ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 38. zasedání rady města konaného dne 18. 5. 2020

Rada města přijala ústní informaci od provozovatele lunaparku pana Jaroslava Janečka, týkající se žádosti o provozování lunaparku v době původního termínu akce „Frýdlant se baví“.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost podnájemce prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka o snížení nájemného z důvodu nevyužívání všech prostor a navrhuje jednat o snížení nájemného za skladové prostory ve výši 300,- Kč/m2/rok  s tím, že za prodejní plochu zůstává nájemné ve vysoutěžené výši 1.115,- Kč/m2/rok, a to za předpokladu, že bude uhrazené veškeré dlužné nájemné.

Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o dlužném nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zaslat nájemci prostor výzvu k úhradě nájemného do 15-ti dnů od obdržení výzvy s tím, že pokud nebude nájemné uhrazeno, dává rada města nájemci  výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant z důvodu dluhu na nájemném s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku firmy S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf na zpracování projektové dokumentace v rámci akce „Revitalizace sídliště v ul. Husova, Frýdlant“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města po projednání schvaluje barevné řešení fasády sportovní haly ve Frýdlantě dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí zprávu jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o poptávkovém řízení na nákup předizolovaného potrubí na akci „Napojení Základní školy speciální, Frýdlant na CZT“ a schvaluje nákup materiálu od firmy ISOPLUS-EOP s.r.o., se sídlem čp. 478, Opatovice nad Labem dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí, dle předloženého materiálu, návrh odpovědi právní zástupkyně příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec právnímu zástupci matky dítěte, které v MŠ Frýdlant utrpělo úraz.

2. Rada města ukládá řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant i nadále pokračovat v řešení případu úrazu dítěte v mateřské škole a informovat radu města o dalším postupu a výsledcích jednání s matkou dítěte, respektive jejím právním zástupcem.

Rada města po projednání bere na vědomí ústní informace přednesené ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o zápisu dětí do základních a mateřských škol pro školní rok 2020/2021. 

1. Rada města projednala finanční nabídku firmy Altisima software SE pro hardwarové a softwarové vybavení příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec. 

2. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny, Frýdlant nabídku doplnit o konkurenční nabídku a ostatní záležitosti, které se týkají síťového připojení, vstupu do budov – především základní školy, efektivity pro strávníky a vnitřní provoz školní jídelny vč. možného rozšíření na budovu „A“ a budovu „B“ MěÚ Frýdlant.

Rada města bere na vědomí čerpání rozpočtu hospodaření k 31. 3. 2020 Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření k 30. 4. 2020 Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2019 přednesenou ředitelkou Soňou Šlejtrovou dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost o pronájem sálu v restauraci Beseda dne 13. 6. 2020 na konání akce „Křtiny“ a ukládá ředitelce BHF prověřit podmínky konání akcí na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje a vyjádření předložit na příštím jednání rady města.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečnou zprávu o protidrogové politice Frýdlantu v roce 2019 předloženou Mgr. Alenou Švejdovou dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje návrh Územní studie Zámecká, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu VF SITE s.r.o., Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa na akci „Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka Tiba, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ a po doložení potřebných dokumentů k cenové nabídce ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní/pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 313/4 o výměře 2496 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu k zemědělským účelům na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2025. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní/pachtovní smlouvy na pacht pozemků p.č. 3655/5 o výměře 7195 m2, p.č. 3660/6 o výměře 7352 m2, p.č. 3684/9 o výměře 1535 m2, vše k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2025. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní/pachtovní smlouvy na pacht pozemku p.č. 4176/19 o výměře 10772 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2025. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok.  Pozemek se nachází na Hartě, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a souhlasí se stavbou „LB-Frýdlant-Přemístění DTS“ dle návrhu s tím, že u varianty 3 bude provedeno dle prvního návrhu (svahem k pivovaru) a za podmínky, že stavba bude koordinována s plánovanou stavbou cyklostezky v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, Liberec a souhlasí s přístupem přes pozemek p.č. 3096, k.ú. Frýdlant pro realizaci projektu „Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku I.“ Jedná se o pozemek cyklostezky.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 480 m2 a pozemku p.č. 241/2 o výměře 2124 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 1883/11 o výměře 69 m2, p.č. 1883/12 o výměře 113 m2, p.č. 1883/13 o výměře 20 m2, p.č. 1883/14 o výměře 16 m2, p.č. 1915/34 o výměře 320 m2, p.č. 1915/35 o výměře 45 m2, 1915/36 o výměře 151 m2, 1915/37 o výměře 16 m2, 1915/38 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha za pozemek p.č. 2083/6 o výměře 692 m2, k.ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku s doplatkem města ve prospěch ŘSD ve výši 18.680,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 1189/2020 ze dne 16. 3. 2020 týkající se zadání zpracování projektového záměru a zadání a zpracování žádosti pro dotaci na strategické dokumenty firmě ENVIPARTNER, s.r.o. z důvodu nevypsání dotačního titulu v roce 2020.

Rada města po projednání souhlasí s nákupem služby MS Exchange pro MěÚ Frýdlant od firmy oaza - net spol. s r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec 6 dle přeloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje zařazení města Frýdlant do území působnosti MAS Frýdlantsko na programové období 2021 – 2027.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2019 předloženou velitelem JSDH Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2019 předloženou starostou SDH Frýdlant.

24.6.2020 15:53:24 | přečteno 88x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load