ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 41. zasedání rady města konaného dne 29. 6. 2020

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí podklady pro Hodnocení ředitelky ZŠS Frýdlant za I. pololetí roku 2020, dle předloženého materiálu.           

1. Rada města po projednání bere na vědomí Žádost o zabezpečení areálu pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant a úpravy zeleně před hlavním vstupem do budovy, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města ukládá starostovi a vedoucí IO zpracovat návrh zabezpečení areálu ZŠ Husova ve spolupráci s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

3. Rada města ukládá místostarostovi a řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant vyřešit zeleň před budovou odloučeného pracoviště školy ZŠ Husova. 


Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje na pracovišti MŠ Sídlištní 1228, Frýdlant, dle předloženého materiálu 

Rada města bere na vědomí podklady pro Hodnocení ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za I. pololetí roku 2020, Frýdlant, dle předloženého materiálu 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici U Nemocnice 1171, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce koupelny a kuchyně BJ ve 2. NP, Tyršova ul. 729, Frýdlant“ a souhlasí s vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k 31. 5. 2020, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města ukládá řediteli ŠJ předložit do 30. 9. 2020 zprávu o celkových výsledcích hospodaření Školní jídelny Frýdlant, příspěvková organizace za období 1. 1. – 31. 8. 2020 s tím, že se požaduje vyčíslit celkovou pomoc Města Frýdlant této příspěvkové organizaci.

Rada města bere na vědomí ústní zprávu ředitele ŠJ o počtu zájemců o dietní stravování ve Školní jídelně Frýdlant a schvaluje, že v zajištění tohoto stravování bude pokračovat až do 31. 12. 2020 a o dalším postupu bude rozhodnuto do 31. 10. 2020 v rámci projednávání rozpočtu na rok 2021.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Frýdlant - Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“, která bude umístěna na p.č. 681 p.č. 1245/1, k.ú. Frýdlant uzavřenou mezi městem Frýdlant a Povodím Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Frýdlant - Opatření na stávajících rozváděcích sítích“, která bude umístěna na pozemcích p.č. 1183/9, 1222/29 a 204/2, k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a pozemcích p.č. 1089 a 1085, k.ú. Předlánce uzavřenou mezi městem Frýdlant a Povodím Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení, v rámci zakázky malého rozsahu na služby „Výkon činnosti TDI a BOZP v rámci rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“, uchazeče INVESTING CZ spol. s r. o., IČ 25036751 se sídlem Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec 1 a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečovi „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem na činnost TDI a BOZP.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Vybavení MŠ Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí zprávu o havarijním stavu střechy na ZŠ Bělíkova a ukládá vedoucí IO zadat statický posudek a vyjádření projektanta k výměně střešní krytiny.

Rada města souhlasí se změnami uvedenými v dodatku č. 2 včetně doplnění o méněpráce dle skutečného zaměření a návrhem dodatku č. 2 v rámci akce „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inž. sítí“ a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 157/2019 ze dne 2. 5. 2019.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant. 

1. Rada města projednala vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 466/1 o výměře 489 m2, k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí OMS zadat znalecký posudek na tržní ocenění na náklady Města Frýdlant a ukládá starostovi, místostarostovi a vedoucí OMS předložit na nejbližší jednání rady města podmínky vyhlášení záměru.

2. Rada města ukládá vedoucí OMS předložit na nejbližší zasedání rady města přehled zastavitelných pozemků v širším okruhu centra města. 

Rada města projednala záměr prodeje objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a ukládá starostovi svolat k tomuto tématu seminář zastupitelů nejpozději do 31. 8. 2020.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2468/10 o výměře 11 m2, p.č. 2468/11 o výměře 2 m2 a p.č. 2468/12 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených z pozemku p.č. 2468/5 dle GP č. 3151/231/2019 do vlastnictví  za cenu 150,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2650/148 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60, k.ú. Frýdlant do za cenu 166,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Zelená, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost o zrušení prodeje části pozemku p.č. 1265/4, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Máchova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vrácením nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant z důvodu chybně započítané výměry prostor za období od 1. 6. 2017 do doby ukončení nájemní smlouvy dle návrhu v plné výši. 

Rada města odkládá bod č. 17 pořadu jednání a ukládá místostarostovi a vedoucí OMS prověřit, zda je možné parkování ve dvoře u objektu čp. 475, Vrchlického, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost spolku Romany art workshop, z.s. a schvaluje využití prostoru městského parku dne 16. 7. 2020 od 14:00-17:00 hodin na akci „Seminář na podporu prevence kriminality a prevence drog“.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu za rok 2019 Komunitního plánu Města Frýdlant 2015-2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petru Kozlovskému za I. pololetí roku 2020, dle předloženého materiálu.                           

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce ZŠS Frýdlant Mgr. Jaroslavě Smolové za I. pololetí roku 2020, dle předloženého materiálu.                         

Rada města bere na vědomí informace starosty o podmínkách možnosti vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku Základní školy speciální Frýdlant a ukládá mu zajistit stanovisko Školské rady Základní školy speciální Frýdlant a ČŠI ČR a materiál předložit na nejbližším jednání rady města.             

Rada města bere na vědomí ústní zprávu starosty o povodňovém stavu ve Frýdlantu.   

Rada města souhlasí s podpisem Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Na jedné lodi II“, který realizuje od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2022 MAS Frýdlantsko, z.s. s právnickými osobami Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec příspěvková organizace, dle předloženého materiálu. 

15.7.2020 8:36:15 | přečteno 90x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load