ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 25. zasedání rady města konaného dne 4.11.2019

Informace z 25. zasedání rady města konaného dne 4. 11. 2019


Rada města bere na vědomí informaci o plánovaném Festivalu Frýdlantsko Franze Kafky a ukládá starostovi zapracovat do rozpočtu částku 300.000,- Kč na tuto akci za podmínky, že bude Město Frýdlant spolupořadatelem. 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Restaurování váz s figurálním reliéfem, čp. 907, Frýdlant“ uzavřenou mezi Městem Frýdlant a firmou Mg.A Václav Polián, Dobrovského 18, 779 00 Olomouc, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Miroslav Lorenc, se sídlem Minkovice 24, Frýdlant na akci „Výmalba a oprava schodiště Školní 1189, Frýdlant“ a pověřuje ředitelku BHF k sepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.   

Rada města schvaluje rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizaci Bytové hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce BHF předložit podrobný rozbor nárůstu mezd mezi roky 2019 a 2020. 

Rada města po projednání bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Bytové hospodářství Frýdlant zřizované Městem Frýdlant za období 12/2017, 12/2018 a 9/2019, dle předloženého materiálu.       

Rada města bere na vědomí žádost Ceebius Gym, z.s. a schvaluje bezplatný pronájem sálu restaurace Beseda dne 8. 12. 2019 na konání akce „Mikulášská nadílka s čertem 2019“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění zemního kabelového vedení NN k pozemku p.č. 4747, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 100,- Kč/bm + DPH (protlak) a 250,- Kč/bm + DPH (podélné vedení). Žadatel předloží po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v lokalitě Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s nákupem světelné fontány pro vánoční výzdobu kašny na náměstí T. G. Masaryka a jako nejvhodnější vybírá variantu č. 3 dle předložených cenových nabídek.

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem prostor sloužících k podnikání v přízemí čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant od 4. 11. 2019 za stejných podmínek nájemní smlouvy.

2. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o situaci ohledně úhrady nájemného a podané výpovědi z nájmu k prostorům sloužících k podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

3. Rada města revokuje usnesení č. 835/2019 ze dne 7. 10. 2019 týkající se vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant. 

4. Rada města ukládá ředitelce BHF předkládat pravidelně na jednání rady města přehled úhrad za nájemné prostor v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka.

Rada města po posouzení cenových nabídek souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou Autotrend, spol. s r.o., České Mládeže 1101, Liberec na koupi vozidla Škoda Fabia Ambition 1,0 TSI 70 kW pro Městský úřad Frýdlant za cenu dle cenové nabídky a materiálu v příloze.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 5.377.471,40 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na nejbližším jednání.

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítězného uchazeče poptávkového řízení firmu ALFAVARIA Group, s.r.o. v rámci akce „Úprava úložného prostoru mobilní techniky, Frýdlant (U6a)“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty o nutnosti posouzení zdravotního stavu stromů na pozemcích města Frýdlant  mimo lesní porosty a nutnosti prořezu. 

8.11.2019 12:07:04 | přečteno 242x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load