ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 36. zasedání rady města konaného dne 20. 4. 2020

Informace z 36. zasedání rady města konaného dne 20. 4. 2020


Rada města po projednání bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích dotazníkového šetření v MŠ Frýdlant ve školním roce 2019/2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí aktualizované informace ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 dle předloženého materiálu

Rada města po projednání bere na vědomí informace ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec za rok 2019 dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 106.437,90 Kč do rezervního fondu organizace dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec pro rok 2020 dle předloženého materiálu. Rozpočet školy bude ponížen o příspěvky na dopravu žáků na školu v přírodě a setkání bývalých zaměstnanců školy v seniorském věku v celkové výši 117.000,- Kč.

Rada města po projednání schvaluje žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o schválení vratky z individuálního příslibu za energie a obědy pro zaměstnance za rok 2019 do rozpočtu zřizovatele dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o možnosti vrácení zaplacených plateb za školu v přírodě žáků ZŠ.

Rada města po projednání souhlasí s vícepracemi a s dodatkem ke smlouvě o dílo na akci „Stavební opravy podkrovních bytů č. 1 a č. 2 ul. Míru čp. 137, Frýdlant“ v částce 26.997,- Kč s DPH dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o připravované úpravě rozpočtu BHF z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a navrhuje realizaci a odklad jmenovitých úkolů dle vývoje finančních prostředků.

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace, Bytového hospodářství Frýdlant na úhradu ochranné průhledné předstěny s manipulačním prostorem dle předloženého materiálu

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava bytu vel. 2+1 ve 3. NP ul. U Nemocnice 1171, Frýdlant“ dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava BJ – garsonka, Mlýnská ul. 456, Frýdlant“ dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Míru čp. 137, Frýdlant s platností od 1. 5. 2020, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Míru čp. 137, Frýdlant s platností od 1. 5. 2020, dle předloženého materiálu.
2. Rada města po projednání souhlasí se stanovením nájemného ve výši 110,- Kč/m2.

1. Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Vrchlického čp. 475, Frýdlant s platností od 1. 5. 2020, dle předloženého materiálu.
2. Rada města po projednání souhlasí se stanovením nájemného ve výši 110,- Kč/m2.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, Frýdlant 464 01 na akci „Oprava garsonky 1+kk v panelovém domě Školní 1189, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby byla sepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 a doporučuje návrh předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Jiřího Baláše, K. Světlé 1477, Frýdlant na akci „Vybudování chodníku z ul. Bělíkova do ulice Družstevní a oprava cesty na přístupu k MŠ, Frýdlant“ a „Zpevněná plocha pro kontejnery v Družstevní ulici, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení pana Jiřího Baláše, K. Světlé 1477, Frýdlant na akci „Provedení obrubníků v části ulic Zelená, Na Stráni a Předměstská, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o dílo na opravy komunikací a vodorovného dopravního značení se společností Eurovia CS, a.s. dle návrhu. 

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Územní studie Novoměstská, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá investičnímu oddělení zapracovat připomínky do Územní studie Novoměstská, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Územní studie Zámecká, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá investičnímu oddělení zapracovat připomínky do Územní studie Zámecká, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí informace k objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předloženého materiálu.
2. Rada města po projednání revokuje usnesení č. 659/2019

1. Rada města po projednání souhlasí s oceněním rozpočtu na zemní práce v rámci akce „VO na Předměstí II. etapa – pokládka kabelů VO do země v rámci akce pokládka kabelů ČEZ“ společností, která bude realizovat zemní práce pro ČEZ Distribuce dle předloženého materiálu a ukládá pověřené vedoucí investičního oddělení předložit cenovou nabídku na nejbližším jednání rady města.

2. Rada města bere na vědomí informace o poptávkovém řízení na technologii veřejného osvětlení v rámci akce „VO na Předměstí II. etapa – pokládka kabelů VO do země v rámci akce pokládka kabelů ČEZ“ dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Projektový ateliér DAVID s.r.o., se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14 na akci „Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí Oznámení o poskytnutí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na akci „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – II. etapa“ a bere na vědomí dokončení stavebních prací na II. etapě regenerace sídliště U Nemocnice.
2. Rada města ukládá investičnímu oddělení, místostarostovi a Mgr. Lucii Winklerové připravit dotazníkové šetření, na jehož základě se rozhodne o variantě řešení povrchu bývalého antukového hřiště.

Rada města po projednání schvaluje výsledky poptávkového řízení a cenovou nabídku společnosti TOBIS, s.r.o, se sídlem Hejnická 608, Frýdlant na akci „Pokládka zámkové dlažby - MŠ Bělíkova, Frýdlant“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města Frýdlant po projednání souhlasí s předložením individuální žádosti o dotaci na Liberecký kraj v oblasti tělovýchovy a sportu, na akci s názvem „Rekonstrukce atletického oválu včetně odvodnění ve Frýdlantě“.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Eurovia CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Praha na akci „Souvislá údržba místních komunikací – ul. Husova a část ul. Horská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v celkové výši příjmů a výdajů 1.912.540,88 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6 v celkové výši příjmů 645.830,00 Kč a výdajů 1. 645.830,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 490 m2, k.ú. Frýdlant za účelem užívání jako zahrada na dobu neurčitou od 1. 5. 2020 za podmínky doplacení nájemného za období užívání bez nájemní smlouvy. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. 

2. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 305 m2, k.ú. Frýdlant za účelem užívání jako zahrada na dobu neurčitou od 1. 5. 2020 za podmínky doplacení nájemného za období užívání bez nájemní smlouvy. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. 

3. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 213 m2, k.ú. Frýdlant za účelem užívání jako zahrada na dobu neurčitou od 1. 5. 2020 za podmínky doplacení nájemného za období užívání bez nájemní smlouvy. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. 

4. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 368 m2, k.ú. Frýdlant za účelem užívání jako zahrada na dobu neurčitou od 1. 5. 2020 za podmínky doplacení nájemného za období užívání bez nájemní smlouvy. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. 

5. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 3110 o výměře 470 m2, k.ú. Frýdlant za účelem užívání jako zahrada na dobu neurčitou od 1. 5. 2020. Nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant. 

6. Rada města ukládá místostarostovi a vedoucí odboru majetkosprávního prověřit možnost vytyčení a následného pronájmu dalšího pozemku. 


Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdlant. Cena se stanovuje ve výši 174,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1265/4 o výměře 8 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Máchova, Frýdlant

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemku p.č. 3112/8, k.ú. Frýdlant o výměře 25890 m2 k zemědělským účelům. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 2.600,- Kč/ha/rok. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s 1 měsíční výpovědní lhůtou, kterou může pronajímatel dát kdykoliv v průběhu trvání nájemního vztahu. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN a umístění přípojkové skříně k pozemku p.č. 252/1 a p.č. 253, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za podmínky umístění vedení v místě dlažby. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 2750,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Zahradní, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou obnovy vodovodu a kanalizace v lokalitě Předměstí, Frýdlant v rámci akce „Frýdlant, ul. Předměstská obnova vodovodu a kanalizace“ dle návrhu na pozemcích p.č. 2650/60, 2650/120, 2650/132, 2709/1, 2650/133, 2596, 2650/126, vše k.ú. Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 35 pořadu jednání, žádost o souhlas se stavbou propojení stávajících kanalizací v ul. Pod Rozhlednou a ul. Jarní, Frýdlant v rámci akce „Frýdlant, ul. Pod Rozhlednou – Jarní propojení stávajících kanalizací“ na pozemcích p.č. 2650/134, 2633, 875, vše k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního doložit vyjádření firmy SNOWPLAN spol. s r.o., že není technicky možné jiné umístění stavby. 

Rada města bere na vědomí žádost SVJ Čapkova 1167-1168, Frýdlant a nesouhlasí s instalací dopravní značky IP 4b do ulice Čapkova dle návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost firmy RAILREKLAM, spol. s r.o., Na Strži 2097/63, Praha 4 o dočasné prominutí nebo snížení nájemného za pronájem billboardů a žádost zamítá

Rada města bere na vědomí žádost firmy outdoor akzent s.r.o., Na Strži 2097/62, Praha 4 o dočasné prominutí nebo snížení nájemného za pronájem billboardů a žádost zamítá.

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností Eltodo osvětlení s.r.o. a Městem Frýdlant za r. 2019.

Rada města po projednání navrhuje opatření v rámci finanční podpory podnikatelů podnikajících v provozovnách na území města Frýdlant dle bodů 1. a 2. dle předloženého materiálu a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

27.4.2020 8:13:09 | přečteno 87x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load