ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 29. zasedání rady města konaného dne 20.1.2020

Rada města bere na vědomí informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o zvýšení cen stravného ve školní jídelně mateřské školy od 1. 3. 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje žádost ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o průběžném čerpání rezervního fondu na pokrytí nákladů spojených s projekty na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v budovách pracovišť ZŠ Bělíkova 977 a Purkyňova 510, Frýdlant a ukládá starostovi a vedoucí IO připravit variantu řešení havarijního stavu na ZŠ Purkyňova.

Rada města po projednání schvaluje opravu myčky termoportů a následné řešení, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí ústní zprávu Bc. Ondřeje Havlína, ředitele Školní jídelny, Frýdlant o reprezentaci na „Olympiádě školních jídelen ve Stuttgartu“ a schvaluje zahraniční cestu Bc. Ondřeji Havlínovi ve dnech 13. 2. – 19. 2. 2020.

1. Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 25. 4. 2020 na konání akce „Diskotéka“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá ředitelce BHF a místostarostovi navrhnout variantu odhlučnění sálu restaurace Beseda z důvodu množících se stížnosti. 

Rada města bere na vědomí žádost jednatele MO ČRS Frýdlant a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 28. 3. 2020 na konání akce „Členská schůze organizace MO ČRS Frýdlant “ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 7. 3., 26. 9. a 30. 12. 2020 na konání akcí „Setkání vietnamské komunity“ dle předloženého materiálu.         

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 8. 2. 2020 na konání akce „Oslava narozenin“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Odpisový plán osobního automobilu Hyundai na rok 2020 příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje Jmenovité úkoly pro ředitelku BHF na rok 2020 na objektech spravovaných BHF, dle předloženého materiálu. 

Rada města ukládá ředitelce BHF a místostarostovi oznámit veřejnosti informaci o uzavření sálu restaurace Beseda z důvodu plánované rekonstrukce v termínu 1. 4. – 15. 8. 2021.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova „B“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlas s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Oprava vozovky a chodníku včetně  dodávky a montáže přístřešku na kontejnery v areálu školní jídelny na p.p.č. 223/1 ve Školní ulici, k.ú. Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání souhlasí s obsahem návrhu smlouvy č. OLP/5710/2019 k projektu „Zateplení sportovní haly ve Frýdlantu“, podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města souhlasí s výběrem kupujícího pozemku p.č. 1152/1 o výměře 1230 m2, k.ú. Frýdlant min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena se stanovuje ve výši 650,- Kč/m2, min. příhoz do dalších kol ve výši 65,- Kč/m2.  Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant. 

Rada města ukládá vedoucí OMS na základě návrhu pana Jaroslava Vančury, předložit na příští zasedání zastupitelstva města, změnu Pravidel pro prodej pozemků a to z 5-ti kolové obálkové metody na 7-mi kolovou obálkovou metodu.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemků p.č. 3655/5 o výměře 7195 m2, p.č. 3660/6 o výměře 7119 m2, p.č. 3684/9 o výměře 1535 m2, vše k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům. Pachtovné se stanovuje v min. výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí na horním Větrově, Frýdlant. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemku p.č. 4176/19 o výměře 10772 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům. Pachtovné se stanovuje v min. výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází na Hartě, Frýdlant.

3. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemku p.č. 313/4 o výměře 2496 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu k zemědělským účelům. Pachtovné se stanovuje v min. výši 3.200,- Kč/ha/rok. 

Rada města souhlasí s výběrem nájemce části pozemku p.č. 3105/3 o výměře 19132 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok a min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemků k zemědělským účelům p.č. 3535/6 o výměře 2209 m2, 3543/2 o výměře 64 m2, 4177/4 o výměře 42030 m2, 4282/10 o výměře 30549 m2, 4782/9 o výměře 1638 m2, 4825 o výměře 4670 m2, 4862 o výměře 1556 m2, 4921 o výměře 980 m2, 4926 o výměře 6459 m2, vše k.ú. Frýdlant 5-ti kolovou obálkovou metodou. Vyvolávací cena pachtovného se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok a min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Harta, Křížový vrch, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s výběrem nájemce pozemků k zemědělským účelům p.č. 1288/1 o výměře 4301 m2, 1671 o výměře 2809 m2, část 2178/1 o výměře cca 7419 m2, 2179/1 o výměře 1930 m2, 2314/1 o výměře 5361 m2, 3532/15 o výměře 7929 m2, 3532/16 o výměře 3508 m2, 3545/5 o výměře 691 m2, 3547/4 o výměře 2478 m2, 3596/11 o výměře 17923 m2, 3596/12 o výměře 4197 m2, 4071 o výměře 22652 m2, vše k.ú. Frýdlant 5-ti kolovou obálkovou metodou. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok, min. příhoz do dalších kol ve výši 320,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Jiráskova, Na Hágu, Větrov, Křížový vrch, Frýdlant. 

1.  Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 339, ul. Liliová, Frýdlant podanou nájemcem a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k 31. 1. 2020. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 339, ul. Liliová, Frýdlant o výměře 263 m2 na základě předloženého podnikatelského záměru. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. 

1. Rada města bere na vědomí žádost o souhlas s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č. 2487/1, k.ú. Frýdlant a odkládá rozhodnutí do doby vyjádření žadatelky k možnému odkupu části pozemku p.č. 4173/4, k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá vedoucí OMS vyžádat od všech třech žadatelů písemné stanovisko k odkoupení dvoumetrového pruhu do majetku Města Frýdlant. 

Rada města souhlasí s novým značením a vnějším označením pobočky České pojišťovny a.s. umístěného na venkovních výkladcích objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dle návrhu za podmínky udělení souhlasu oddělení památkové péče MěÚ Frýdlant a souhlasí s udělením plné moci zástupci České pojišťovny a.s. pro vyřízení povolení. 

1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nový název pro komunikaci spojující ulici Předměstí s ulicí Holečkova dle návrhu. Ulice po zápisu do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí ponese název „Dlážděná“.

2. Rada města ukládá místostarostovi prověřit možnosti a varianty týkající se změny názvu ulice, které postihnou dotčené občany a předložit soupis těchto změn včetně poplatků na jednání rady města a možnost úhrady městem. 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní/pachtovní smlouvy na pronájem/pacht pozemků p.č. 3046 o výměře 1989 m2, p.č. 3064/13 o výměře 27506 m2, p.č. 3105/4 o výměře 10836 m2, p.č. 3105/6 o výměře 14530 m2, vše k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům  na dobu určitou 5 let od 1. 2. 2020. Cena pachtovného se stanovuje ve výši 5.510,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská a Bažantnice, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí ústní zprávu vedoucí OMS, týkající se plánované změny dispozic v kanceláři OMS, budova „A“.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatřením č. 30/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 9.846.615,37 Kč dle předložené tabulky, které v rámci své pravomoci schválil starosta na konci roku 2019.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Zpracování PD na snížení energetické náročnosti objektu speciální školy, Husova ulice, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města ukládá starostovi prověřit podmínky připojení na veřejnou kanalizaci v ul. Husova u budovy Základní školy, speciální, Frýdlant a její řešení předložit na jednání rady města.

1. Rada města bere na vědomí aktualizovaný celkový propočet stavby za kompletní rekonstrukci ulice Kodešova, Frýdlant včetně rozpočtu na stavební část za stavební objekty Města Frýdlant.

2. Rada města souhlasí se zněním základních podmínek zadávacího řízení v rámci připravované zadávací dokumentace. Po kontrole zadávacích podmínek ze strany Libereckého kraje bude kompletní zadávací dokumentace předložena ke schválení radě města včetně všech příloh.

3. Rada města ukládá starostovi projednat s Libereckým krajem podíl spoluúčasti na financování dešťové kanalizace a mostu. 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zpracované na základě nařízení vlády č. 338/2019 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění. Částky pro neuvolněné členy zastupitelstva města budou vypláceny od 1. 3. 2020.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navrženou výši odměn pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Částky pro členy komisí a výborů, kteří nejsou  zastupiteli města budou vypláceny od 1. 3. 2020.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Úprava cesty mezi ul. Erbenova a ul. Šmilovského na p. p. č. 2593, k.ú. Frýdlant“ a „Úprava cesty mezi ul. Holečkova a ul. Šmilovského na p. p. č. 2593, k.ú. Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace z Hrnčířského nám. do Zahradní ulice, k.ú.  Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava zpevněné plochy u garáží v ul. Bezručova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Lucie Winklerové o zapojení MAS Frýdlantsko, z.s. do projektu „Metodika pro zavedení sociálního bydlení – Frýdlantsko“, dle předloženého materiálu. 

Rada města schvaluje Ceník služeb na zimním stadionu, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti koupě objektu čp. 459, ul. ČSA a ukládá starostovi zajistit odhad ceny nemovitosti a předložit jej na jednání rady města nejpozději do 17. 2. 2020. 

27.1.2020 9:42:57 | přečteno 106x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load