ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 30. zasedání rady města konaného dne 3. 2. 2020

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, provedené dne 22. 1. 2020 ve výdejnách ŠJ na pracovištích ZŠ Bělíkova 977 a Purkyňova 510, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o finančním zajištění NIV na provozní zaměstnance ze strany MŠMT.

Rada města po projednání revokuje usnesení č. 922/2019 ze dne 25. 11. 2019  týkající se výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnějšího pláště objektu č.p. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu vč. rekonstrukce střechy“.

Rada města po projednání schvaluje předložený návrh Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, z Programu DT 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci s názvem „Rekonstrukce atletického oválu včetně odvodnění, Frýdlant“ a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

1. Rada města po projednání bere na vědomí cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci stávajícího autokempu dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti SNOWPLAN, spol. s r.o. dle varianty řešení č. 2 – Rychlé zprovoznění autokempu dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.

Rada města schvaluje jmenování komise na zpracování podkladů k výběrovému řízení na provozovatele veřejného osvětlení ve složení: Ing. Dan Ramzer - starosta města, Jiří Stodůlka - místostarosta města, Ing. Petr Beran - radní a zastupitel města, Bc. Martina Černá - vedoucí OMS a Dana Kiliánová - pověřená vedením IO dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s předložením žádosti o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra ČR (generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR) na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant pro rok 2020, s názvem akce „Zabezpečení akceschopnosti JSDH Frýdlant – I. fáze“ a v případě schválení pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

1. Rada města po projednání schvaluje předložení žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4, na mikroprojekt s názvem „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“, kde město Frýdlant je projektový partner a vedoucí partner město Pieńsk (PL).

2. Rada města bere na vědomí Dohodu o spolupráci s vedoucím partnerem městem Pieńsk v mikroprojektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ a souhlasí s financováním vlastního podílu ve výši min. 15 % z uznatelných nákladů a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 91/2019 ze dne 24. 4. 2019 týkající se převodu pozemků p.č. 3971 o výměře 1242 m2 a p.č. 3972/2 o výměře 19 m2, vše k.ú. Frýdlant firmě DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII-Karlinky.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 3971 o výměře 1242 m2 a p.č. 3972/2 o výměře 19 m2, vše k.ú. Frýdlant firmě DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII-Karlinky za cenu 400,- Kč/m2 za podmínky uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2020. Z důvodu veřejného zájmu vytvoření nových pracovních míst pro oblast Frýdlantsko schvaluje zastupitelstvo města prodej jedinému zájemci bez konání obálkového výběru kupujícího. Podmínkou převodu pozemků je 10-ti leté předkupní právo ve prospěch prodávajícího při nerealizaci záměru kupujícím za stejných podmínek prodeje, které bude zapsáno do katastru nemovitostí s řádnou kupní smlouvou. 

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s prodloužením výpovědní lhůty u výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 339, ul. Liliová, Frýdlant do 29. 2. 2020.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4973 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku p.č. 1890, k.ú. Frýdlant dle GP č. 3166-437/2019 na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1630/1 o výměře 982 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází na Větrově, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy č. 224/ULB/2020, kterou se převádí pozemek p.č. 4484, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek p.č. 4482, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané v k.ú. Frýdlant, včetně stavby stojící na pozemku p.č. 4482 v k.ú. Frýdlant nezapsané v katastru nemovitostí, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do majetku Města Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 917/1 o výměře 2118 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 242,- Kč/m2. Podmínkou převodu pozemku je zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy v šíři 3 m od hranice pozemku se skateparkem pro zajištění údržby plotu. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí vyjádření majitelů pozemků p.č. 4173/3, p.č. 4173/4 a p.č. 4173/5, vše k.ú. Frýdlant k možnému prodeji 2 m pruhu pozemků podél komunikace.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit majitele pozemku p.č. 4173/1, k.ú. Frýdlant za účelem odkoupení 2 m pruhu podél komunikace p.č. 2487/1 a 2 m pruhu navazujícího na pozemky p.č. 4173/3,4,5, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN k pozemkům p.č. 1028/1 a p.č. 2978/1, vše k.ú. Frýdlant. Cena se stanovuje dle Směrnice města ve výši 75,- Kč/bm + DPH u pozemku p.č. 1028/1 a 125,- Kč/bm + DPH u pozemku p.č. 2978/1, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Kaplického, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu k pozemku p.č. 3109, k.ú. Frýdlant ve prospěch firmy FDLnet.CZ, Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle Směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu na náklady žadatele. Pozemek se nachází v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem prostor v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant za stejných podmínek nájemní smlouvy.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části prostor v čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant s Jizerským klubem orientačního běhu za stejných podmínek nájemní smlouvy.

Rada města souhlasí s umístěním sídla Jizerského klubu orientačního běhu IČ 46746285 na adrese Fügnerova 1124, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o přenechání VO na území Města Frýdlant do nájmu, o jeho provozování a správě s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, kterým se upravuje platba nájemného následovně: roční nájemné + DPH. Takto upravené nájemné bude uplatněno pro platby od roku 2020.

1. Rada města bere na vědomí vyjádření poškozených k návrhu uzavření dohody o vypořádání škody za pokácený strom na pozemku p.č. 1673/1, k.ú. Frýdlant a trvá na původním návrhu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního objednat právní posouzení situace v případě soudního sporu ohledně vyrovnání za poškození pokáceného stromu na pozemku p.č. 1673/1, k.ú. Frýdlant. 

3. Rada města pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního komunikací s firmou SPOLAK Liberec v případě soudního sporu. 

Rada města bere na vědomí informaci k povolení napojení účelové komunikace z areálu bývalé továrny TIBA na ulici Úzká v rámci záměru revitalizace brownfieldu za podmínek zajištění světelné signalizace na křižovatce Úzká x Žitavská a Tovární x Žitavská na náklady investora. 

Rada města na základě žádosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII – Karlinky souhlasí se stavbou přeložky VN na pozemku p.č. 3971, k.ú. Frýdlant dle návrhu.

Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zpracování PENB pro budovy města a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Jaromírem Mrázem, Budovatelská 3207, Frýdlant za cenu dle cenové nabídky.

Rada města na základě žádosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII – Karlinky souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě přeložky vedení vysokotlakého plynu na pozemku p.č. 3971, k.ú. Frýdlant dle návrhu ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2020 v předloženém znění a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za rok 2019, ve smyslu zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě s Ing. Janou Královou dle předloženého návrhu a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení člena Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí dopis ředitele Retailového bankovnictví o plánovaném ukončení provozu pobočky MONETA Money Bank ve Frýdlantu na nám. T. G. Masaryka 95 s účinností od 31. 3. 2020.

10.2.2020 10:00:02 | přečteno 147x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load