ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 5. zasedání rady města konaného dne 7. 1. 2019

Informace z 5. zasedání rady města konaného dne 7. 1. 2019


Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 20. 4. 2019 na konání akce „Oslava křtin“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace, Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec za období 10/2017 – 9/2018 zpracované Ing. Janou Královou.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec za období 10/2017 – 9/2018 zpracované Ing. Janou Královou.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant o lyžařském výcvikovém kurzu žáků 7. ročníku z pracoviště ZŠ Husova, konaném ve dnech 17. – 21. 12. 2018 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant o hodnocení jídelníčku vývařoven mateřských škol ve Frýdlantě provedené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje ze dne 20. 12. 2018 dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s předběžným návrhem zadání na „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“ a s rozdělením stavebních objektů a jeho částí na rok 2019 a 2020.

2. Kompletní zadávací podmínky budou po doplnění požadavků ze strany FVS, a.s. projednány a schváleny na nejbližší Radě města.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na „Zpracování PD na stavební úpravy a modernizaci Základní školy speciální, Husova ulice, Frýdlant“

1. Rada města bere na vědomí vyloučení účastníků ze zadávacího řízení a schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ – stavební práce.

2. Rada města schvaluje opětovné vypsání výběrového řízení na „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ – stavební práce vč. oslovení nových dodavatelů.


1. Rada města po projednání ruší výběrové řízení na akci „ZŠ – Bělíkova ul. 977, Frýdlant – výměna oken v části přízemí prostor zubní ordinace a dvou tříd“

2. Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „ZŠ – Bělíkova ul. 977, Frýdlant – výměna oken v části přízemí prostor zubní ordinace a dvou tříd“ dle předloženého materiálu.


Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci pro rok 2019 s televizí RTM+ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 32/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 397.160,31 Kč dle předložené tabulky, které dle svých pravomocí schválil starosta.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 33/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 364.800,00 Kč dle předložené tabulky, které dle svých pravomocí schválil starosta.

Rada města po projednání ukládá starostovi zajištění zpracování návrhů možných řešení, naložení s dlouhodobou pohledávkou Města Frýdlant za společností TEPLO Frýdlant s.r.o. vzniklou z převodu majetku při založení společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města jmenuje členy Komise rady města Frýdlant pro sociální věci a Komise rady města Frýdlant pro kulturu dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 406, ul. ČSA, Frýdlant o výměře 129 m2  na pozemku p.č. 456/1, k.ú. Frýdlant. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v I. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant o výměře 54,4 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Využití prostor – lékařská ordinace.

1. Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant o celkové výměře 85 m2 s firmou LaŠ Květiny v.o.s., Družstevní 1296, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 7. 1. 2019. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

2. Rada města revokuje usnesení č. 88/2018 bod 2) z 3. 12. 2018.

3. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 65, ul. ČSA, Frýdlant o celkové výměře 85 m2 k 6. 1. 2019.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 483, ul. ČSA, Frýdlant o výměře 36,4 m2 s Libuší Vitvarovou, U Plovárny 908, Frýdlant na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2021. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města odkládá vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1348 a p.č. 1349 o celkové výměře 40 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Komenského, Frýdlant.

2. Rada města ukládá místostarostovi prověřit další možnosti umístění billboardu na pozemcích města.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 3971 o výměře 1242 m2 a pozemku p.č. 3972/2 o výměře 19 m2, vše k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 2042/1 (nově dle GP 2042/3) o výměře 112 m2 v majetku žadatelů za část pozemku p.č. 2042/2 (nově dle GP 2042/4) o výměře 361 m2 v majetku města, vše k.ú. Frýdlant za cenu 360,- Kč/m2 u obou pozemků. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího objektu čp. 3227, ul. Dětřichovská, Frýdlant na pozemku p.č. 3472 o výměře 604 m2 a pozemku p.č. 3471 o výměře 168 m2, vše k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 1.000.000,- Kč a min. příhoz do dalších kol se stanovuje ve výši 100.000,- Kč

1. Rada města odkládá projednání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas se stavbou zemního kabelu NN a pilíře NN a zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN a pilíře NN k  pozemku  p.č. 3244, k.ú.  Frýdlant  ve  prospěch  majitele  pozemku p.č.  3250/2,  k.ú.  Frýdlant dle předloženého návrhu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit doplnění žádosti o konkrétní záměr stavby. Pozemky se nacházejí v ul. Hejnická, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – strpění umístění a provozování zařízení staniční zabezpečovací zařízení k pozemku p.č. 1922/1, k.ú. Frýdlant se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město. Cena za zřízení věcného břemene se stanovuje ve výši 2.000,- Kč + DPH.

Rada města odkládá projednání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas se stavbou přeložky VN 22kV na pozemku p.č. 2140/2, k.ú. Frýdlant pro areál společnosti TRW Automotive Czech a.s. a ukládá starostovi projednat žádost se zástupci Mikroregionu Frýdlantsko.

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast na dražbě pozemku p.č. 4043 o výměře 1847 m2, k.ú. Frýdlant za podmínek firmy Centrum aukcí.cz s.r.o.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit oprávněnou osobou k provedení dražby pozemku dle předloženého materiálu a určuje max. výši celkového podání na 150,- Kč/m2.

1. Rada města po projednání bere na vědomí předběžný návrh změny umístění areálu sběrného dvora a ukládá starostovi projednat nabídku odkoupení nebo směny části pozemku p.č. 3152, k.ú. Frýdlant o výměře cca 15 tis. m2 s vlastníkem pozemku a dotčenými subjekty.

2. Rada města ukládá starostovi projednat další alternativu umístění sběrného dvora na dolním a horním Větrově, Frýdlant.

5.2.2019 12:10:32 | přečteno 124x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load