ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 24. zasedání rady města konaného dne 21.10.2019

Informace z 24. zasedání rady města konaného dne 21. 10. 2019

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení na nákup univerzálního robota RE22 a to společnost Jiří Hübsch-Prodej-montáž-servis se sídlem Kryštofovo Údolí 29,  Liberec 1 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dodání zboží.

Rada města po projednání schvaluje výši mimořádné odměny za I. pololetí roku 2019 Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 přednesenou ředitelem Mgr. Bc. Petrem Kozlovským.

Rada města po projednání schvaluje průběžné čerpání rezervního fondu Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, příspěvkové organizace na dočasné pokrytí nákladů spojených s projekty školy Dětská skupina Koťata a Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II (tzv. Šablony II), dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Výsledky hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí Žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o navýšení finanční výpomoci na projekty spolufinancované EU ve výši 500.000,- Kč. 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a společností BENNE s. r.o., Železná 824, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

1. Rada města bere na vědomí zprávu o podání žádosti o finanční prostředky, v rámci vyhlášené druhé průběžné výzvy MAS Frýdlantsko na „Modernizace škol II“ na projekt „Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“, do října 2019. 

2. Rada města bere na vědomí předpokládaný harmonogram projektu a předpokládané celkové náklady projektu včetně výše dotačních prostředků a vlastního podílu města.


1. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/105/2017 na akci „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

2. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/106/2017 na akci „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města jeho podpisem.

3. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/102/2017 na akci „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska – opatření na stávajících rozváděcích sítích na Frýdlantsku“ uzavřený mezi Městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města jeho podpisem.


1. Rada města schvaluje předpokládány rozpočet na stavbu „Rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá starostovi vyjednat podmínky pro optimální poměr financování výstavby dešťové kanalizace, dle poměru odvodňovaných zpevněných ploch. 


Rada města pro projednání schvaluje odkoupení plynovodní přípojky k objektu T. G. Masaryka 3, Frýdlant společnosti GasNet, Klíšská 940/96, Klíš, 400 01 Ústí nad Labem, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost SŠHL, Frýdlant a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 7. 2. 2020 na konání akce „Ples závěrečných ročníků tříd NS 2 a SO 4“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost společnosti W. Wülfing CZ s.r.o. a schvaluje pronájem sálu  restaurace Beseda dne 7. 12. 2019 na konání akce „Firemní oslava W. Wülfing CZ s.r.o.“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace a schvaluje pronájem sálu restaurace Beseda dne 13. 12. 2019 na konání akce „Vánoční setkání zaměstnanců školy“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2020, Bytového hospodářství Frýdlant a ukládá ředitelce BHF předložit Návrh rozpočtu na rok 2020, včetně přehledu tří předcházejících let. 

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnějšího pláště objektu č.p. 99 na náměstí TGM ve Frýdlantu vč. rekonstrukce střechy“ a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce. 

1. Rada města bere na vědomí zprávu Ing. Petra Berana a pana Jaroslava Vančury o problematice se zástavbou a územním plánem ve Frýdlantě.

2. Rada města ukládá starostovi předložit možnosti řešení v lokalitách Údolí a Strmá na jednání rady města dne 18. 11. 2019.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 400.000,- Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 500.000,- Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání.


1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o dotaci č. 5 od organizace Slovan Frýdlant, oddíl kopané z.s. a tuto žádost odkládá. Zároveň ukládá vedoucí OF připravit přehled čerpaných prostředků sportovními spolky pro tento rok.

2. Rada města po projednání bere na vědomí žádosti o dotace č. 13 od organizace Hospic sv. Zdislavy a č. 14 od organizace AB Studio a pověřuje vedoucí odboru finančního materiál zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020.

3. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč dle žádosti o dotace č. 16 – od organizace Návrat o.p.s. - Speramus – azylový dům pro muže a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy (vzor smlouvy schválen usnesením zastupitelstva města č. 45/2019 ze dne 20. 2. 2019).

Rada města po projednání bere na vědomí novelu zákona o místním poplatku a navrhuje ponechat slevu u poplatku ze psů i pro osoby pobírající důchod (starobní, sirotčí) a dále navrhuje výši poplatku z pobytu na 12,- Kč/den.

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtu na rok 2020.

Rada města bere vědomí zprávu vedoucí OF o změně podmínek terminovaného účtu u Komerční banky a ukládá vedoucí OF projednat tento bod na Finančnímu výboru a předložit varianty řešení na jednání rady města dne 4. 11. 2019.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 917/1 o výměře 2118 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 242,- Kč/m2. Podmínkou převodu pozemku je zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy v šíři 3 m od hranice pozemku se skateparkem pro zajištění údržby plotu. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant. Termín splnění do 30. 11. 2019.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem areálu ČOV Frýdlant: pozemek p.č. 4034/2 o výměře 3 m2, pozemek p.č. 4036/2 o výměře 2 m2, pozemek p.č. 4038/2 o výměře 189 m2, pozemek p.č. 4042/2 o výměře 181 m2, pozemek p.č. 4044/3 o výměře 194 m2, pozemek p.č. 4045/1 o výměře 3301 m2, pozemek p.č. 4045/2 o výměře 5057 m2, pozemek p.č. 4045/3 o výměře 3101 m2, pozemek p.č. 4046/1 o výměře 296 m2, pozemek p.č. 4046/2 o výměře 355 m2, pozemek p.č. 4047/2 o výměře 132 m2, včetně všech stavebních objektů na všech výše uvedených pozemcích a souvisejícího technického vybavení a movitého majetku v areálu ČOV.

Žadatel musí mít oprávnění potřebné k provozování ČOV. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2020. Nájemné se stanovuje ve výši 1.875.000,- Kč ročně hrazené v pravidelných měsíčních splátkách s možností navýšení o míru inflace. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 561 m2 (prodejna potravinářského zboží). Minimální nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění nového kabelového vedení NN na pozemku p.č. 920, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu v rámci stavby „LB-Albrechtice-ppč 678/2,SP100,SS100“ ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle Směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu pořízeného na náklady žadatele. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění nového kabelového vedení NN k pozemku p.č. 2627/8, k.ú. Frýdlant v rámci stavby kabelové smyčky „LB-Frýdlant-ppč. 2640/6,kNN,SS101_IV-12-4018458“. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 75,- Kč/bm + DPH. Žadatel předloží Smlouvu budoucí o zřízení služebnosti a po dokončení stavby geometrický plán skutečného zaměření stavby, kteří pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a umístěním kabelového vedení dle předložené projektové dokumentace na pozemku p.č. 1087/1, k.ú. Frýdlant za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 50,- Kč/bm + DPH. Žadatel předloží geometrický plán po dokončení stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. Tylova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a umístěním napájecího kabelu dle předložené projektové dokumentace na pozemku p.č. 873/2, 873/3, 874, 875, vše k.ú. Frýdlant za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. U pozemků p.č. 874 a p.č. 875, k.ú. Frýdlant bude vedení realizováno protlakem. Cena se stanoví dle Směrnice města po dokončení stavby na základě geometrického plánu, který pořídí na vlastní náklady žadatel. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a umístěním sloupku CETIN dle předložené projektové dokumentace na pozemku p.č. 707/1, k.ú. Frýdlant za podmínky uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a ukládá vedoucí OMS konzultovat koordinaci prací se zhotovitelem projektové dokumentace. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 500,- Kč/m2 + DPH. Žadatel předloží geometrický plán po dokončení stavby, který pořídí na vlastní náklady. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant. 

Rada města bere na vědomí žádost TJ Slovan, oddíl kopané a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu od 17. 7. do 19. 7. 2020 za účelem pořádání oldies party za cenu a podmínek dle schváleného ceníku města. 

Rada města souhlasí se záměrem Orientačního klubu Chrastava z.s., Polní 217 uspořádat závod v orientačním běhu dne 9. 11. 2019 dle návrhu. 

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se zapsáním spolku Focení hrou, z.s. na adrese Míru 172, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí a schvaluje navržený operační plán zimní údržby komunikací pro k.ú. Frýdlant a k.ú. Albrechtice na období 1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 předložený vedoucí odboru majetkosprávního. 

Rada města souhlasí s nákupem světelné fontány pro vánoční výzdobu kašny na náměstí T. G. Masaryka a ukládá MUDr. Roksolaně Sobotové, Mgr. Lucii Dušánkové a Mgr. Lucii Winklerové předložit finální variantu na jednání rady města dne 4. 11. 2019. 

Rada města bere na vědomí informaci Nemocnice Frýdlant s.r.o. o uzavření podnájemní smlouvy s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. na prostory v budově „O“, které budou využity v případě potřeby řešení epidemiologicky vynucených situací jako detašované pracoviště infekčního oddělení. 

Rada města souhlasí s provedením přeložky plynovodu PE dn 90 firmou Gasservis Liberec s.r.o. za cenu dle cenové nabídky 148.200,- Kč bez DPH.

Rada města souhlasí se vstupem Města Frýdlant do elektronické aukce na prodej vozidla Mercedes Benz Unimog UK 100 vč. příslušenství zprostředkované firmou FinYes s.r.o., Dvorská 4954/7, Jablonec nad Nisou. Maximální výše dražební nabídky bude vzhledem ke smyslu dražby stanovena tajně. Garantem dražby bude místostarosta města a předseda finančního výboru.

Rada města bere na vědomí vyhlášení poptávkového řízení na služební automobil pro jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o., dle předloženého materiálu. 

Rada města ukládá tajemnici předložit radě města nabídku na výměnu automobilu Škoda Fabia pro Městský úřad Frýdlant.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 číslo smlouvy OLP/3350/2019 uzavřenou mezi městem Frýdlant a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec dle předloženého materiálu. 

8.11.2019 12:05:22 | přečteno 222x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load