ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 7. zasedání rady města konaného dne 4. 2. 2019

Informace z 7. zasedání rady města konaného dne 4. 2. 2019

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí projektu o průběhu projektu „Žijeme tu spolu“ a o možnosti podání žádosti dotačního projektu na další období.

Rada města bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v Dětské skupině Koťata, Bělíkova 977, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích dotazníkového šetření v MŠ Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání ukládá řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant informovat jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o termínech prázdnin a ředitelského volna ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu DKK Stav s.r.o., se sídlem Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ a ukládá starostovi, aby bylo ihned po doložení dokladů uchazečem DKK Stav s.r.o. dle § 122 zákona 134/2016 Sb. doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí konečnou verzi technické studie na akci „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ vč. doplnění přechodu pro chodce k objektu SŠHL a souhlasí s dokončením kompletní technické studie vč. doplnění jednotlivých záborů a pověřuje starostu dalším vyjednáváním s účastníky řízení.

Rada města po projednání schvaluje úpravu konečného návrhu zadání na „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“ týkající se technické kvalifikace a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.

1. Rada města bere na vědomí obdržení námitky od STAV – AGENCY, s.r.o. na zadávací řízení „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 – 1191 Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání bere na vědomí odborné stanovisko k průběhu hodnocení veřejné zakázky a zamítá námitku proti rozhodnutí o vyloučení účastníka na zakázce.

3. Rada města po projednání ukládá starostovi a vedoucí IO dokončit výběrové řízení zhotovitele do fáze před podepsáním smlouvy a zajistit stanovisko orgánu CRR z průběhu zadávacího řízení v co nejkratším možném termínu.

Rada města po projednání přiděluje byt č. 12 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 5. 2. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami. Zároveň doporučuje předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města Frýdlant na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výměna oken na části budovy základní školy, ul. Bělíkova 977, Frýdlant“ dle předloženého materiálu

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na „MŠ – Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí variantní řešení Územní studie Podzámčí v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2018 Koncepce prevence kriminality 2016-2020 a souhlasí s Akčním plánem prevence kriminality na rok 2019 dle předloženého materiálu.

1. Rada města Frýdlant jmenuje Mgr. Alenu Švejdovou, vedoucí odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant, do funkce manažera prevence kriminality a pověřuje ji vedením pracovní skupiny prevence kriminality ve městě Frýdlant.

2. Rada města Frýdlant souhlasí s podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu vnitra ČR v r. 2019 na projekt: Frýdlant – rozšíření MKDS – 4 kamery. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 59 % z celkové odhadované částky 846.000,- Kč.

3. Rada města Frýdlant souhlasí s podáním žádosti o dotaci k Ministerstvu vnitra ČR v r. 2019 na projekt: Frýdlant – oplocení. Deklaruje svoji spoluúčast na projektu ve výši 16 % z celkové odhadované částky 236.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1 a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant k 31. 3. 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4752/1 o výměře 1308 m2, k.ú. Frýdlant do podílového vlastnictví, každému ½ za cenu 355,- Kč/m2. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s připojením přepadu z retenční nádrže na pozemku p.č. 1480/4, k.ú. Frýdlant do dešťové kanalizace města za podmínek Povodí Labe, s.p.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1670/1 o výměře 1875 m2 a převod pozemku p.č. 1670/2 o výměře 23 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 400,- Kč/m2.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1666/1 o výměře 857 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 400,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v ul. Dlouhá, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s variantou č. 1 pro provádění servisní činnosti na zdvihacím zařízení v budově CENTRUM 1407, ul. Míru, Frýdlant s firmou OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, Břeclav na dobu záruky zařízení.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 2718/2 o výměře 142 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena do prvního kola se stanovuje ve výši 110,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 11,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Pod Rozhlednou, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o úhradě aukční jistoty ve výši 35.000,- Kč, která není součástí kupní ceny.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 4043 o výměře 1847 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 156.350,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod částí pozemků p.č. 41 o výměře cca 566 m2, p.č. 653/1 o výměře cca 5 m2, p.č. 754/1 o výměře cca 252 m2  a p.č. 2432/1 o výměře cca 1758 m2, vše k.ú. Frýdlant z majetku Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec do majetku Města Frýdlantu. Pozemky se nacházejí v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem garáže na pozemku p.č. 1056/2, k.ú. Frýdlant. Garáž se nachází za objektem čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí vzor návrhu dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant z programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území MPZ Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města bere na vědomí návrh statutu sociálního fondu a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu úkolů městské policie mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant,dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a doporučuje dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Zdeňkem Kahounem, se sídlem Mladíkov 1045, 252 42 Jesenice dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2019 v předloženém znění a doporučuje materiál předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání ke schválení.

Rada města bere na vědomí návrh Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva Města Frýdlant a komisí Rady Města Frýdlant a doplněný návrh doporučuje předložit ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

11.2.2019 13:51:42 | přečteno 175x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load