ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 43. zasedání rady města konaného dne 10. 8. 2020

Rada města bere na vědomí změnu termínu akce Pirátské strany na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant na 20. 8. 2020 od 10-11 hodin. Ostatní podmínky akce se nemění.

 1. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Gastro Blaník CZ spol. s r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město na akci „Vybavení MŠ Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

2. Rada města ukládá vedoucí IO a řediteli ŠJ prověřit servisní podmínky po ukončení záruky.

Rada města bere na vědomí ústní informaci pana Jaroslava Vančury o dodatečných pracích na PD na akci „Rekonstrukce ZŠS Frýdlant“ a ukládá vedoucí IO prověřit důvod změny PD a neprodleně informovat radu města.

Rada města bere na vědomí žádost ZF Automotive Czech s.r.o. a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 11. 12. 2020 na konání akce „Vánoční večírek“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění sítí elektronických komunikací k pozemkům p.č. 1769, p.č. 4186 a p.č. 419, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch firmy CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 dle návrhu za podmínky celoplošné opravy asfaltového krytu. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle skutečné výměry v souladu se směrnicí města. Pozemky se nacházejí v ul. Okrouhlá, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě zemního kabelového vedení NN k pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu na náklady žadatele. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města schvaluje umístění kabelové trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s. u postranní zdi v areálu hřbitova a požaduje po společnosti ČEZ Distribuce, a.s. doložení vizuálního zpracování dvou variant obložení: dřevěné a cihlové.

Rada města schvaluje nové podmínky parkování u kostela Nalezení sv. Kříže a to variantu č. 1 v rozsahu 6+0 parkovacích míst, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 63/2020 mezi Městem Frýdlant a organizací Frýdlantsko Franze Kafky, z.s. a doporučuje materiál předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 827.926,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí na příštím zasedání zastupitelstva města.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu za I. pololetí roku 2020 organizace Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

16.9.2020 8:29:58 | přečteno 163x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load