ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 8. zasedání rady města konaného dne 18. 2. 2019

Informace z 8. zasedání rady města konaného dne 18. 2. 2019

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti BENNE s.r.o. ve výši 6.000,- Kč na pokrytí nákladů na dopravu, přípravu a realizaci výstavy „Obrana národa“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru ve formě stojanů na noty včetně transportního obalu od společnosti NOVUS Česko, s.r.o. ve výši 3.920,- Kč, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.080,- Kč Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na autobusovou dopravu pro žáky, kteří se zúčastní lyžařsko-turistického výcvikového kurzu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o termínu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci přednesenou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o projektu DigiTu – DigiTAM a schvaluje záměr podání žádosti do projektu, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje nákup průmyslové myčky do Střediska sociální péče Frýdlant od dodavatele Miroslav Málek, se sídlem Zelené údolí 1024, Liberec VI – Rochlice dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2019 v předloženém znění.

2. Rada města si vyhrazuje pravomoc schválení výsledků dotačního programu a jeho rozdělení jednotlivým žadatelům.

1. Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Frýdlantu“ do programu Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby.

2. Rada města po projednání schvaluje investiční záměr na akci „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Frýdlantu“

Rada města souhlasí s předložením žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny na akci s názvem „Oprava pomníku frýdlantských osobností“ a její následné realizaci.

Rada města ukládá starostovi projednat akci „Oprava pomníku frýdlantských osobností“ v Komisi Rady města pro kulturu a zároveň doporučuje předložit materiál na jednání rady a zastupitelstva města.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o vyhlášení Programu „Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli s dotačním titulem 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací.

2. Rada města bere na vědomí podání žádosti o dotace na „Obnovu místních komunikací ve Frýdlantu“, která zahrnuje ulici Husovu, Čapkovu a Horskou a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje vítěze firmu Pozemní stavitelství, s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec  v rámci poptávky na „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní čp. 1190-1191, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Před podpisem smlouvy o dílo budou kompletní zadávací podmínky včetně protokolů z hodnocení a jednání komise zaslány na CRR ke kontrole.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu – vybavení interiéru - nábytek“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí nutnost přeložení vrchního vedení veřejného osvětlení na podzemní vedení veřejného osvětlení v lokalitě Předměstí v součinnosti s přeložkou vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce.

2. Rada města souhlasí s nabídkou uchazeče EMSL, s.r.o. a ukládá investičnímu oddělení připravit návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu jeho podpisem.

3. Rada města souhlasí s variantou „B“ nabídky uchazeče Eltodo Osvětlení, s.r.o. dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí IO předložit srovnávací nabídky.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant a na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami. Zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Frýdlant na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje návrh komise pro regeneraci Městské památkové zóny města Frýdlantu na rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2019 a doporučuje předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2018 přednesenou vedoucí OZU, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 406, ul. ČSA, Frýdlant o výměře 129 m2  na dobu určitou 5 let od 1. 4. 2019. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2 s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec od 1. 3. 2019 na dobu neurčitou. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/7 o výměře 767 m2, k.ú. Frýdlant a pozemku p.č. 2060/10 o výměře 440 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 450,- Kč/m2 za části pozemků bez ochranného pásma a 100,- Kč/n2 za části pozemků v ochranném pásmu (10 m na každou stranu od vedení VN). Podmínkou je společný prodej obou pozemků. Pozemky se nachází v ul. Na Cikánce, Frýdlant. Termín splnění do 5. 3. 2019.

2. Rada města ukládá vedoucí OMS, u všech dalších prodejů,  prokazatelným způsobem informovat stávajícího nájemce o prodeji pozemku.

Rada města odkládá projednání vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 4942 o výměře 221 m2, k.ú. Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí odboru majetkosprávního provést místní šetření na předmětném pozemku. Pozemek se nachází v ul. Hřbitovní, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3971 o výměře 1242 m2 a pozemku p.č. 3972/2 o výměře 19 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zapracovat podmínku prodeje pro jednání zastupitelstva města: zřízení předkupního práva (cena 100,- Kč/m2) na dobu 10 let ve prospěch Města Frýdlantu při nerealizaci záměru kupujícím. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 200 o výměře 616 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod objektu čp. 3227, ul. Dětřichovská, Frýdlant na pozemku p.č. 3472 o výměře 604 m2 včetně pozemku p.č. 3472 o výměře 604 m2 a pozemku p.č. 3471 o výměře 168 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví za cenu 1.000.000,- Kč na základě smlouvy budoucí kupní s tím, že řádná kupní smlouva bude uzavřena do 5 let od uzavření smlouvy budoucí kupní za podmínky rekonstrukce objektu na tři bytové jednotky v této lhůtě. Před podpisem smlouvy budoucí kupní bude uhrazeno 500.000,- Kč prodávajícímu. Doplatek kupní ceny bude uhrazen před podpisem řádné kupní smlouvy. Při nesplnění podmínek bude z uhrazených 500.000,- Kč odečteno obvyklé nájemné z pronájmu bytu a zbývající část bude vypořádána s prokazatelně vloženou investicí do rekonstrukce.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 2042/1 (nově dle GP 2042/3) o výměře 112 m2 za část pozemku p.č. 2042/2 (nově dle GP 2042/4) o výměře 361 m2 v majetku města, vše k.ú. Frýdlant za cenu 360,- Kč/m2 u obou pozemků. Doplatek ze strany je ve výši 89.640,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost JZ Racing Frýdlant z.s., Kodešova 779, Frýdlant a souhlasí s pronájmem obřadní síně a náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 15. 6. 2019 dle návrhu a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu od 14. 6. do 16. 6.2019 za účelem uspořádání akce druhého ročníku rodinné soutěže AOS Smědá 2019. Termín splnění do 5. 3. 2019.

Rada města po projednání souhlasí se stavbou a s vydáním územního souhlasu na stavbu „IV-12-4017412 LB-Frýdlant-Kodešova, p.p.č. 708/1, kNN, SS100 H2B“ za podmínky realizace stavby v koordinaci se stavbou rekonstrukce komunikace ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, Praha a souhlasí se zapojením se do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2019 na radnici Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s terénními úpravami pozemku p.č. 2858/1, k.ú. Frýdlant dle návrhu za podmínky zajištění opatření proti stékání vody z komunikace města na nově vybudovaný příjezd k pozemku p.č. 4631/24, k.ú. Frýdlant a za podmínky zachování odstupu minimálně 2 m od hranice komunikace při budování oplocení pozemku.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o přezkum výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 2508/1 a p.č. 2507, vše k.ú. Frýdlant

2. Rada města ukládá starostovi připravit dotaz na dozorový orgán Ministerstva vnitra a před odesláním konzultovat s členy rady města.

3. Rada města ukládá starostovi vyrozumět o tom, že rada města jejich žádost řeší.

4. Rada města ukládá starostovi prověřit, jakým způsobem došlo k úniku osobních údajů, které byly použity v podnětu.

Rada města bere na vědomí podnět o prodeji pozemků p.č. 2508/1 a p.č. 2507 v k.ú. Frýdlant ze dne 18. 2. 2019.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotací jednotlivým žadatelům dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Zápis z jednání Valného shromáždění SO SMRK konaného dne 13. 12. 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Silkom s.r.o., Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Parkoviště ul. Bezručova u č.p. 1145, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu KPMF na rok 2018 a návrh Akčního plánu KPMF na rok 2019 a doporučuje jej ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí návrh Jednacího řádu zastupitelstva města Frýdlant a doporučuje jej ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí žádost o spolupráci s obsazením školské rady SŠHL Frýdlant a doporučuje nominovat nového člena na jednání zastupitelstva města.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 27. 4. 2019 na konání akce „Oslava křtin“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost předsedy Slovanu Frýdlant oddíl kopané a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 3. 2019 na konání akce „Oldies party Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

4.3.2019 8:40:58 | přečteno 249x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load