ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 28. zasedání rady města konaného dne 16.12.2019

Informace z 28. zasedání rady města konaného dne 16. 12. 2019

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu investičního oddělení o aktuálním stavu a rekonstrukci objektu Základní školy speciální, Frýdlant

2. Rada města po projednání ukládá starostovi a pověřené vedoucí investičního oddělení vyhlásit výběrové řízení na PD na akci „Rekonstrukce objektu Základní školy speciální, Frýdlant“

Rada města schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petra Kozlovského o personálních změnách a míře kvalifikovanosti pedagogů ve škole k 25. 11. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje příspěvek zřizovatele na vzdělávací program „Ředitel naživo“ pro ředitele a jeho zástupce ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant s tím, že podmínkou je získání dotace poskytnuté z MAS Frýdlantsko z.s. a ředitel a jeho zástupce se smluvně zaváží, že v případě nedokončení vzdělávacího programu, uhradí zřizovateli veškeré vynaložené prostředky. Podíl zřizovatele na vzdělávacím programu je 50.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o navýšení cen obědů pro cizí strávníky ve Školní jídelně, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace v roce 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Ceebius Gym, z.s. a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 18. 1. 2020 na konání akce „Oldies party“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce dvou bytů o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice čp. 1244/5 a Školní 1189/11, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Josefa Netolického, se sídlem Mánesova 931, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce dvou bytů v ulici Míru čp. 274/1 a Vrchlického čp. 475 ve Frýdlantu“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Zámecká 4051 Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT v částce cca 5.000,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Míru 630, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Školní 1189, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s ukončením nájemní smlouvy nám. T. G. Masaryka 3, Frýdlant k 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku na vybudování plynové přípojky k domu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant od firmy Progres Liberec, s.r.o., se sídlem Vilová 350, Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí přehled, předložený Mgr. Lucií Winklerovou o žádostech o městský byt.

Rada města přiděluje byt č. 21 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 1. 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Sweco Hydroprojekt, a. s. na akci „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětřichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti BENNE s.r.o. se sídlem Železná 824, Frýdlant na statické zajištění a část stropní konstrukce v zadní části stropu čp. 74, Děkanská ul., Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

1. Rada města souhlasí s výběrem nájemce na pronájem/pacht pozemků p.č. 3046 o výměře 1989 m2, p.č. 3064/13 o výměře 27506 m2, p.č. 3105/4 o výměře 10836 m2, p.č. 3105/6 o výměře 14530 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům min. 5-ti kolovou obálkovou metodou. Min. pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok, min. příhoz 32,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská a Bažantnice, Frýdlant.

2. Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 4704 o výměře 1301 m2, p.č. 4714 o výměře 1485 m2, p.č. 4716 o výměře 454 m2, p.č. 4722 o výměře 434 m2, p.č. 4723 o výměře 1645 m2 k.ú. Frýdlat k zemědělským účelům na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2020. Pachtovné se stanovuje ve výši 4.500,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht části pozemku p.č. 3105/3 o výměře 19132 m2, k.ú. Frýdlant k zemědělským účelům. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemků k zemědělským účelům.  Jedná se o pozemky p.č. 3535/6 o výměře 2209 m2, 3543/2 o výměře 64 m2, 4177/4 o výměře 42030 m2, 4282/10 o výměře 30549 m2, 4782/9 o výměře 1638 m2, 4825 o výměře 4435 m2, 4862 o výměře 1556 m2, 4921 o výměře 980 m2, 4926 o výměře 6459 m2, vše k.ú. Frýdlant. Minimální výše pachtovného se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v Údolí, Harta, Křížový vrch, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem/pacht pozemků k zemědělským účelům. Jedná se o pozemky p.č. 1288/1 o výměře 4095 m2, 1671 o výměře 2809 m2, část 2178/1 o výměře cca 7419 m2, část 2179/1 o výměře 1930 m2, 2314/1 o výměře 5361 m2, 3532/15 o výměře 7929 m2, 3532/16 o výměře 3508 m2, 3545/5 o výměře 691 m2, 3547/4 o výměře 2478 m2, 3596/11 o výměře 17923 m2, 3596/12 o výměře 4197 m2, 4071 o výměře 22652 m2, vše k.ú. Frýdlant. Minimální pachtovné se stanovuje ve výši 3.200,- Kč/ha/rok. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchlického, Jiráskova, Na Hágu, Větrov, Křížový vrch, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemků p.č. 4472/1 o výměře 691 m2 a části p.č. 4472/4 o výměře cca 780 m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1152/1 o výměře 1230 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 650,- Kč/m2. Prodej proběhne obálkovou metodou dle Směrnice města. Min. vyvolávací cena se stanovuje ve výši 650,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 65,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí skutečné zaměření komunikace na pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant a nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 43 o výměře cca 52 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. U Plovárny, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na prodej pozemků p.č. 4482 o výměře 161 m2 a p.č. 4484 o výměře 302 m2, vše k.ú. Frýdlant a doporučuje zastupitelstvu města schválit účast v aukci za maximální cenu 301.000,- Kč za oba pozemky. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi svolat zasedání zastupitelstva města na 2. ledna 2020 od 18.00 hodin. 

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti umístění inženýrské sítě optického kabelu k pozemkům p.č. 2650/120, 16, 871, 874, 4082/2, 873/2, 873/3, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle pravidel města po dokončení stavby. Pozemky se nacházejí v lokalitě Předměstí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2020 s firmou Teplo Frýdlant, s.r.o., Fügnerova 1405, Frýdlant dle návrhu.

Rada města schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 31. 10. 1995 uzavřené s firmou FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8.

Rada města bere na vědomí žádost firmy ANITAS s.r.o., Turnovská 21, Mnichovo Hradiště zastupující společnost Lidl a souhlasí se stavbou na pozemcích města p.č. 438 a p.č. 253, vše k.ú. Frýdlant v rámci stavby „Modernizace M10 prodejny Lidl Frýdlant, úprava parkovací plochy, Zahradní 1463“ dle návrhu za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby zpevněné plochy. Stavebník předloží městu po dokončení geometrický plán se skutečným zaměřením stavby. Cena se stanoví dle směrnice města ve výši 500,- Kč/m2 + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí plochy (náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant) ke stánkovému prodeji na rok 2020 za stejných podmínek s úpravou listopadového termínu trhů.

Rada města bere na vědomí informaci Nemocnice Frýdlant s.r.o. o uzavření podnájemní smlouvy  na podnájem prostor a vybavení prádelny. 


1. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o řešení situace ohledně pokáceného stromu na pozemku p.č. 1673/1, k.ú. Frýdlant a souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání škody za pokácený strom ve prospěch majitelů pozemku ve výši průměrné ceny dle znaleckých posudků ve výši 42.704,- Kč.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyzvat majitele pozemku p.č. 1673/1, k.ú. Frýdlant k vyřešení záboru pozemku města p.č. 1677, k.ú. Frýdlant oplocením dle návrhu po uzavření dohody o vypořádání škody. Pozemek se nachází v ul. Dlouhá, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí návrh doplnění Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Frýdlant a pravidlo pro oceňování věcných břemen ve prospěch Města Frýdlant včetně jejich evidence předložené vedoucí odboru majetkosprávního a odkládá ke schválení do lednového zasedání rady města.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr ředitelky Bytového hospodářství Frýdlant od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí Zápis z jednání „Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu“, dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 199/1 o výměře 2196 m2,  k.ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Podmínkou převodu je převzetí pachtovní smlouvy s firmou Hohenwald s.r.o., Heřmanice 155, Frýdlant. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 29/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.670.461,68 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání schvaluje platový výměr Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání schvaluje platový výměr Mgr. Jaroslavy Smolové, ředitelky Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu.

3. Rada města po projednání schvaluje platový výměr Mgr. Jaroslavy Smolové, ředitelky Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje platový výměr Bc. Ondřeje Havlína, ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí informace k uplatňování územního plánu Frýdlant, cílů a úkolů územního plánování a stavebního zákona zpracované Ing. arch. Pospíšilem dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou místostarostou z jednání o zadání územní studie Jiráskova.

6.1.2020 9:31:47 | přečteno 523x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load