ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 31. zasedání rady města konaného dne 17. 2. 2020

Rada města bere na vědomí informace ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace o termínu konání zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, termínech dnů otevřených dveří na pracovištích ZŠ a informace o kritériích pro přijetí k základnímu vzdělání dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje na základě žádosti ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace v souladu se zněním §23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího povoleného počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy z 24 na 28 dětí. Výjimka z nejvyššího počtu dětí se uděluje na školní rok 2020/2021. 

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda dne 18. 4. 2020 na konání akce „Krajský přebor ŠSLK“ dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant a schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda dne 25. 3. 2020 na konání akce „Setkání zaměstnanců“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 1+1 v objektu Míru čp. 137, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s vícepracemi a sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Stavební opravy podkrovních bytů č. 1 a č. 2 ul. Míru čp. 137, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí žádost předsedy Společenství vlastníků, Příčná 1181-1182, Frýdlant a souhlasí se stavbou zateplení domu čp. 1181 – 1182, ulice Příčná, Frýdlant o šířce 14 cm nad pozemky města p.č. 1182/59, k.ú. Frýdlant, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá ředitelce BHF aby informovala SVJ o pravidlech schvalování žádostí se stavbou nad pozemky města.

Rada města po projednání souhlasí s ukončením nájemní smlouvy , čp. 729, ul. Tyršova, Frýdlant k  29. 2. 2020 a s výměnou bytu, dle předloženého materiálu.

1. Rada města projednala žádost o zrušení výpovědi z bytu čp. 3, nám. T. G. Masaryka a s ohledem na opětovné nezaplacení nájemného v řádném termínu, rozhodla žádosti nevyhovět.

2. Rada města po projednání souhlasí s ukončením nájemní smlouvy a vyklizením bytu  k 29. 2. 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o pomoc při řešení problému v čp. 4046, ul. Jizerská a ukládá starostovi věc prověřit na Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace a investičním oddělení a na základě jednání předložit možné řešení do 31. 3. 2020.           

1. Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny na území ORP za rok 2019. Předložený dokument bude odeslán na KÚLK.

2. Rada města ukládá starostovi informovat koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a cizinců KÚLK a Úřad vlády ČR o tom, že s ohledem na metodiku požadovaný a zpracovaný materiál nemá žádnou vypovídající hodnotu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019 přednesenou vedoucí OZU, dle předloženého materiálu.
     
Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 a doporučuje návrh předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou předsedou kulturní komise o výpůjčce sochy do veřejného prostoru a návrh spolupráce se společností SCUPLPTURE LINE s.r.o. dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí plán činnosti kulturní komise pro rok 2020 a schvaluje jej.

Rada města bere na vědomí zprávu předloženou vedoucí odboru kultury o nutnosti rekonstrukce půdního prostoru a stropu v souvislosti s Údržbou a čištěním historického kazetového stropu v obřadní síni radnice a schvaluje cenovou nabídku zhotovitele Jaroslava Maryšky, se sídlem 468 22 Koberovy 60, IČO 86946021 dle předloženého materiálu.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 791 o výměře 805 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4973 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p.č. 1890, k.ú. Frýdlant dle GP č. 3166-437/2019 za celkovou cenu 900,- Kč. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 199/1 o výměře 2196 m2,  k.ú. Frýdlant za cenu 860.000,- Kč s podmínkami výběru kupujícího obálkovou metodou. Podmínkou převodu je převzetí pachtovní smlouvy s firmou Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemku p.č. 313/4 o výměře 2496 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu k zemědělským účelům min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok, min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemků p.č. 3655/5 o výměře 7195 m2, p.č. 3660/6 o výměře 7352 m2, p.č. 3684/9 o výměře 1535 m2, vše k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální pachtovné se stanovuje v min. výši 3.200,- Kč/ha/rok, min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemku p.č. 4176/19 o výměře 10772 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální pachtovné se stanovuje v min. výši 3.200,- Kč/ha/rok, min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází na Hartě, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 23 pořadu jednání, projednání žádosti o souhlas se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant a ukládá místostarostovi zjistit kolizi s připravovaným chodníkem v rámci akce „Rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant“. 

1. Rada města odkládá bod č. 24 pořadu jednání, projednání žádosti o souhlas se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění plynové přípojky k pozemku p.č. 875, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 895, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit udržitelnost dotace na obnovu komunikace po povodních v roce 2010.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění plynové přípojky k pozemkům p.č. 2329/1 a p.č. 2331, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 2306, k.ú. Frýdlant za podmínky umístění přípojky v souladu s budoucím umístěním vodovodu a kanalizace městem. Cena se stanovuje dle Směrnice města ve výši 1.000,- Kč + DPH. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. Jiráskova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optické sítě  k pozemkům p.č. 234/20, 234/21, 234/24, 234/25, k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant. Cena se stanovuje dle Směrnice města ve výši 12.000,- Kč + DPH. Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Řádná smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena po skončení udržitelnosti dotace k dotčeným pozemkům. Pozemky se nacházejí v ul. Fügnerova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s doplněním pozemku p.č. 3287/11, k.ú. Frýdlant do smlouvy o zřízení služebnosti č.j. OLP/151/2018 uzavřené mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí nabídku na odkoupení pozemku p.č. 477 jehož součástí je objekt čp. 459, ul. ČSA, Frýdlant a pozemku p.č. 478 o výměře 202 m2, k.ú. Frýdlant a doporučuje sdělit záměr zastupitelstvu města.

Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod 17 ks elektricky polohovatelných postelí typu LINET NOVUS včetně 17 ks antidekubitních pasivních matrací s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec za cenu dle návrhu. 

Rada města souhlasí s prodejem vozidla Škoda Fabia RZ 2L9 2990 za minimální cenu 40.000,- Kč.

Rada města schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace k demolici objektů v areálu nemocnice v navrženém rozsahu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit radě města nabídky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit demolici ve dvou etapách (v první etapě bez pronajaté části kotelny, v druhé etapě pronajatá část kotelny).

Rada města bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního objednat u projektové kanceláře Nýdrle prověření navrhovaného vedení umísťované stavby „LB-Frýdlant-Přemístění DTS“ s ohledem na plánovanou stavbu cyklostezky v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí informaci přednesenou vedoucí OMS o výkupu recyklovatelných odpadů.

Rada města po projednání bere na vědomí návrh zadávacích podmínek a informaci o dalších změnách v zadávacích podmínkách v rámci akce „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a investičnímu oddělení vyjednat finální podmínky s KÚLK a KSS LK.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01 na akci „Kompletní rekonstrukce zahrady v MŠ Sídlištní, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno vyloučenému uchazeči „Rozhodnutí o vyloučení nabídky“ a vítěznému uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje cenovou nabídku na rekonstrukci schodiště v 1. patře objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předložené cenové nabídky společnosti BENNE, s. r. o., se sídlem Železná 824, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku č. 1 společnosti SAUL s. r. o. se sídlem U Domoviny 491/1, Liberec na zpracování Změny č. 2 ÚP Frýdlant zkráceným postupem včetně úplného znění ÚP Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města Frýdlant po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2019 Koncepce prevence kriminality 2016-2020 a souhlasí s Akčním plánem prevence kriminality na rok 2020, včetně přípravy pilotního projektu „Ozbrojený útočník ve veřejné budově Města Frýdlant“ dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu pro rok 2020 a doporučuje jej předložit ke schválení zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace společnosti AB STUDIO na podporu Letní jazzové dílny Karla Velebného v roce 2020 ve výši 200.000,- Kč dle návrhu rozpočtu na rok 2020.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení poskytnutí dotace společnosti AB STUDIO o 60.000,- Kč na zapůjčení špičkového piana na Letní jazzovou dílnu Karla Velebného v roce 2020.

 Rada města projednala záměr poskytnutí finančního příspěvku spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. a ukládá starostovi vyřídit se žadatelem náležitosti možné dotace.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí předložený návrh rozdělení prostředků na účtech Města Frýdlant a ukládá vedoucí odboru finančního materiál dopracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle z. 106/99 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Termín účinnosti:  1. 3. 2020. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, se sídlem Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9 na akci „Výměna míchadla na ČOV Frýdlant“ za cenu 327.812,- Kč bez DPH dle předložené nabídky a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání bere na vědomí záměr HC Frýdlant na zpracování „PD - Sněžná jáma, zpětné využití vody z jámy pro rolbu, využití odpadního tepla a úprava kondenzační strany na zimním stadionu Frýdlant“ a navrhuje zastupitelstvu města schválit individuální dotaci na pořízení PD na stavební a projektovou část ve výši 160.000,- Kč, která bude vyúčtována a DPH odečteno z přijatých faktur.

 Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 3037, Frýdlant na akci „Úprava cesty mezi ul. Erbenova a ul. Šmilovského na p. p. č. 2593, k.ú. Frýdlant“ a „Úprava cesty mezi ul. Holečkova a ul. Šmilovského na p. p. č. 2593, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

 Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Jiřího Baláše, se sídlem K. Světlé 1477, Frýdlant na akci „Oprava místní komunikace z Hrnčířského nám. do Zahradní ulice, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Tosiko CZ s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3, na akci „Oprava zpevněné plochy u garáží v ul. Bezručova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha a souhlasí se zapojením se do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2020 na radnici Frýdlant.
24.2.2020 14:13:27 | přečteno 103x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load