ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 32. zasedání rady města konaného dne 2. 3. 2020

Rada města pro projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2019 a plán na rok 2020 přednesenou panem Radimem Seifertem, odborným lesním hospodářem, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o služební cestě ve dnech 13. 2. – 18. 2. 2020 přednesenou ředitelem Školní jídelny, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2019 a souhlasí s pokrytím ztráty v HČ ve výši - 27.830,52 Kč z rezervního fondu organizace vytvořeného z HV minulých let, zisk ve VČ ve výši 309.000,61 Kč rozdělit na úhradu ztráty z předcházejících období ve výši 42.891,15 Kč a zbývající část rozdělit do fondu odměn ve výši 50.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 216.109,46 Kč. Dále pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení účetní závěrky v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2019.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu TrollComputers, U Vodního hradu 1394/28, 470 01 Česká Lípa, na akci „Dodávka 23 kusů notebooků včetně příslušenství pro učitele ZŠ“ a ukládá řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost CEEBIUS GYM, z.s. a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 12. 4. 2020 na konání akce „Velikonoční párty“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vícepracemi a sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Stavební opravy podkrovních bytů č. 1 a č. 2 ul. Míru čp. 137, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení, pana Miroslava Krkošku, se sídlem Fučíkova 440, 464 01 Raspenava na akci „Výměna pavlače u domu ČSA 47, Frýdlant“ a pověřuje ředitelku BHF k sepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu čekro CZ s.r.o., se sídlem Smrková 1085, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec na akci „Protihlukové úpravy sálu restaurace Beseda" - přesklení čtyř oken a pověřuje ředitelku BHF zasláním objednávky vítěznému uchazeči.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o opětovné projednání zrušení výpovědi z bytu, nám. T. G. Masaryka dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání ukládá starostovi věc projednat na odboru sociálních věcí.

3. Rada města po projednání ukládá ředitelce BHF řešit s nájemcem bytu její opakované neplacení nájemného.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu pracoviště krizového řízení za rok 2019 přednesenou referentem krizového řízení, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2019 přednesenou pověřeným vedoucím odboru dopravy, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka Tiba, Frýdlant“ a „Chodník v ul. Fügnerova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TELMO a. s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař na akci „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – budova radnice „A“ a budova „B“ „ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Souvislá údržba místních komunikací – ul. Husova a část ul. Horská, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p.č. 3105/3 o výměře 19132 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům na dobu určitou od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2024. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemků k zemědělským účelům p.č. 1288/1 o výměře 4301 m2, 1671 o výměře 2809 m2, část 2178/1 o výměře cca 7419 m2, 2179/1 o výměře 1930 m2, 2314/1 o výměře 5361 m2, 3532/15 o výměře 7929 m2, 3532/16 o výměře 3508 m2, 3545/5 o výměře 691 m2, 3547/4 o výměře 2478 m2, 3596/11 o výměře 17923 m2, 3596/12 o výměře 4197 m2, 4071 o výměře 22652 m2, vše k.ú. Frýdlant na dobu určitou od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2024. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Jiráskova, Na Hágu, Větrov, Křížový vrch, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemků k zemědělským účelům p.č. 3535/6 o výměře 2209 m2, 3543/2 o výměře 64 m2, 4177/4 o výměře 42030 m2, 4282/10 o výměře 30549 m2, 4782/9 o výměře 1638 m2, 4825 o výměře 4670 m2, 4862 o výměře 1556 m2, 4921 o výměře 980 m2, 4926 o výměře 6459 m2, vše k.ú. Frýdlant  na dobu určitou od 2. 3. 2020 do 31. 12. 2024. Pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Harta, Křížový vrch, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 23, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2468/10 o výměře 11 m2, p.č. 2468/11 o výměře 2 m2 a p.č. 2468/12 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených z pozemku p.č. 2468/5 dle GP č. 3151/231/2019 na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem jednotlivých částí pozemků dle geodetického zaměření č. 43/2020 za účelem užívání jako zahrada. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se snížením nájemného u pronájmu prostor sloužících podnikání v 1. patře objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant za měsíce leden a únor 2020 v celkové výši 10.000,- Kč z důvodu nemožnosti vytápět prostory.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3097/11, k.ú. Frýdlant ve prospěch Města Frýdlant s firmou Folda, s.r.o., Frýdlantská 540, Raspenava. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2 stavby + DPH. Řádná smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a doložení geometrického plánu se skutečným zaměřením stavby, který pořídí na svoje náklady Město Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby sloupu veřejného osvětlení na pozemku p.č. 3118, k.ú. Frýdlant ve prospěch Města Frýdlant s ČR – Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha – Malá Strana. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2 stavby + DPH. Řádná smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a doložení geometrického plánu se skutečným zaměřením stavby, který pořídí na svoje náklady Město Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění plynové přípojky k pozemku p.č. 875, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 895, k.ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje dle Směrnice města ve výši 175,- Kč/případ + DPH. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně k pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje dle Směrnice města ve výši: rozpojovací skříň 500,- Kč/m2 + DPH, kabelové vedení 50,- Kč/bm + DPH. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

Rada města odkládá projednání souhlasu se stavbou „16010 – 05213 _ RVDSL5841 _ C _ L _FRYD19-FRYD1HR“ a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění sítí elektronických komunikací a vedení elektro přípojky k pozemkům p.č. 1915/1, p.č. 1921, p.č. 1922/1 a p.č. 1923, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň. 

1. Rada města po projednání souhlasí s realizací stavby „LB-Frýdlant, Kodešova – obnova NN,VN a HDPE“ dle projektové dokumentace předložené firmou EMJ s.r.o., Frýdlant. Souhlas Města Frýdlant je podmíněn následovně:

- před vydáním vyjádření k samotné stavbě bude doložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě

- před vydáním vyjádření k samotné stavbě bude doložen návrh Smlouvy budoucí kupní – prodej pozemků pod DTS Havlíčkova a DTS Okružní

- při realizaci stavby budou dodrženy všechny podmínky ke stavbě uvedené ve vyjádření, které   bude vydáno teprve po oboustranném právním uznání výše uvedených smluv

- záruka na opravy 5 let od předání

- podmínky dle návrhu.

2. Rada města ukládá místostarostovi prověřit celou trasu stavby. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně k pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanovuje dle Směrnice města ve výši: rozpojovací skříň 500,- Kč/m2 + DPH, kabelové vedení 50,- Kč/bm + DPH. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí vyjádření ke znaleckému posudku č. 44-6/2019 a na základě toho revokuje usnesení č. 985/2019 ze dne 16.12.2019  a usnesení č. 1062/2020 ze dne 3. 2. 2020 týkající se výše odškodnění za pokácený strom v ul. Dlouhá, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s uzavřením dohody o odškodnění za pokácený strom v ul. Dlouhá, Frýdlant na částku 63.682,- Kč, která je konečná bez dalších nároků ze strany poškozených.

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na koupi vozidla Škoda Fabia RZ 2L9 2990 za cenu 40.000,- Kč 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 1883/11 o výměře 69 m2, p.č. 1883/12 o výměře 113 m2, p.č. 1883/13 o výměře 20 m2, p.č. 1883/14 o výměře 16 m2, p.č 1915/34 o výměře 320 m2, p.č. 1915/35 o výměře 45 m2, 1915/36 o výměře 151 m2, 1915/37 o výměře 16 m2, 1915/38 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku žadatele za pozemek p.č. 2083/6 o výměře 692 m2, k.ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku, který doloží žadatel. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v celkové výši příjmů i výdajů 490.154,00 Kč dle předložené tabulky, zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání schvaluje dotaci ve výši 37.500,- Kč na základě žádosti č. 13/2019 pro organizaci Hospic sv. Zdislavy a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného pro tento účel zastupitelstvem města dne 26. 2. 2020.

2. Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na základě žádosti č.: 2/2020 pro organizaci Bezpečně na silnicích o.p.s. Město Frýdlant řeší tuto problematiku a její financování ve spolupráci se záchrannými složkami a školskými příspěvkovými organizacemi přímo.

3. Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na základě žádosti č.: 3/2020 pro organizaci Stopa bezpečí s.r.o. Město Frýdlant řeší tuto problematiku a její financování ve spolupráci se záchrannými složkami a školskými příspěvkovými organizacemi přímo.

Rada města po projednání bere na vědomí Zápis z jednání Valného shromáždění SO SMRK konaného dne 19. 12. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč obdarovanému Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle předloženého vzoru. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Jaroslav Melka, se sídlem Strmá 1096, 464 01 Frýdlant na akci „Přístřešky na kontejnery v Bezručově ulici  a v lokalitě Hág“ za cenu 252.450,- Kč bez DPH dle předložené nabídky a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

9.3.2020 15:05:30 | přečteno 101x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load