ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 27. zasedání rady města konaného dne 25.11.2019

Informace z 27. zasedání rady města konaného dne 25. 11. 2019


1. Rada města Frýdlant po projednání schvaluje předložení žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy  č. 4, na mikroprojekt s názvem „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“, kde město Frýdlant je projektový partner vedoucího partnera města Pieńsk (PL).

2. Rada města po projednání schvaluje Dohody o spolupráci s Lead partnerem města Pieńsk v mikroprojektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ a doporučuje materiál dát na vědomí na nejbližším jednání zastupitelstva města.

3. Rada města po projednání souhlasí s financováním vlastního podílu ve výši min. 15 % z uznatelných nákladů mikroprojektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“.

Rada města bere na vědomí zprávu o projektu Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s – Bellis.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o dotaci č. 5 od organizace Slovan Frýdlant, oddíl kopané, z.s. a doporučuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 50% z žádané částky.

2. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o dotaci č. 17 od organizace Slovan Frýdlant, oddíl kopané, z.s. a doporučuje zastupitelstvu města dotaci schválit.

3. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč dle žádosti o dotace č. 18 – od organizace Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje výši nájemného pro organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových opatření na konci kalendářního roku a doporučuje zastupitelstvu města schválit pravomoc pro starostu - v období od 17. 12. 2019 do 31. 12. 2019 schvalovat rozpočtová opatření.

Rada města bere na vědomí informace, přednesené vedoucí odboru finančního, o zhodnocení prostředků Města Frýdlant ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. dle předloženého materiálu a doporučuje zastupitelstvu města přistoupit na nabídku Komerční banky, a.s. na zřízení spořicího účtu dle nabídky v případě, že bude vypovězen termínovaný vklad.

Rada města bere na vědomí nabídku České spořitelny, a.s. o otevření nové možnosti zhodnocování prostředků na spořícím účtu i pro municipality a doporučuje materiál projednat na Finančním výboru Zastupitelstva města. Na základě doporučení Finančního výboru přijmout usnesení na jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2019.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 276.480,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2020 č. OLP/5011/2019 (příměstská doprava), dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Rada města bere na vědomí žádost spolku CO Dance Company a schvaluje pronájem sálu za snížené nájemné v restauraci Beseda dne 20. 12. 2019 na konání akce „Vánoční oslava“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost SŠHL Frýdlant, pracoviště Hejnice a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 20. 3. 2020 na konání akce „Ples třídy LZ3“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, příspěvkové organizaci Dětský domov, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu BENNE s.r.o., se sídlem Železná 824, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce vnějšího pláště objektu č.p. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu vč. rekonstrukce střechy“a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu OL ENERGY s.r.o., se sídlem Školní 321, 463 31 Chrastava na akci „Celková rekonstrukce topení Tyršova 927, sál Beseda, Frýdlant“za cenu 408.043,- Kč bez DPH dle předložené nabídky a ukládá ředitelce BHF aby byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem.

1. Rada města po projednání schvaluje vzor formuláře „Žádost o pronájem městského bytu ve Frýdlantu“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města jmenuje Bytovou komisi ve složení Jiří Stodůlka, Soňa Šlejtrová, Mgr. Lucie Dušánková a Mgr. Lucie Winklerová pro výběr nájemce městského bytu ve Frýdlantu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 na akci „Generální oprava stroje výtahu ve Školní čp. 1189, Frýdlant“dle předložené nabídky a pověřuje ředitelku BHF k sepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého návrhu.

Rada města bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí žádost firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant o úpravu ceny za zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního připravit návrh úpravy Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Frýdlant a pravidlo pro oceňování věcných břemen ve prospěch Města Frýdlant včetně jejich evidence.

Rada města bere na vědomí zprávu, přednesenou předsedou Finančního výboru o poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi města za II. pololetí 2019 v návaznosti na § 76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění.

Rada města bere na vědomí splnění vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 917/1 o výměře 2118 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 242,- Kč/m2. Výběr kupujícího proběhne min. 5-ti kolovou obálkovou metodou, vyvolávací cena se stanoví ve výši 242,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 24,- Kč/m2. Podmínkou převodu pozemku je zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy v šíři 3 m od hranice pozemku se skateparkem pro zajištění údržby plotu. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem s účinností od 1. 1. 2020.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu hospodaření pro rok 2020 příspěvkové organizace, Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 příspěvkové organizaci, Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí průběžné hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec za období 1-9/2019 dle předloženého materiálu.

1. Rada města Frýdlant bere na vědomí, že žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva obrany ČR na opravu válečného hrobu s názvem akce „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Frýdlantu“ byla v plném rozsahu zamítnuta z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

2. Rada města schvaluje opětovné podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva obrany ČR na opravu válečného hrobu s názvem akce „Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Frýdlantu“ ve výši 100.000,- Kč a s minimálním podílem Města Frýdlant ve výši 120.000,- Kč.

3. Rada města ukládá starostovi předložit návrh řešení celého území bývalého větrovského hřbitova na jednání rady města.

1. Rada města po projednání bere na vědomí informace o postupu prací na statickém zajištění v čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje cenovou nabídku pana Milana Vavrušky na projektovou dokumentaci na rekonstrukci schodiště z 1. patra na půdu v čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předložené cenové nabídky.

3. Rada města nesouhlasí s oceněním kompletního vybourání podlahových konstrukcí v 1. patře čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant.

4. Rada města ukládá pověřené vedoucí investičního oddělení předložit návrh rozpočtu na etapu dokončení statického zajištění čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant.

Rada města schvaluje cenovou nabídku na výstavbu nových okenních vikýřů (3 ks) včetně výměny pozednicového trámu a nového ztužujícího věnce – čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předložené cenové nabídky společnosti BENNE, s.r.o., se sídlem Železná 824, Frýdlant a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Rada města souhlasí s připojením ke KIVS prostřednictvím soutěže Ministerstva vnitra ČR.

Rada města souhlasí se zajištěním služby MS Exchange formou předplatného.

Rada města souhlasí s prodloužením záruky na dodávku HW serverů na období 2020 - 2022.

Rada města bere na vědomí Plán oprav a investic na rok 2020 na ČOV Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2025 příspěvkové organizaci, Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stanovení strategie dokončení rekonstrukce sociálního zázemí Rozhledny Frýdlant a ukládá starostovi zajistit zpracování rozpočtu, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje řediteli Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Mgr. Bc. Petru Kozlovskému mimořádnou odměnu za II. pololetí roku 2019 v navržené výši dle předloženého materiálu za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností.

Rada města schvaluje ředitelce Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Mgr. Jaroslavě Smolové mimořádnou odměnu za II. pololetí roku 2019 v navržené výši dle předloženého materiálu za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností.

Rada města bere na vědomí žádost předsedy KSF a schvaluje bezplatný pronájem obřadní síně radnice dne 27. 11. 2019 na konání akce „Violoncellový recitál k poctě Saši Večtomova (1930 – 1989)“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s podpisem Prohlášení o partnerství (partner bez finančního příspěvku) a formuláře žádosti o podporu Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci realizace mikroprojektu s názvem „Centrum znalosti – věda a technologie bez bariér“, dle předloženého materiálu a doporučuje materiál dát na vědomí na nejbližším jednání zastupitelstva města.


9.12.2019 11:48:35 | přečteno 141x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load