ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 9. zasedání rady města konaného dne 11. 3. 2019

Informace z 9. zasedání rady města konaného dne 11. 3. 2019

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu LG-DINEX spol. s r. o. se sídlem nám. Příbramské 509/4, 460 01 Liberec 4 na akci „Výměna oken na části budovy základní školy, ul. Bělíkova 977, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu TOBIS, s.r.o., se sídlem Hejnická 608, 464 01, Frýdlant na akci „Stavební úpravy podkroví objektu HZS, Frýdlant – Větrov čp. 3273 – II. etapa“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje vyloučení uchazeče PROFIS Frýdlant s. r. o. z výběrového řízen na akci „MŠ – Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády“ z důvodu nedodání chybějících dokladů a ukládá starostovi, aby bylo uchazeči doručeno Rozhodnutí o vyloučení uchazeče.

2. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „MŠ Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády a ukládá starostovi aktualizovat rozpočet projektu připravit výběrové řízení na rok 2020 a dále připravit zprávu do rady města. Termín splnění 28. 6. 2019. 

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke „Smlouvě o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti pod č. 07/2018-36200/BPO/Ha.

1. Rada města po projednání bere na vědomí poskytnutí účelové dotace z Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč na projekt „Stavební úprava aut. zastávky v ul. Žitavská, Frýdlant, Větrov – Lidový dům“.

2. Rada města souhlasí s nabídkovou cenou dodavatele Silkom, spol. s r.o. za realizaci autobusové zastávky v ulici Žitavská, Frýdlant.  Rada města ukládá investičnímu oddělení připravit smlouvu o dílo v souladu s požadavky dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

1. Rada města bere na vědomí cenové nabídky uchazečů na realizaci výměny veřejného osvětlení v lokalitě Předměstí v součinnosti s přeložkou vedení NN, kde je investorem ČEZ Distribuce, a.s.

2. Rada města schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 101/14, 142 01 Praha 4 na akci „Předměstí – rekonstrukce NN, část veřejné osvětlení - doplnění“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto dodavatelem.

1. Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Větrná – autobusová zastávka Tiba“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá místostarostovi pojednat možnosti úpravy povrchu v místě původní zastávky u kostela. 

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Obnova komunikací ve Frýdlantu – ul. Čapkova, ul. Husova, ul. Horská“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na akci "Zpracování PD na modernizaci Speciální školy v Husově ulici ve Frýdlantu" a ukládá vedoucí IO vypsat nové výběrové řízení. 

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu vedoucí IO o situaci ohledně vyloučení uchazeče z výběrového řízení a vyřešení námitek a ukládá starostovi jednat s CRR a výsledek jednání předložit radě města. 

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2018, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění a souhlasí s převodem zisku HČ ve výši 20.000,- Kč do fondu odměn a 44.976,24 Kč do rezervního fondu organizace. 2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace k 31. 12. 2018.

Rada města schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 Základní školy speciální Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.       

Rada města schvaluje Zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje příspěvek formou individuálního limitovaného příslibu na pastelkovné a dopravné pro Základní školu, Základní uměleckou školu a Mateřskou školu, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace a ukládá vedoucí OF připravit rozpočtové opatření, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace do projektu „Digitální brána k porozumění skutečném světu“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2018 přednesenou pověřeným vedoucím OD, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu pracoviště krizového řízení za rok 2018 přednesenou referentem krizového řízení, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje smlouvu mezi Městem Frýdlant a zájmovým sdružením POLSKÝ SVAZ, z.s. ve výši 72.800,- Kč, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Míru 630, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant za rok 2018 a souhlasí s převodem zisku ve výši HČ 18648,93 Kč a VČ 784,12 do rezervního fondu, dle návrhu a pověřuje starostu podpisem protokolu v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant k 31. 12. 2018.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem části sálu v restauraci Beseda dne 19. 4. 2019 na konání akce „Muzikantský memoriál“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemek p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2 ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 2818/2 a část pozemku p.č. 4207/2 ve vlastnictví žadatele, vše k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. K. Světlé a Pod Rozhlednou, Frýdlant. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 70 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 306,- Kč/m2. Podmínky záměru na prodej: v případě, že město obdrží dvě a více žádostí o koupi části pozemku, proběhne výběr kupujícího min. 5-ti kolovou obálkovou metodou s vyvolávací cenou 306,- Kč/m2 a min. příhozem do dalších kol ve výši 31,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2488/4 o výměře 75 m2, k.ú.  Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garáže na pozemku p.č. 1056/2, k.ú. Frýdlant o výměře 24,5 m2 se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvková organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 na dobu neurčitou od 20. 3. 2019. Cena nájemného se stanovuje ve výši 500,- Kč/měsíc. Garáž se nachází za objektem čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2.  Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelového vedení NN k pozemku p.č. 707/1 a p.č. 708/6, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanovuje ve výši 14.000,- Kč + DPH. Pozemky se nacházejí v ul. Kodešova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou zateplení objektu čp. 1229, ul. Husova, Frýdlant a se zásahem do pozemků města p.č. 182/38, 182/39, 182/40, vše k.ú. Frýdlant na základě žádosti Service Plus s.r.o., Hodkovická 52/7, Liberec. 

Rada města bere na vědomí žádost firmy EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant o nové projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění elektro přípojky do pozemku p.č. 3244, k.ú. Frýdlant a souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění přípojky NN a pojistkové skříně k pozemku p.č. 3244, k.ú. Frýdlant ve prospěch ĆEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za podmínky umístění přípojky na hranici dotčeného pozemku. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant. 

1. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemků p.č. 537 o výměře 1359 m2 a  p.č. 581/4 o výměře 2173 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu s firmou  Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant na dobu určitou do 31. 12. 2020 s účinností dnem schválení rady města. Pachtovné je ve výši 3.000,- Kč/ha/rok. 

2. Rada města souhlasí s ukončením pachtu pozemků p.č. 263/1 a p.č. 264/3, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu propachtované firmou Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant dohodou ke dni schválení radou města. 

1. Rada města bere na vědomí náklady související s vybudováním části chodníku v ul. Kodešova, Frýdlant na pozemcích p.č. 749 a p.č. 750, k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit ke schválení technické řešení a rozpočet stavby zastupitelstvu města na dubnovém zasedání.

2. Rada města ukládá místostarostovi předložit další rozpočet nákladů stavby části chodníku včetně souvisejících prací do 31. 3. 2019.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2/2019 v celkové výši příjmů 9.297.763,84 Kč a výdajů 9.697.763,84 Kč dle předložené tabulky. Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji) ve výši 400.0000,- Kč bude hrazen ze zůstatku účtu. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o dotaci Oblastní charity Liberec a ukládá vedoucí OF doplnění o informace:

- zda jsou součástí komunitního plánu?

- zda jsou služby nabízené azylovými domy registrovány? 

- kolik klientů v průběhu posledních tří let bylo z Frýdlantu? 

- zda na služby je vydáno pověření SOHZ?

a starostovi projednat tuto žádost v sociální komisi. 

Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy o započtení mezi Městem Frýdlant a společností TEPLO Frýdlant s.r.o. a ukládá starostovi a vedoucí OF projednat smlouvu ve finančním výboru a v zastupitelstvu města. 

Rada města bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na opravy komunikací a vodorovného dopravního značení ve městě pro rok 2019 a ukládá odboru majetkosprávním přípravu podkladů k rozsahu zakázky a pověřuje místostarostu města kontrolou a následným podpisem smlouvy o dílo. 

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na Oprava chodníků v ul. Čapkova: „Oprava chodníku v ul. Čapkova - chodník podél objektů ATIZ a FVS“, „Dokončení opravy chodníku v ul. K. Čapka od čp. 762 do Železné ul., Frýdlant“ a „Oprava horní části chodníku v ul. K. Čapka, Frýdlant, od ulice Dvořákova s napojením na chodník v ul. Husova“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom spol. s r.o., Dlouhá 3037, Frýdlant na akci  „Oprava horní části cesty u hotelu Antonie, p.p.č. 2593, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 10. 3. 2019 ukládá starostovi a vedoucí OMS předložit do 10. 4. 2019 k projednání radě města Směrnici k prodeji pozemků. 

19.3.2019 9:25:08 | přečteno 319x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load