce „O pohár města Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Věry Dunajčíkové, ředitelky organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace a souhlasí s poskytnutím garsonky pro samostatné bydlení pro nezletilé děti po dokončení rekonstrukce. Plánovaný termín dokončení je 31. 12. 2020.

Rada města po projednání schvaluje pro Město Frýdlant ekonomiky výhodnější firmu Petr Netolický, se sídlem Heřmanice 122, Frýdlant na akci „Oprava garsonky 1+kk v panelovém domě U Nemocnice 1244/11, Frýdlant“ a pověřuje tímto ředitelku BHF, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 31. 8. 2020 příspěvkové organizace, Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu ředitele příspěvkové organizace, Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec o epidemickém stavu spojeným s COVID 19 ve školní jídelně.

Rada města po projednání souhlasí s pronájmem plochy billboardu na kruhovém objezdu na dlouhodobý pronájem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí se zněním dotačního Programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami na rok 2021 a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu města. 

Rada města revokuje usnesení č. 1523/2020. Rada města po projednání bere na vědomí informace přednesené referentkou památkové péče a pověřené vedoucí investičního oddělení ohledně parkování v blízkosti kostela Nalezení sv. Kříže a ukládá místostarostovi vyjednat režim vjezdu do areálu kostela Nalezení sv. Kříže.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Vybavení učebny cizích jazyků“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“. Kompletní zadávací podmínky včetně příloh budou předloženy ke schválení radě města na začátku října 2020.

Rada města po projednání ukládá pověřené vedoucí investičního oddělení připravit novelu Směrnice o zadávání veřejných zakázek pro Město Frýdlant především z hlediska ekonomické výhodnosti.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Stavební úpravy učebny cizích jazyků ZŠ Husova, Frýdlant“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“. Kompletní zadávací podmínky včetně příloh budou předloženy ke schválení radě města na začátku října 2020.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Zajištění vnitřní konektivity škol Husova a Bělíkova, Frýdlant“ v rámci projektu „Modernizace učebny cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“. Kompletní zadávací podmínky včetně aktualizace předpokládané ceny a příloh budou předloženy ke schválení radě města na začátku října 2020.

Rada města souhlasí se změnami v rámci dokončení akce „Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu“ a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 375 / 2019.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti AXEN, s. r. o., Toužimská 1058/22b, 197 000 Praha 9, na Studii obnovy veřejného osvětlení pro Město Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města revokuje část usnesení č. 1475/2020 ze dne 27.7.2020, kterým se stanovuje kupní cena pozemku p.č. 241/2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

2. Rada města souhlasí s opakovaným vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 241/2 o výměře cca 700 m2 za cenu 200,- Kč/m2 a zbývající část p.č. 241/2 o výměře cca 1424 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant za podmínek dle Pravidel města. Výběr kupujícího proběhne min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací kupní cena se stanovuje ve výši 240,- Kč/m2, min. příhoz do dalších kol ve výši 24,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2331 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant za min. kupní cenu 140,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 917/1 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 917/6) o výměře 149 m2 v majetku žadatele za část pozemku p.č. 920/2 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 920/4) o výměře 486 m2 v majetku města, vše k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Řasnická, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí se stavbou trafostanice firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín na pozemcích p.č. 4120, 4119 a 2487/1, vše k.ú. Frýdlant (v areálu hřbitova Frýdlant) dle předloženého návrhu. Pozemky se nacházejí v ul. Hřbitovní, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 4120, p.č 4119, p.č 2487/1, vše k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena po doložení znaleckého posudku na tržní ocenění po realizaci stavby. Pozemky se nacházejí v ul. Hřbitovní, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1056/1, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle směrnice města dle skutečné výměry stavby.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o ročních hlavních kontrolách dětských hřišť ve Frýdlantu s firmou Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov na období dvou let 2021, 2022 za cenu 49.999 Kč bez DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy se společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha na částku 10.000 Kč za umístění ve sběru drobného elektrozařízení v roce 2019.

Rada města bere na vědomí žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. a souhlasí s uzavřením distribuční smlouvy k plynovodní přípojce ve vlastnictví Města Frýdlant s firmou NELI servis, s.r.o.

Rada města bere na vědomí žádost spolku MAS Frýdlantsko, z.s. a schvaluje využití prostoru městského parku dne 26. 9. 2020 od 12:00-17:00 hodin na akci „Free-Ťapka“ dle předloženého materiálu

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu účastník Čmuchálek-REGAS se sídlem Hrádek nad Nisou, Dolní náměstí 708, 463 34, na akci „Výměna kotle pro obřadní síň, radnice Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení výběru nejvhodnější nabídky“ a objednat zakázku u tohoto účastníka.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 531.225,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích za rok 2020 mezi Městem Frýdlant a Ing. Janou Královou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s navrženým znění dotačního programu a žádosti o dotaci, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 237/2017 mezi Městem Frýdlant a organizací Singltrek pod Smrkem, o.p.s. a doporučuje zastupitelstvu prodloužit závazek Města Frýdlant za stejných podmínek do roku 2024.

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotací dle předložených žádostí organizacím: Linka bezpečí,  z.s ve výši 15.000 Kč, Vrtule Frýdlant, z.s. ve výši 20.000 Kč, Myslivecký spolek HARTA – Višňová ve výši 16.000 Kč, Slovan Frýdlant - oddíl kopané, z.s. ve výši 22.895,47 Kč, Jizerský klub orientačního běhu – oblastní běh ve výši 25.000 Kč a  zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena na základě vzorové smlouvy připravené pro poskytování individuálních dotací a schválené zastupitelstvem města dne 26. 2. 2020.

2. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotací dle předložených žádostí organizacím Centrum pro zdravotně postižené LK ve výši 81.000 Kč, Slovan Frýdlant - oddíl kopané, z.s. ve výši 64.494 Kč a doporučuje materiály předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s vítězným uchazečem veřejné zakázky provedené Ministerstvem vnitra ČR na poskytování služeb KIVS – CMS a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s navýšením dotace na provoz zimního stadionu organizaci HC Frýdlant dle předložené žádosti, dále souhlasí s návrhy dodatků č. 5 ke smlouvám a přílohy č. 1 (platební kalendář) a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o řešení a optimalizaci kotelny v budově Základní umělecké školy ve Frýdlantě.

Rada města schvaluje financování výkopových prací potřebných k napojení Základní školy speciální, Frýdlant na CZT dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje předložený plán investic pro rok 2020 dle předloženého materiálu.

1. Rada města projednala situaci ohledně objektu čp. 4008 v ul. Hejnická, Frýdlant a ukládá tajemnici zajistit stanovisko OSUZP.

2. Rada města ukládá starostovi zjistit stanovisko Hasičského záchranného sboru ke stavu komínů, zjistit stanovisko úřadu práce Frýdlant popř. Liberec a situaci ohledně zásobení pitné vody.

3. Rada města ukládá starostovi a místostarostovi svolat pracovní skupinu do 15. 10. 2020 a o výsledku jednání informovat radu města a zastupitelstvo města.

6.10.2020 11:26:49 | přečteno 131x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load