ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 37. zasedání rady města konaného dne 4. 5. 2020

1. Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 a výhled na školní rok 2020/2021, příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Frýdlant přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí s ukončením činnosti Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, na odloučeném pracovišti Liberec, Zeyerova 24, 460 01 ke dni 31. 8. 2020 a s podáním žádosti o výmaz tohoto pracoviště ze školského rejstříku od 1. 9. 2020.

3. Rada města bere na vědomí zprávu ředitelky Mgr. Jaroslavy Smolové, že do 30. 6. 2020 nebude probíhat výuka v ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny za rok 2019, přednesenou Bc. Ondřejem Havlínem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro rok 2020 v příspěvkové organizaci zřízené Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Školní jídelny Frýdlant zřízené Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí plánované změny v administraci žádostí Potravinové pomoci dětem v Libereckém kraji na školní rok 2020/2021 od MPSV a ukládá starostovi jednat s ředitelkou Úřadu práce o dalších podmínkách a možnosti zjednodušení celého procesu.

1. Rada města bere na vědomí informace k získávání Potravinové pomoci dětem v Libereckém kraji na školní rok 2020/2021. 

2. Rada města ukládá starostovi sestavit pracovní skupinu ve složení Bc. Ondřej Havlín, Mgr. Bc. Petr Kozlovský, Mgr. Lucie Winklerová a Ing. Dan Ramzer.

Rada města bere na vědomí zprávu ředitele Bc. Ondřeje Havlína o dietním stravování a ukládá starostovi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi Školní jídelnou, Frýdlant, Základní školou, Základní uměleckou školou a Mateřskou školou, Frýdlant a Základní školou speciální, Frýdlant učinit dotaz na rodiče, zda mají o tento druh stravování zájem.

Rada města schvaluje přepsání bytu č. 1, Havlíčkovo nám. čp. 304, Frýdlant, za podmínky uhrazení kauce, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu CYMSTAV s.r.o., se sídlem Březinova 865, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava BJ – garsonka, Mlýnská ul. 456, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení  „Oprava bytu vel. 2+1 ve 3. NP ul. U Nemocnice 1171, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města bere na vědomí žádost VAPE Catering s.r.o. a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 18. 12. 2020 na konání akce „Vánoční večírek ZF Automotive“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Míru čp. 137, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí stav bytové jednotky o velikosti 1+1, byt č. 3 v ulici Mlýnská 456, Frýdlant a ukládá ředitelce BHF předložit zprávu o případné rekonstrukci bytu.

Rada města bere na vědomí žádost o přidělení bytu a schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu za rok 2019, přednesenou vedoucí Mgr. Alenou Švejdovou, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o činnosti Poradního a setkávacího centra POSEC za rok 2019, přednesenou Mgr. Alenou Švejdovou, dle přeloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace k problému odškodnění úrazu v MŠ Sídlištní a ukládá řediteli Mgr. Petru Kozlovskému dodat do 31. 5. 2020 na radu města návrh finálního stanoviska řešení problému. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE s.r.o., se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava vozovky a chodníku v areálu školní jídelny na p.p.č. 223/1 ve Školní ulici, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí vyhodnocení anketního dotazníku na řešení povrchu hřiště v rámci akce „RS – FRÝDLANT, sídliště U Nemocnice – II. etapa“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje variantu tartanový povrch jako řešení povrchu hřiště v rámci dokončení akce „RS – FRÝDLANT, sídliště U Nemocnice – II. etapa“. 

1. Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant na akci „VO na Předměstí II. etapa – pokládka kabelů VO do země v rámci akce pokládka kabelů ČEZ – zemní práce“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci. 

2. Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení na technologii veřejného osvětlení v rámci akce „VO na Předměstí II. etapa – pokládka kabelů VO do země v rámci akce pokládka kabelů ČEZ“ a to společnosti EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na uvedenou akci.

Rada města schvaluje základní zadávací podmínky na „Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka Tiba, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku uchazeče KEnergy s.r.o. na zpracování energetického posouzení v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“ v souvislosti s podáním projektu do OPŽP v rámci vypsané Výzvy č. 146 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1630/1 o výměře 982 m2, k.ú. Frýdlant, za celkovou cenu 480.000,- Kč. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 538 m2, k.ú. Frýdlant na dobu neurčitou od 1. 6. 2020. Cena pronájmu se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost podnájemce  prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o snížení nájemného z důvodu nevyužívání všech prostor a ukládá místostarostovi předložit návrh řešení na dalším zasedání rady města. 

Rada města bere na vědomí žádost o souhlas se stavbou Obnova vedení VN a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění a obnovy kabelového vedení VN na pozemcích p.č. 1084/1, 1083/75, 1076, 1083/76, 1122/1, 1149/11, 1149/4, 1149/5, 1149/3, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1142, 1154/9, 1141/1, 1138/2, 1136, 1137, 1133/2, 3109, 3110, 3101/5, 1713, 1699, 3562/2, 3532/15, 3362, 3388, 3389, 3346/1, 3334, 3323/1, 3263, 3260, 3258/1, 3258/2, 3255, 3164, 3096, 3104, 3102, 3101/7, 3101/5, vše k.ú. Frýdlant a ukládá starostovi a místostarostovi prověřit umístění stavby s ohledem na budoucí vybudování obecní kompostárny. Pozemky se nacházejí na Hágu, Větrově, ul. Bělíkova, Bezručova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou „Napojení Základní školy speciální, Frýdlant na CZT, Husova ul., Frýdlant“ na pozemcích p.č. 182/44, 182/37, 182/1, 234/2, 279/1, 277, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí ul. Husova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu, Frýdlant v rámci akce „Frýdlant, lokalita Údolí - kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu“ dle návrhu na pozemcích p.č. 2487/1, 2734, 2858/1, 4119, 4133, 4472/3, 4574/1, 4876/1, vše k.ú. Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Příčná 1184, Frýdlant a souhlasí se stavbou zateplení objektu s přesahem 14 cm nad pozemek města p.č. 182/59, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Příčná, Frýdlant. 

1. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního ohledně situace při výkupu částí pozemků p.č. 4173/3, 4173/4, 4173/5, 4173/1, vše k.ú. Frýdlant a souhlasí s odstoupením od záměru tyto pozemky odkoupit. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit majitele pozemků v k.ú. Frýdlant  p.č. 4172/1, 4123/10, 4123/11, 4172/2, 4171, 4448, 4449, 4450, 4451, 4460/2, 4462/1, 4463. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se zahájením jednání ve věci změny hranice katastrálního území obce u st.p.č. 478 a související p.p.č. 1734/25, k.ú. Oldřichov v Hájích na k.ú. Albrechtice u Frýdlantu dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí zápis inventarizační komise o provedení inventarizace za rok 2019.

Rada města bere na vědomí žádost za tým Světové školy Gymnázia Frýdlant a souhlasí se změnou termínu pořádání třetího ročníku charitativní akce „Boříme bariéry, aneb spolu to jde líp“ na 28. 9. 2020 a s bezplatným využitím městského parku v ul. Mezibranská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s odstraněním stavby na pozemku p.č. 247/1 a p.č. 247/2, vše k.ú. Frýdlant na společné hranici pozemků s městem a k upravení terénu po odstranění kolny dle žádosti investora Frýdlant Apartments s.r.o., K Zátiší 313, Frýdlant dle návrhu. Pozemky se nacházejí ul. Husova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí zprávu tajemnice o znovuzpoplatnění rozvozu obědů a nákupů Střediskem sociální péče, které bude opět zavedeno po ukončení nouzového stavu, vyhlášeného v rámci COVID19.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Souvislá údržba místní komunikace – chodníky ul. Husova, Frýdlant“, ale předloženého materiálu. 

1. Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky za rok 2019. 

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.


1. Rada města bere na vědomí závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s navrhovanou přechodnou úpravou ve funkci hlavní účetní a správce rozpočtu – po dobu nemoci správce rozpočtu bude kontrolní činnost před proplácením výdajů vykonávat hlavní účetní.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet organizace SO SMRK za rok 2019, zprávu o přezkoumání hospodaření SO SMRK, zpracovanou společností O-CONSULT, s.r.o. za rok 2019 a zápis z valného shromáždění SO SMRK, konaného 27. 4. 2020. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města bere na vědomí Plán činnosti Zastupitelstva a Rady Města Frýdlant na II. pololetí 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření Města Frýdlant ze dne 19. 5. 2017 a zároveň pověřuje starostu podpisem dodatku. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 8 v celkové výši příjmů a výdajů 150.000,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí ZM na příští jednání.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Jaroslava Vančury o pravděpodobné závadě v objektu čp. 1407, ul. Míru a ukládá vedoucí OMS prověřit případnou reklamaci. 

12.5.2020 8:05:56 | přečteno 132x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load