ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 42. zasedání rady města konaného dne 27. 7. 2020

Informace z 42. zasedání rady města konaného dne 27. 7. 2020

Rada města bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na projekt „Provoz Dětské skupiny ve Frýdlantu II“, která je určená na provoz Dětské skupiny Koťata ve Frýdlantu na období od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí prezentaci firmy as4u.cz, s.r.o. a vedoucí odboru kultury a schvaluje podobu „Turistického webového portálu Města Frýdlant“.

1. Rada města bere na vědomí žádost o schválení změny v programu na akci „Festival Frýdlantsko Franze Kafky“ předloženou zapsaným spolkem Frýdlantsko Franze Kafky.

2. Rada města bere na vědomí změnu struktury a termín akce „Festival Frýdlantsko Franze Kafky“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu s tím, že plnění v jednotlivých položkách bude maximálně 200.000 Kč, s tím, že bude zachována veškerá struktura programu dle předložené žádosti.

Rada města po projednání schvaluje zhotovitele  ak. mal. Dominiku Machačovou pro III. etapu restaurování sochy Piety ze sbírky Městského muzea ve Frýdlantu sb. č. A73 bez výběrového řízení. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3, v ulici ČSA 476, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0, v ulici Školní 1189, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 19. 9. 2020 na konání akce „Členská schůze Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 25. 9. 2020 na konání akce „Společenská hudební akce“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o pokračování nájemní smlouvy v bytové jednotce nám. T. G. Masaryka 3, Frýdlant a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Rada města po projednání schvaluje převod nájemní smlouvy bytové jednotky o velikosti 1+3 v ulici Míru 274, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Petra Netolického, se sídlem Heřmanice 122, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce koupelny a kuchyně BJ ve 2. NP, Tyršova ul. 729, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsání smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o plnění jmenovitých úkolů za I. pololetí roku 2020 přednesenou ředitelkou Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.   

Rada města schvaluje změnu jmenovitých úkolů na rok 2020 pro ředitelku Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 8. 2020 na konání akce „Odložený turnaj krajského přeboru družstev“ a dne 21. 11. 2020 na konání akce „6. ročník šachového turnaje Frýdlant OPEN2020“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 4399/4, k.ú. Frýdlant o výměře 57 m2. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 9 Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 480 m2 za cenu 419 Kč/m2 a pozemku p.č. 241/2 o výměře 2124 m2 za cenu 100 Kč/m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Pozemky se nacházejí v Albrechticích u Frýdlantu

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2331 o výměře cca 30 m2, k. ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. K Zátiší, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 77 o výměře 1283 m2,k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200 Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3438/2 o výměře 1094 m2, k.ú. Frýdlant a současně pozemku p.č. 3438/3 o výměře 160 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. K Zátiší, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3439 o výměře 196 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. K Zátiší, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 466/1 o výměře 489 m2, k.ú. Frýdlant za min. kupní cenu 1.500 Kč/m2. Žádost o koupi pozemku musí obsahovat identifikační údaje žadatele, popis využití budoucí stavby, situační snímek s umístěním stavby a grafický návrh budoucí stavby, v případě využití pro stavbu komerčního objektu počet  pracovních míst. Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. 10. 2020. Pozemek se nachází v ul. ČSA, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 2650/147 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60 a pozemek p.č. 2650/153 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 2650/150 o výměře 51 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/93, k.ú. Frýdlant v majetku manželů Jakuba a Jaroslavy Zázvorkových, Zelená 1361, Frýdlant. Pozemky budou směněny bez nároku na doplatek rozdílu v ocenění pozemků ze strany města. Pozemky se nacházejí v ul. Zelená a Skřivánčí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 199/1 o výměře 2196 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 860.000 Kč za podmínky převzetí pachtovní smlouvy s firmou Hohenwald s.r.o. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s pronájmem bytové jednotky o velikosti 45 m2 v objektu čp. 459, ul. Zámecká, Frýdlant od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou. Měsíční nájemné se stanovuje ve výši 2.250 Kč. Podmínkou je úhrada nájemného za užívání prostor za období červenec 2020.

Rada města souhlasí se stavbou nového kabelového vedení NN v lokalitě Větrov dle předložené projektové dokumentace a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN k pozemkům p.č. 2094, 3920/1, 3920/3, 3912/1, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Písečná, Frýdlant.

Rada města souhlasí s provedením stavby STL plynovodní přípojky k objektu Liliová 339, Frýdlant dle předložené projektové dokumentace REKO MS FRÝDLANT firmou Inpos - projekt, s.r.o. za podmínky dodržení všech technických zásad a podmínek pro zásahy do pozemků Města Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Pirátské strany a souhlasí s pronájmem veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 18. 8. 2020 od 12 do 19 hodin za účelem uspořádání akce pro děti. Cena se stanoví dle platného ceníku města. Akce bude realizovaná pouze za předpokladu, že nebude v kolizi s akcemi v rámci Jazzové dílny.

Rada města bere na vědomí žádost obyvatelů čp. 1149, ul. Raisova, Frýdlant o umístění nového dopravního značení a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního požádat o schválení vodorovného dopravního značení V12c naproti tomuto objektu.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro opatrovníky držitele průkazu ZTP na pozemku p.č. 525, k.ú. Frýdlant dle návrhu a za podmínky uhrazení veškerých finančních nákladů spojených se zřízením tohoto místa. Pozemek se nachází v ul. Nádražní, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí obhlídku mostních objektů provedenou po ukončení vyhlášení III. povodňového stupně na Frýdlantsku v červnu 2020 a zprávu o stavu mostů, lávek a propustků v majetku města na všech tocích ve Frýdlantě a Albrechticích u Frýdlantu.

2. Rada města bere na vědomí zprávu starosty o čištění koryta řeky Smědé a Řasnice v roce 2020 státním podnikem Povodí Labe.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na ocenění jednotlivých úkonů nutných při provozování obecní kompostárny.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11 v celkové výši příjmů a výdajů 1.851.896,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na příští jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí vývoj daňových příjmů za období 1-7/2020 a předpoklad těchto příjmů do konce roku 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o individuální dotace a ukládá vedoucí odboru finančního materiál předložit k projednání finančnímu výboru a jeho návrh následně předložit k projednání radě města příp. zastupitelstvu města.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o uhrazení nákladů spojených s projekcí letního kina v Albrechticích a souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z běžného rozpočtu.

Rada města po projednání souhlasí s Dodatkem č. 13 Organizačního řádu MěÚ Frýdlant o změnách v uspořádání OSUZP, o ukotvení agendy „válečné hroby“ a o změně názvu informačního centra.

Rada města bere na vědomí návrh předložený tajemnicí a souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců na odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřad územního plánování.

1. Rada města bere na vědomí informaci přednesenou místopředsedou oddílu kopané dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o individuální dotaci a ukládá vedoucí odboru finančního materiál předložit k projednání finančnímu výboru a jeho návrh následně předložit k projednání radě města příp. zastupitelstvu města.

3. Rada města ukládá místostarostovi předložit návrh řešení provozní dotace pro sportovní oddíly ve Frýdlantě.

Rada města po projednání schvaluje pořízení aplikace Konsiliář od společnosti HD MEDI s.r.o., se sídlem Hybešova 261/22, 602 00 Brno na přípravu materiálů pro radu města dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí ústní zprávu přednesenou tajemnicí o Aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

2. Rada města požaduje doplnit územní rezervy pro plánované stavby vodovodních  přivaděčů Frýdlant – Bulovka, Frýdlant – Dětřichov.

Rozsah rezervy pro vodovodní přivaděče je možné převzít z projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., v květnu 2018. Název stavby je: 

       1) Frýdlant – Bulovka: opatření pro připojení vodovodu Bulovka, priorita I.C – důl Turów

       2) Frýdlant – Dětřichov: opatření pro připojení vodovodu Dětřichov, priorita I.C – důl Turów

Odůvodnění: Vodovody pro obce Bulovka a Dětřichov jsou zásobovány pouze z lokálních zdrojů, propojení s vodovodem Frýdlant umožní posílení zdroje vody při případném nedostatku vody vlivem těžby v dole Turów nebo vlivem sucha obecně. 

S úpravou rezervy V 1 souhlasíme. 

Rada města bere na vědomí informace a návrh Vizualizace budoucího prostoru v sále restaurace Beseda dle předloženého materiálu a ukládá místostarostovi dopracovat detail podia.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení společnost EKOLES -PROJEKT s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou na „Zpracování Lesního hospodářského plánu Frýdlant“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada města po projednání bere na vědomí Územní studii Novoměstská, Frýdlant (US4) a souhlasí s návrhem č. II. a IV. dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí, že akce „Rekonstrukce atletického oválu včetně odvodnění, Frýdlant“ se z důvodu neobdržení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a krácení finanční podpory z Libereckého kraje, odkládá min. na rok 2021.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Požární bezpečnost s.r.o., se sídlem Královský Vršek 3545/42, 586 01 Jihlava na akci „Pořízení a obnova ochranných prostředků, Frýdlant (U2)“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/1946/2020“ mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem v rámci stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nabídku společnosti SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III za výkon autorského dozoru stavby a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva o dílo na výkon autorského dozoru v rámci akce „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ 

Rada města bere na vědomí vyjádření Školské rady k funkčnímu období ředitelky příspěvkové organizace Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec. 

Rada města po projednání souhlasí s prodloužením servisní smlouvy č. 1/2018 na Městský kamerový a dohlížecí systém Frýdlant, s firmou TELMO a.s. o jeden rok, tj. do 31. 12. 2021.

Rada města po projednání pověřuje jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. připravit zadání pro poptávku regulace a zabezpečení kotelen pro uvedené objekty dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o haváriích a závadách na kotelně a rozvodech v Základní umělecké škole, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá jednateli společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. předložit cenovou nabídku na odstranění zjištěných nedostatků včetně cenové kalkulace do 31. 8. 2020

3. Rada města ukládá starostovi předložit rozpočtové prostředky na odstranění havarijního stavu.

5.8.2020 14:43:52 | přečteno 218x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load