ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 6. zasedání rady města konaného dne 21. 1. 2019

Informace z 6. zasedání rady města konaného dne 21. 1. 2019

1. Rada města bere na vědomí zprávu Mgr. Ladislava Krajčíka, ředitele Městské policie Liberec týkající se změny vypočítávání nákladů na provoz Městské policie ve Frýdlantu.

2. Rada města schvaluje záměr schválit Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o výkonů úkolů městské policie uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant. 

Rada města po projednání bere na vědomí průběh výběrového řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu 1189 Frýdlant, ulice Školní“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ul. Školní č.p. 1190 - 1191 Frýdlant“ a schvaluje vyloučení uchazeče z hodnocení STAV – AGENCY s.r.o. a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči Rozhodnutí o vyloučení nabídky.

Rada města souhlasí s uzavřením “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti“ mezi městem Frýdlant a Ředitelství silnic a dálnic ČR – umístění vedení VO v rámci stavby „Stavební úpravy autobusové zastávky ul. Žitavská Frýdlant, Větrov – Lidový dům.“

Rada města po projednání schvaluje konečný návrh zadání na „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“ a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení.

1. Rada města Frýdlant bere na vědomí informaci o zamítnutí dotace v rámci realizace projektu „Kolem kolem Jizerek“, r.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001148, který měl být podpořen z programu přeshraniční spolupráce,  Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 -2020, prioritní osy č. 2.

2. Rada města bere na vědomí zprávu starosty o záměru podání soudní žaloby na neplatnost rozhodnutí o nepřidělení dotace.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava horní části cesty v dl. 67 bm u hotelu Antonie, p.p.č. 2593, k.ú. Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Parkoviště v ul. Bezručova u č.p. 1145, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BREX, spol. s r.o., Hodkovická 135, 460 01 Liberec na akci „Rekonstrukce mostu M09, most u ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí se změnou provozní doby v mateřské škole z 10 na 10,5 hodiny, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 30. 3. 2019 na konání akce „Členská schůze“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 9. 3. 2019 na konání akce „Oslava MDŽ“, dne 14. 9. 2019 na konání akce „Oslava dne dětí“ a dne 29. 12. 2019 na konání akce „Oslava Nového roku“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje odpisový plán na osobní automobil Hyundai v majetku BHF, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce fasády stávajícího objektu čp. 723, Komenského nábřeží, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrové řízení firmu Josef Netolický, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Stavební úpravy bytu – garsoniéra U nemocnice 1243, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem. 

Rada města schvaluje Jmenovité úkoly pro ředitelku BHF na opravy pro rok 2019 na objektech spravovaných BHF, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání ruší výběrové řízení na akci „MŠ – Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády“.

2. Rada města ukládá IO vypsat výběrové řízení s novými zadávacími podmínkami.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu účastník BENNE s. r. o. se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Objekt čp. 74 – Statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje návrh Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi předložit cenovou nabídku na kompletní zpracování plánovacích smluv a dohod o parcelaci s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků, případně s vlastníky či provozovateli technické infrastruktury, kterých se týká Regulační plán Jiráskova, Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi předložit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na Regulační plán Jiráskova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 70 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví za celkovou cenu 443.840,- Kč. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění elektro přípojky k  pozemku  p.č. 3415, k.ú.  Frýdlant  ve  prospěch  majitele  pozemku p.č.  3411,  k.ú.  Frýdlant. Cena se stanoví dle Směrnice města po dokončení stavby a geometrickém zaměření, které pořídí na své náklady žadatel. Pozemek se nachází v ul. Na Hágu, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. 4747, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 4754, k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle směrnice města po dokončení stavby a doložení geometrického plánu na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s prodejem palivového dříví z lokality bývalého kamenolomu nad Řasnickým potokem.

2. Rada města souhlasí se změnou druhů pozemků dle návrhu a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zahájit činnosti vedoucí ke změně druhů pozemků v majetku Města Frýdlant v celé lokalitě přírodní plochy bývalého kamenolomu na pozemky lesního charakteru.

3. Rada města ukládá vedoucí OMS v koordinaci s lesním správcem prověřit, zda v k.ú. Frýdlant neexistují další lokality, které by mohly být změněny na pozemky lesního charakteru.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se snížením nájemného z nebytových prostor v objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant na měsíce leden a únor 2019 v celkové výši 10.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s úhradou nákladů za znovupřipojení elektřiny na pozemku p.č. 1480/6, k.ú. Frýdlant z důvodu neoprávněnosti požadavku.

Rada města po projednání souhlasí s vyhlášením záměru na propachtování pozemků p.č. 537 o výměře 1359 m2 a  p.č. 581/4 o výměře 2173 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města souhlasí se záměrem odkoupení pozemku p.č. 1666/1 o výměře 857 m2, k.ú. Frýdlant  a pozemků p.č. 1670/1 o výměře 1875 m2 a p.č. 1670/2 o výměře 23 m2, vše k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit materiál k projednání na dalším zasedání rady města. Pozemky se nacházejí na Větrově, Frýdlant u hasičské zbrojnice.

Rada města bere na vědomí Setkání Frýdlantů ve dnech 14. - 17. června 2019 a schvaluje služební cestu pro Ing. Petra Berana, Mgr. Lucii Dušánkovou, MUDr. Šárku Pokornou, MUDr. Roksolanu Sobotovou a pana Jaroslava Vančuru do Friedlandu, stát Německo.

Rada města bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu k 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Plán činnosti Kulturní komise pro rok 2019 a ukládá starostovi projednat změny s předsedou Mgr. Janem Hlávkou.

Rada města schvaluje zahraniční cestu ve dnech 6. – 8. března 2019 do města Friedland v Meklenbursku pro pana Jaroslava Vančuru.

5.2.2019 12:16:44 | přečteno 129x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load