ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 33. zasedání rady města konaného dne 16. 3. 2020

Rada města po projednání ruší akci Setkání Frýdlantů ve dnech 12. 6. – 15. 6. 2020 jejichž pořadatelem je Město Frýdlant a požádá o odklad jeho konání na rok 2022 z důvodu prevence šíření koronaviru.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 8. 4. 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních souvisejících s uzavřením škol ve Frýdlantu od 11. 3. 2020 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant za rok 2019 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 11.628,23 Kč a VČ 890,34 Kč do rezervního fondu dle návrhu organizace, dále pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2019.

Rada města bere na vědomí splnění jmenovitých úkolů ředitelky příspěvkové organizace Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje převod výsledku hospodaření BHF p.o. za rok 2019 ve výši 12.518,67 Kč do rezervního fondu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu PROFIS Frýdlant s.r.o., se sídlem Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01 na akci „Rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 1+1 v objektu Míru 137, Frýdlant a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce střechy náměstí T. G. Masaryka 1385, Frýdlant“ a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+3, v ulici Míru čp. 274, Frýdlant s platností od 1. 4. 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici ČSA čp. 406, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením Komisionářské smlouvy na rok 2020 na provozování dětského dopravního hřiště s Tenisovým klubem o.s., Jizerská 4077, Frýdlant dle návrhu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemek p.č. 2650/147 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60 a část pozemku p.č. 2650/60 o výměře cca 20 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 2650/150 o výměře 51 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/93, k.ú. Frýdlant v majetku žadatele na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Zelená a Skřivánčí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2650/148 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku p.č. 2650/60, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Zelená, Frýdlant.       

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 2852/2 o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1630/1 o výměře 982 m2, k.ú. Frýdlant za celkovou cenu 480.000,- Kč. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant. 

1. Rada města souhlasí s odkoupením části pozemku p.č. 4173/1, k.ú. Frýdlant za cenu 550,- Kč/m2. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit geometrické zaměření pozemku p.č. 4173/1, k.ú. Frýdlant s oddělením 2 m pruhu podél komunikace a rozšíření pozemků p.č. 4173/3, 4173/4, 4173/5, vše k.ú. Frýdlant, tak aby jejich výměra byla 1200 m2. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost JZ Racing Frýdlant z.s., Kodešova 779, Frýdlant a souhlasí s pronájmem obřadní síně, náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant, bývalého autokempu a mobilního pódia dle návrhu v rámci akce třetího ročníku rodinné soutěže AOS Smědá 2020, která se uskuteční dne 23. 5. 2020. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění zemního kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně k pozemku p.č. 2487/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pouze v části dle návrhu. Cena se stanoví dle směrnice města. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN a umístění stavby pilíře na pozemku p.č. 2596, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví ve výši 1.250,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Mánesova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN k pozemku p.č. 2119, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 3.125,- Kč + DPH.  Pozemek se nachází v ul. Písečná, Frýdlant. 

1. Rada města souhlasí s provedením autorizovaného vzorkování pro demolici kotelny v areálu nemocnice za cenu dle cenové nabídky. 

2. Rada města souhlasí s provedením laboratorních zkoušek vzorků pro demolici kotelny v areálu nemocnice firmou ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9. 

Rada města souhlasí se zadáním zpracování projektového záměru a se zadáním a zpracováním žádosti pro dotaci na strategické dokumenty v projednaném rozsahu firmě Envipartner s.r.o. za cenu dle návrhu. 

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č. 2487/1, k.ú. Frýdlant.  Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. Termín splnění do 31. 3. 2020.

Rada města souhlasí s konáním sportovní akce – test soutěžního vozu JZ RACING – na veřejně přístupné účelové komunikaci v Údolí, která se bude konat v sobotu 4. 4. 2020 za těchto podmínek: 

- pořadatel si zajistí vydání stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní značení odborem dopravy MěÚ Frýdlant

- pořadatel si zajistí vydání rozhodnutí k povolení uzavírky komunikace

- akce bude po celou dobu zajištěna pořadatelskou službou

- veškeré škody způsobené na komunikaci v době uzavírky jdou k tíži pořadatele.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 199/1 o výměře 2196 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 860.000,- Kč a min. příhoz do dalších kol ve výši 86.000,- Kč. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4973 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p.č. 1890, k.ú. Frýdlant dle GP č. 3166-437/2019 do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové za celkovou cenu 900,- Kč. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1152/1 o výměře 1230 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 800,- Kč/m2.  Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v celkové výši příjmů 643.772,38 a výdajů 603.886,38,- Kč dle předložené tabulky, financování ve výši 39.886,- Kč bude převedeno do zůstatku účtu, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na příštím jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí informace z jednání Valného shromážděn SO SMRK konaného dne 4. 3. 2020.

Rada města bere na vědomí informace starosty o přípravě restrikcí v běžném a kapitálovém rozpočtu a s ohledem na vyhlášený nouzový stav ukládá starostovi jejich návrh předložit na nejbližším zasedání rady města. 

Rada města po projednání bere na vědomí cenovou nabídku společnosti Oprava komunikací Zoubek s.r.o. na akce „Oprava výtluků a prasklin ul. Vančurova a část ul. Hálkova, Frýdlant, a „Oprava výtluků a prasklin ul. Palackého, Frýdlant“ a schvaluje realizaci těchto akcí, dle předložené nabídky. 

Rada města bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na opravy komunikací a vodorovného dopravního značení ve městě pro rok 2020 a pověřuje starostu podpisem rámcových smluv o dílo, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Provedení obrubníků v částech ulic Zelená, Na Stráni a Předměstská, k.ú. Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akce „Vybudování chodníku z ul. Bělíkova do ulice Družstevní a oprava cesty na přístupu k MŠ, Frýdlant“ a „Zpevněná plocha pro kontejnery v Družstevní ulici, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje předložení 3 žádostí o dotaci z Libereckého kraje, programu č. 1.1. – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK. V případě jejich schválení zastupitelstvem LK, souhlasí s jejich realizací a pověřuje starostu podpisem smluv.

3.4.2020 8:32:25 | přečteno 90x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load