ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 40. zasedání rady města konaného dne 15. 6. 2020

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o spolupráci mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, městem Frýdlant a městem Hejnice dle předloženého materiálu.

1. Rada města přiděluje byt č. 25 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 7. 2020 dle předloženého materiálu.

2. Rada města přiděluje byt č. 22 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 15. 6. 2020 dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2019, přednesou vedoucí Bc. Věrou Jurkovičovou, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti - garsonka, v ulici Havlíčkova 302, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „Rozšíření domovního plynovodu v domě č.p. 729, ul. Tyršova, Frýdlant do bytů č. 2 a 3 s dodávkou kotlů“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost na pronájem sálu v restauraci Beseda na konání akce „Hudební a taneční akce“ a rozhodla o zaplacení kauce před konáním akce ve výši 5.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 10. 7. 2020 na konání akce „Hudební a taneční akce“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2019 přednesenou vedoucí odboru Zdeňkou Prokopovou dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o užívání mezi Městem Frýdlant a státním podnikem, Lesy České republiky dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této dohody.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím individuální dotace dle žádosti č. 10 pro subjekt Frýdlantsko Franze Kafky z.s. a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci na akci „Festival Frýdlantsko Franze Kafky“ ve výši 300.000 Kč, a to 150.000 Kč na podium a 150.000 Kč na honoráře dle předloženého rozpisu.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 175.054,00 Kč dle předložené tabulky a zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10/2020 v celkové výši příjmů a výdajů 0,00 Kč dle předložené tabulky a zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní a vzdělávací činnosti, zájmových aktivit a ostatní veřejně prospěšné činnosti.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dary dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit dary dle předloženého materiálu.

3. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města dle předloženého materiálu doplnit žádosti dle předloženého seznamu.

Rada města po projednání bere na vědomí Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, týkající se pozemku p.č. 182/87, k.ú. Frýdlant, mezi státní příspěvkovou organizací, Ředitelství silnic a dálnic ČR a společností TEPLO Frýdlant s.r.o. dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje provádění nákupů elektřiny a plynu pro spol. TEPLO Frýdlant, s.r.o., Město Frýdlant, příspěvkové organizace a partnerské organizace na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO 27865444, pro období od 1.1.2022 až do odvolání, a to v souladu s § 64 písm.c) zákona č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření veškerých smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci bodu 1. usnesení.

3. Udělení plné moci panu Jaroslavu Vančurovi k oprávnění přístupu do Systému PARC komoditní burzy PXE - POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s. v rozsahu dle předloženého návrhu plné moci.

Rada města souhlasí se změnami č. 2 a návrhem dodatku č. 2 v rámci akce „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inž. sítí“ z důvodu změny materiálového řešení z antuky na umělý povrch EPDM a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 157/2019 ze dne 2. 5. 2019.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti Geodetická kancelář CYRUS, spol. s r. o. za zpracování mapového podkladu – výškopisu a polohopisu pro Územní studii Strmá, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z Programu rozvoje venkova na akci “Vybavení MŠ Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města schvaluje princip dorovnávání nákladů příspěvkové organizace, Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec na hlavní činnost ve stejném poměru.

2. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny, předložit výsledek hospodaření za květen 2020 včetně navržených opatření, na nejbližším jednání rady města.

3. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny, předložit přehledný výsledek hospodaření v roce 2020 po jednotlivých měsících k 31. 5. 2020 na nejbližším jednání rady města.

1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem Školní jídelny, Frýdlant o jednání s firmou Z-Ware.

2. Rada města po projednání ukládá řediteli Školní jídelny, vypsat nabídkové řízení na pořízení kompletního stravovacího softwaru na evidenci strávníků s možností rozšíření systému o použití čipů a vhodného objednávkového terminálu.

3. Rada města pověřuje Mgr. Lucii Winklerovou konzultační činností.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1841/2 o výměře 108 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2314/1, k.ú. Frýdlant o výměře 1000 m2. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN a umístění pilíře s přípojkovou skříní k pozemku p.č. 1769, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje dle směrnice města ve výši 2.500,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Potoční, Frýdlant.

Rada města souhlasí s bezplatným pronájmem městského parku v ul. Mezibranská, Frýdlant spolku CO Dance Company, z.s., Družstevní 1299, Frýdlant za účelem uspořádání taneční akce v rozmezí 24. – 26. 6. 2020 (jedno odpoledne) od 16 do 19 hodin. Žadatel uhradí 300,- Kč + DPH za využití elektro pilířku.

Rada města souhlasí s úplnou uzavírkou veřejně přístupných účelových komunikací na p.č. 4433/2, 2487/3, 4397, 4497 a 4368, vše k.ú. Frýdlant pro akci spolku JZ Racing Frýdlant z.s., Kodešova 779, Frýdlant dne 27. 6. 2020 pro konání sportovní akce – test soutěžního vozu. Veškerá související povolení si zajistí žadatel na vlastní náklady. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o změně hranic obcí mezi Městem Frýdlant a Obcí Oldřichov v Hájích týkající se st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plocha, vše k. ú. Oldřichov v Hájích tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemku p.č. 1734/25 dosud evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby celý tento pozemek včetně pozemku st.p.č. 478 byly převedeny do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí s instalací 2 ks parkovacích sklopných sloupků do prostoru zadního vjezdu  ke kinu Frýdlant z ul. Komenského dle návrhu.

1. Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění majetku města s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. na období od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2022 dle návrhu.

2. Rada města souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění vozidel města s pojišťovnou Uniqua, a.s. od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2022 dle návrhu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí záměr na restaurování sochy Piety a souhlasí s realizací za podmínky zajištění vlastních rozpočtových zdrojů Města Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření, které umožní financovat restaurování sochy Piety.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení veřejnoprávních smluv a rozhodnutí o příspěvku z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020. Smlouvy a rozhodnutí budou doplněny o čísla jednací jednotlivých úředních spisů a peněžité částky po vydání rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem kultury. 

1. Rada města po projednání souhlasí s rozdělením finančních prostředků z Programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami na rok 2020. 

2. Rada města souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv a doporučuje je ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města po projednání schvaluje program zastupitelstva města, které se bude konat dne 17. 6. 2020.

24.6.2020 17:00:57 | přečteno 85x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load