ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 44. zasedání rady města konaného dne 24. 8. 2020

Rada města po projednání bere na vědomí plán rozvoje ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pro školní rok 2020/2021 přednesený Mgr. Bc. Petrem Kozlovským, ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, dle přeloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Mlýnská čp. 456, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s prodloužením termínu u akce „Výměna pavlače u domu ČSA 476, Frýdlant do 31. 5. 2021, dle přeloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí instalaci nového automatizovaného knihovního systému Tritius, v Městské knihovně Frýdlant, který nahradil původní zastaralý automatizovaný knihovní systém Clavius.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části p.p.č. 3111/1 o výměře cca 1705 m2 a části p.p.č. 3140/1 o výměře cca 202 m2, k.ú. Frýdlant dle „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j.. OL/2468/2020 v rámci stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje výsledek poptávkového řízení v rámci akce s názvem „Pořízení věcných prostředků PO, Frýdlant (U4)“, kde vítězným uchazečem je firma IS STAR s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu č. 3908110129 o poskytnutí dotace ze Státního fondu podpory investic na úhrady nákladů realizace projektu s názvem „RS – FRÝDLANT, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1. Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie č. Z_S14_12_8120075990 mezi Městem Frýdlant a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

2. Rada města ukládá vedoucí IO k součinnosti s firmou ČEZ Distribuce, a.s., prověřit budoucí zásah do komunikace ul. Husova, a provést co nejvíce úkonů nyní, kdy probíhá v místě rekonstrukce chodníku.


1. Rada města po projednání bere na vědomí kompletní Stavebně technický průzkum objektu Rozhledny Frýdlant, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi a místostarostovi předložit varianty řešení zajištění objektu rozhledny do 7. 9. 2020. 

1. Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti Compet Consult s. r. o. na administraci výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby k akci „Zpracování PD na modernizaci nemocnice Frýdlant – I. etapa“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Zpracování PD na modernizaci Nemocnice Frýdlant – I. etapa“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.                 

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Frýdlant“ dle předloženého materiálu.                 

1. Rada města souhlasí se změnami č. 1 v rámci akce „Kompletní rekonstrukce zahrady v MŠ Sídlištní, Frýdlant“ a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2020 z 28. 2. 2020, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí IO komunikovat se zástupci FVS a.s. ohledně vodovodní trubky vedoucí přes zahradu v MŠ Sídlištní.   

Rada města souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Compet Consult, s.r.o. za kompletní administraci výběrových řízení na vybavení učebny cizích jazyků a na zajištění vnitřní konektivity škol Husova a Bělíkova, Frýdlant v rámci projektu „Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy za administraci těchto výběrových řízení.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Jaroslava Vančury týkající se možností dodání TUV do objektu Základní školy speciální a ukládá vedoucí IO zkoordinovat možnosti se všemi správci sítí.         

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 77 o výměře cca 845 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 77 o výměře cca 438 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města odkládá projednání převodu části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 480 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 419,- Kč/m2 a pozemku p.č. 241/2 o výměře 2124 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na další zasedání rady města. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2506/1 o výměře 357 m2, p.č. 2508/2 o výměře 98 m2 a p.č. 2506/2 o výměře 202 m2, vše k.ú. Frýdlant. Podmínkou je společný prodej všech pozemků. Pozemky se nacházejí v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1841/2 o výměře 108 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 141,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN k pozemku p.č. 3415, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje dle směrnice města 500,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Na Hágu, Frýdlant.

Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště Města Frýdlant pro veřejné pohřebiště na pozemcích p.č. 4120, 2396, 2397, vše k.ú. Frýdlant, které se nachází na území Města Frýdlant s účinností od 1. 9. 2020.

Rada města schvaluje nový Ceník za užívací právo k hrobovému místu a za služby související s užíváním hrobového místa na městském hřbitově ve Frýdlantě s účinností od 1. 9. 2020.

Rada města schvaluje nový návrh Smlouvy na pronájem hrobového místa s účinností od 1. 9. 2020.

Rada města bere na vědomí žádost Pirátské strany a souhlasí s pronájmem veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 10. 9. 2020 od 13 do 18 hodin za účelem uspořádání akce „Tour po vyloučených lokalitách na Frýdlantsku“. Cena se stanoví dle platného ceníku města.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 13/2020 v celkové výši příjmů 1.185.000,- Kč a výdajů 3.310.000,- Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na příštím jednání.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 14/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 1.816.950,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na příštím jednání.

Rada města projednala úpravu podmínek výběrového řízení na zpracování Frýdlantského zpravodaje od 1. 1. 2021 a ukládá tajemnici předložit finální verzi na jednání rady města dne 7. 9. 2020.

Rada města bere na vědomí Memorandum o společném záměru vstupu Města Frýdlant do KNL, a.s. mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Liberec, Městem Turnov a Městem Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.     

Rada města souhlasí s rozšířením Discgolfového hřiště Frýdlant o 6 košů, dle předloženého materiálu.   

Rada města po projednání schvaluje smlouvu mezi Městem Frýdlant a spolkem Umíme si pomáhat, z.s., dle předloženého materiálu za podmínky vyjasnění smluvních stran.     

Rada města bere na vědomí Memorandum o spolupráci při projektové přípravě výjezdové stanice ZZSLK ve Frýdlantě mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.     

16.9.2020 8:31:53 | přečteno 161x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load