ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 39. zasedání rady města konaného dne 1. 6. 2020

Rada města souhlasí s odkoupením části pozemku č. 3972/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 2000 m2 za cenu 400,- Kč/m2 od firmy DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII - Karlinky za účelem realizace nástupního místa pro plánovanou cyklostezku a doporučuje zastupitelstvu města tento převod schválit. 

1. Rada města bere na vědomí ústní informaci jednatele Pivovaru Frýdlant s.r.o., o pořádání akce pro rodiny s dětmi dne 19. 6. 2020 a souhlasí, aby Město Frýdlant bylo partnerem pořádání akce „Pokáč v kempu u Zámeckého pivovaru Frýdlant“

2. Rada města po projednání bere na vědomí žádost a souhlasí s bezplatným poskytnutím areálu bývalého autokempu vč. zpřístupnění WC a zajištěním elektřiny, dne 19. 6. 2020 na akci „Pokáč v kempu u Zámeckého pivovaru Frýdlant“

1. Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru kultury a cestovního ruchu za rok 2019, přednesenou vedoucí odboru kultury, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru kultury doplnit statistické tabulky o roky 2017, 2018 a materiál předložit na jednání rady města.

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem/pacht pozemku p.č. 3112/8, k.ú. Frýdlant o výměře 25890 m2 k zemědělským účelům na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2020 s 1 měsíční výpovědní lhůtou, kterou může pronajímatel dát kdykoliv v průběhu trvání nájemního vztahu. Pachtovné se stanovuje ve výši 2.600,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2468/10 o výměře 11 m2, p.č. 2468/11 o výměře 2 m2 a p.č. 2468/12 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených z pozemku p.č. 2468/5 dle GP č. 3151/231/2019 za cenu 150,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1265/4 o výměře 8 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 584,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Máchova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2650/148 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60, k.ú. Frýdlant za cenu 166,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Zelená, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemek p.č. 2650/147 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60 a pozemek p.č. 2650/153 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 2650/150 o výměře 51 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/93, k.ú. Frýdlant v majetku žadatele. Pozemky budou směněny bez nároku na doplatek rozdílu v ocenění pozemků ze strany města na základě souhlasu žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Zelená a Skřivánčí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 77 o výměře 1283 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant za cenu 174,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s podáním žádosti o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Jedná se o pozemky p.č. 1030/1 a 1030/104, vše k.ú. Frýdlant. 

2. Rada města nesouhlasí s převzetím pozemků p.č. 1030/1 a 1030/104, vše k.ú. Frýdlant do své správy ve věci jejich údržby do doby uzavření řádné nájemní smlouvy.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 1030/1 a 1030/104, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v areálu nemocnice Frýdlant.


1. Rada města nesouhlasí s účastí v obálkové metodě pro výběr kupujícího pozemku p.č. 199/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu dne 3. 6. 2020 a tímto posouvá termín uskutečnění obálkové metody nejpozději do 30. 6. 2020.

2. Rada města souhlasí s prodloužením vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 199/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu o výměře 2196 m2 a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního provést výběr kupujícího obálkovou metodou nejpozději do 30. 6. 2020 za podmínky doručení min. dvou žádostí. 

Rada města souhlasí se stavbou „16010 – 05213 _ RVDSL5841 _ C _ L _FRYD19-FRYD1HR“ a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění sítí elektronických komunikací a vedení elektro přípojky k pozemkům p.č. 1769, 1915/1, 1921, 1922/1, 1923, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň. Cena se stanoví dle Směrnice města po dokončení stavby a doložení geometrického plánu, který pořídí žadatel na svoje náklady. Pozemky se nacházejí v ul. Potoční, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu k pozemkům p.č. 3110 a p.č. 1137, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant. Podmínkou je koordinace stavby se stavbou cyklostezky v ul. Bělíkova a optický kabel bude uložen v chráničce. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle Směrnice města po geometrickém zaměření dokončené stavby na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek ke kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a firmou DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII – Karlinky na převod pozemků p.č. 3971 a p.č. 3972/2, vše k.ú. Frýdlant, kterým se navyšuje kupní cena o DPH v zákonné výši.

1. Rada města souhlasí s pronájmem veřejného prostranství na pozemku p.č. 573, k.ú. Frýdlant o výměře 20 m2 za účelem umístění předzahrádky v měsíci červenci a srpnu 2020. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit úpravu dopravního značení na vjezdu do ul. Kostelní z ul. Mezibranská o výměnu dodatkové cedule „vjezd povolen jen s povolením Města Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Romany art workshop, z.s., Sportovní 553, Tanvald a souhlasí s bezplatným pronájmem bývalého autokempu Frýdlant dne 11. 6. 2020 od 16 do 19 hodin za účelem pořádání veřejné akce „První komunitní setkání u táboráku“. Kauce na zajištění pořádku bude uhrazena dle ceníku města před zahájením akce. 

Rada města bere na vědomí situaci ohledně přístupu k zadní části městského kina a souhlasí s instalací zábran do prostoru zadního vjezdu z ul. Komenského a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit radě města ke schválení nejlevnější variantu řešení.

1. Rada města revokuje usnesení č. 1348/2020 ze dne 18. 5. 2020 týkající se směny pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 1883/12 o výměře 113 m2, p.č. 1883/13 o výměře 20 m2, p.č. 1883/14 o výměře 16 m2, p.č. 1915/34 o výměře 320 m2, p.č. 1915/35 o výměře 45 m2, 1915/36 o výměře 151 m2, 1915/37 o výměře 16 m2, 1915/38 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha za pozemek p.č. 2083/6 o výměře 692 m2, k.ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku s doplatkem ŘSD ve prospěch města ve výši 870,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka,  kterým se upravuje skutečná výměra pronajatých prostor s účinností od 1. 6. 2020 a souhlasí s kompenzací rozdílu v uhrazeném nájemném. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit nájemní smlouvy předchozích nájemců a možnost kompenzace neoprávněně vybraného nájemného. 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant, kterým se upravuje výměra pronajatých prostor dle návrhu s účinností od 1. 6. 2020. 

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o snížení dotace na akci „Oprava výškové techniky, Frýdlant (U3)“, podpořené z Libereckého kraje, programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK a souhlasí s realizací akce a v případě schválení zastupitelstvem LK pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti EMJ s.r.o., se sídlem K. Světlé 1121, Frýdlant na položení kabelů VO v rámci akce ČEZ – III. etapa dle přeloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje návrh Územní studie Novoměstská, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně položkového rozpočtu na akci „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje vyloučení uchazeče Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308 z důvodu překročení ceny maximální a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o vyloučení uchazeče“.

2. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení v rámci veřejné zakázky na „Rekonstrukci ulice Kodešova, Frýdlant“ uchazeče Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň,  IČO 00014915 s cenovou nabídkou 74.682.118,28 Kč bez DPH, z toho stavební objekty Města Frýdlant činí 23.001.578,68 Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby po vypršení zákonného termínu pro případné podání námitek proti rozhodnutí o výběru a vyloučení byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města Frýdlant po projednání schvaluje nový Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu, jehož účinnost bude odvozena od schválení OZV (techno patry) zastupitelstvem města.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu ředitelky BHF o hygienických podmínkách pořádání akcí v sále restaurace Beseda dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOSIKO CZ s.r.o., Roháčova 145/14, Praha 3 na akci „Souvislá údržba místních komunikací – chodníky ul. Husova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí se zněním OZV – technoparty – 4. verze a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí žádost Světové školy Gymnázia Frýdlant pořádající třetí ročník charitativní akce „Boříme bariéry aneb spolu to jde líp“ a schvaluje poskytnutí billboardu u kruhového objezdu dle plánovaného harmonogramu využitelnosti. 

1. Rada města bere na vědomí žádost o souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“ financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem a souhlasí se zapojením do výzvy č. 30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí žádost o souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“ financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem a souhlasí se zapojením do výzvy č. 30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o poptávkovém řízení na dodavatele montážních prací na akci „Napojení Základní školy speciální, Frýdlant na CZT“ a schvaluje dodavatele prací firmu Enwer s.r.o., se sídlem Zahradní 357, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu zástupců spolku Frýdlantsko Franze Kafky, z.s. o konání akce Frýdlantsko Franze Kafky 2020 ve dnech 18. – 20. 9. 2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 300.000,- Kč na pořádání akce.

24.6.2020 16:32:07 | přečteno 118x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load