ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 45. zasedání rady města konaného dne 7. 9. 2020

1. Rada města bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského o uzavření pracovišť základní školy a školní družiny od 1. 9. 2020 z důvodu prevence šíření nemoci COVID-19 dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí informace o vývoji s ohledem výskytu COVID-19 na pracovištích základní školy ve Frýdlantu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada Města Frýdlant bere na vědomí informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského o průběhu čerpání rozpočtu provozních prostředků školy na rok 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace, Základní školy speciální, Frýdlant okres Liberec zřízené Městem Frýdlant za období leden – červen 2020.

Rada města bere na vědomí Zprávu o zahájení činnosti školy ve školním roce 2020/2021 příspěvkové organizace, Základní školy speciální, Frýdlant okres Liberec a rozhodnutí MŠMT o výmazu místa poskytování vzdělávání (pracoviště Liberec) ze školského rejstříkudle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2019 přednesenou vedoucí odboru dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 594.150,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí navržené znění dotačního programu a žádosti o dotaci na podporu kultury a sportu a ukládá vedoucí odboru finančního, aby zajistila doplnění materiálu předsedou Finančního výboru a upravený materiál předložit na nejbližším jednání rady města.

Rada města po projednání schvaluje dar 1631 ks balíčků ochranných pomůcek občanům Frýdlantu, kteří k 31. 12. 2020 dovrší věku 65 let a starším.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1472/25 o výměře cca 90 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1472/44 o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemků p.č.4487 o výměře 2694 m2, p.č. 4557 o výměře 1274 m2, p.č. 4483 o výměře 84 m2, p.č. 4485 o výměře 834 m2, p.č. 4481 o výměře 1210 m2, p.č. 4560/2 o výměře 1271 m2, p.č. 4482 o výměře 161 m2, vše k.ú. Frýdlant. Min. cena pachtovného se stanovuje ve výši 2.600,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Frýdlant a žadateli o kompenzaci dlužného nájemného za pronájem pozemků p.č. 4481, 4483, 4485, 4487, 4546, 4557, 4560/1, 4506/2, vše k.ú. Frýdlant v celkové výši 23.064,- Kč za kompletní likvidaci nepovolené stavby na pozemku p.č. 4482, k.ú. Frýdlant na náklady žadatelů, a to nejpozději do 30. 6. 2021. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zrušením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 4482 a p.č. 4484, vše k.ú. Frýdlant, kterou převzalo Město Frýdlant od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to ke dni 30. 9. 2020. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 9 jehož součástí je stavba čp. 46, Frýdlant na základě Darovací smlouvy č.j. OLP/2496/2020 uzavřené mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a Městem Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o uložení ornice na pozemku p.č. 4013/1, k.ú. Frýdlant mezi Městem Frýdlant a firmou DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII-Karlinky dle návrhu. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelové smyčky NN k pozemku p.č. 4125, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle směrnice města. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost firmy ENGIE Services a.s., Lhotecká 793/3, Praha 4 zastupující ČEZ Distribuce, a.s. a nesouhlasí se stavbou inženýrské sítě a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění trafostanice a zemního kabelového vedení NN k pozemkům p.č. 863/1, 254/2, 247, 857, 245, 241/1, 241/2, 239/1, 858/1, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu dle návrhu a žádá, aby byl předložen nový návrh projektu s dodržením ochranného pásma hráze rybníka. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s bezúplatným převodem majetku z projektu ŽITUS v hodnotě 114.157 Kč včetně DPH na organizaci MAS Frýdlantsko z.s., Děkanská 74, Frýdlant s tím, že majetek bude využíván s cíli původního projektu.

Rada města bere na vědomí žádost spolku RATAB, z.s., Tovaryšský vrch 1358/3, Liberec a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 za účelem pořádání letního tábora. Cena pronájmu se stanoví ve výši 28.000 Kč a vratná kauce 5.000 Kč. Rozdíl v ceně pronájmu dle platného ceníku bude kompenzován úklidem vybraných lokalit v k.ú. Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 666 o výměře 420 m2, jehož součástí je stavba čp. 146 (bydlení), pozemku p.č. 667 o výměře 411 m2 a pozemku p.č. 669 o výměře 163 m2, vše k.ú. Frýdlant před uplynutím pětileté lhůty dle Smlouvy budoucí kupní. Ostatní podmínky převodu se nemění.

Rada města souhlasí s objednáním služby drcení kompostu na obecní kompostárně Města Frýdlant u Obce Radim. Cena nepřesáhne částku 300 tis. Kč bez DPH.

Rada města schvaluje zadání a vyhlášení poptávkového řízení na dodávku kotle pro Obřadní síň v budově radnice MěÚ Frýdlant dle přeloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí informaci o poskytovaných tiskových službách.

2. Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy s firmou Kasro spol. s r.o., se sídlem Kamenická 814/29, Praha 7 za stávajících podmínek na dobu 48 měsíců.

1. Rada města bere na vědomí informaci o poskytovaných datových službách pro organizace města Frýdlant a potřebě ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant o navýšení rychlosti datových služeb.

2. Rada města navrhuje pro uspokojení požadavku na navýšení rychlosti datových služeb zvolit variantu 1 a 4 dle předloženého materiálu.

3. Rada města schvaluje záměr vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele služeb pro všechny organizace města Frýdlant – MěÚ, ZŠ, ZUŠ a MŠ, BHF, MP, Posec, Centrum 1407 a Školní jídelna, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí informaci o Valdštejnských slavnostech v roce 2021.

2. Rada města bere na vědomí návrh strany HNHRM, týkající se návrhu rozpočtové částky na konání Valdštejnských slavností v 2021.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na zpracování Frýdlantského zpravodaje od ledna 2021 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant od 1. 10. 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „MŠ – Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a společností Pozemní stavitelství s. r.o., se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec I, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města bere na vědomí Memorandum o spolupráci při vybudování výjezdové základny a výukového a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje ve Frýdlantu mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.     

Rada města potvrzuje na další funkční období ve funkci ředitelky Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace paní Mgr. Jaroslavu Smolovou.   

Rada města bere na vědomí ústní informaci starosty o platovém výměru ředitelky Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, který se s ohledem na zrušení odloučeného pracoviště v Liberci nemění.

16.9.2020 8:34:25 | přečteno 131x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load