ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 23. zasedání rady města konaného dne 7. 10. 2019

Informace z 23. zasedání rady města konaného dne 7. 10. 2019


1. Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou zástupci střediska v Jablonci na Nisou – Diakonie ČCE o činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „CAJK“ dle předložené prezentace.

2. Rada města ukládá starostovi zajistit prezentaci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „CAJK“ včetně statistických výsledků a kazuistiky a pozvat zástupce Diakonie ČCE střediska v Jablonci nad Nisou na jednání rady města v měsících únor – březen 2020.

3. Rada města ukládá místostarostovi, v rámci dobrovolnické práce, zajistit na první pololetí roku 2020 přehled možností pracovní náplně pro místní organizace a školy.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava sociálního zařízení a odpadu v budově ZŠ speciální“ a ukládá ředitelce ZŠS Frýdlant, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro rok 2020 v příspěvkové organizaci zřízené Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisové plány příspěvkové organizace zřízené Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru ve formě 2 jízdních kol Olpran Domy 16, od společnosti NOVUS Česko, s.r.o. ve výši 4598,- Kč, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informace přednesené ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o stravování žáků na pracovišti ZŠ Husova dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 na školách Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace na akce k výročí 100 let české školy ve Frýdlantu, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi a vedoucí odboru finančního zajistit rozpočtové opatření.

Rada města přiděluje byt č. 23 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 15. 10. 2019 dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost spolku Domeček Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu za snížené nájemné 3.500,- Kč v restauraci Beseda dne 25. 1. 2020 na konání akce „Dětský karneval“ a „Maškarní ples pro dospělé“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Střední školy hospodářské a lesnické, Bělíkova 1387, Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 6. 3. 2020 na konání akce „Ples závěrečných ročníků SŠHL“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost místopředsedy spolku Slovan Frýdlant, oddíl kopané, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 21. 12. 2019 na konání akce „Vánoční oldies párty“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem přísálí sálu v restauraci Beseda dne 13. 3. 2020 na konání akce „Oslava narozenin“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 19. 10. 2019 na konání akce „Rómský ples“ dle předloženého materiálu. Před konáním akce bude zaplacena kauce ve výši 10.000,- Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o výpovědi z bytu o velikosti 1+2, v ulici Vrchlického 475 a bytu č. 1 v ulici Míru 274 ve správě Bytového hospodářství Frýdlant a ukládá místostarostovi a ředitelce BHF připravit rozpočet a zadání veřejné zakázky na rekonstrukci bytových jednotek.

1. Rada města bere na vědomí cenovou nabídku poptávaných hudebních skupin a ukládá starostovi a vedoucí odboru kultury připravit finální program a rozpočet akce „Frýdlant se baví“.

2. Rada města bere na vědomí návrh programu akce „Frýdlant se baví“ a program pro spřátelené Frýdlanty.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu D-cinema s.r.o., se sídlem Radimova 2342/ 36, 169 00, Praha 6, na akci „Oprava a revize železné opony v divadelní části kina Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu  „Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích – Priorita I.E – důl Turów“ a „Frýdlant – Bulovka – opatření pro připojení vodovod Bulovka – priorita I.C – důl Turów“, která bude umístěna na p.č. 1328, k.ú. Arnoltice u Bulovky, p. č. 1928/2, k. ú. Andělka, p. č. 1062/2, k.ú. Předlánce a p.č. 1062/7, k.ú. Předlánce  uzavřenou mezi městem Frýdlant a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení společnost Bafre Stavby s. r. o., se sídlem Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant na akci „Rekonstrukce a dostavba oplocení okolo objektu hasičské zbrojnice č.p. 1378 Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání souhlasí s variantou „A“ – mechanické rolety dle předloženého materiálu a schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu ROLROLS s.r.o., se sídlem Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 - Řepy na akci „Umístění vnitřních rolet na okna – tělocvična ZŠ Bělíkova“ a ukládá starostovi, aby byla vyhotovena objednávka.

1. Rada města souhlasí s návrhem znění Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení připravit Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky k podpisu starosty města.

2. Rada města souhlasí s návrhem znění Příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení připravit Příkazní smlouvu na administraci veřejné zakázky k podpisu starosty města.

3. Rada města souhlasí s nabídkami dodavatele Diagnostika stavebních konstrukcí za zpracování kompletních posudků stávajícího stavu objektů v rámci všech etap I, II. III rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu včetně rozdělení nákladů na jednotlivé investory a ukládá investičnímu oddělení připravit Smlouvu za zpracování diagnostiky konstrukcí k podpisu starosty města.

4. Rada města bere na vědomí časový harmonogram akce „Rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu“ v návaznosti na průběh realizace akce a nákladů akce včetně plánované výluky SŽDC. 

Rada města souhlasí s navrženými a konečnými změnami č. 2 v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189, Frýdlant, ulice Školní“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu starosty města.

Rada města souhlasí se zněním výzvy a zadávacích podmínek k zadání výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu“ a zároveň souhlasí s vypsáním výběrového řízení.

1. Rada města po projednání bere na vědomí informace k žádosti o dotaci na akce „Chodník podél ul. Žitavská – úsek ul. Větrná – autobusová zastávka Tiba, Frýdlant“ a „Chodník podél ul. Žitavská – úsek ul. Větrná – autobusová zastávka Tiba, Frýdlant - 2. část“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání bere na vědomí informace k žádosti o dotaci na akci „Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „MŠ – Bělíkova ul. 891, Frýdlant – výměna střešní krytiny, oprava krovu, výměna oken a oprava fasády“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Objekt čp. 74 – statické zajištění krovu a stavebních konstrukcí, ul. Děkanská, Frýdlant“ uzavřený mezi městem Frýdlant a společností BENNE s. r.o., Železná 824, Frýdlant dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku na restaurování okenních vikýřů na čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant dle předloženého materiálu a ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s panem MgA. Václavem Poliánem, Dobrovského 18, Olomouc.

Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu na stavební práce – výstavba nových 3 ks okenních vikýřů včetně výměny pozednicového trámu, nového věnce a dalších prací s tím spojených a ukládá investičnímu oddělení položkový rozpočet nechat ocenit společností BENNE s. r. o. a předložit k projednání radě města.

Rada města souhlasí s otlučením omítek v II. NP objektu čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant a ukládá investičnímu oddělení zajistit cenovou nabídku od společnosti BENNE s. r. o. na tyto bourací práce.

Rada města nesouhlasí a odkládá vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2438/2., k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Krátká, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením pozemkové služebnosti inženýrské sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 k pozemku p.č. 945, k.ú. Frýdlant a souhlasí s realizací stavby „RVDSL2008 C L FRYD24 MET“ na pozemku p.č. 945, k.ú. Frýdlant při dodržení technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací Města Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle Směrnice města po doložení geometrického plánu skutečného zaměření stavby, který předloží žadatel na svoje náklady.  Pozemek se nachází v ul. Purkyňova, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se zřízením pozemkové služebnosti inženýrské sítě ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 k pozemku p.č. 2596, k.ú. Frýdlant a souhlasí s realizací stavby „RVDSL2008 C L FRYD27 MET“ na pozemku p.č. 2596, k.ú. Frýdlant při dodržení technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací Města Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle Směrnice města po doložení geometrického plánu skutečného zaměření stavby, který předloží žadatel na svoje náklady.  Pozemek se nachází v ul. Mánesova, Frýdlant.

Rada města po projednání souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kanalizační přípojky k pozemku p.č. 2650/132, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 2650/129 a p.č. 2650/130, k.ú. Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle Směrnice města po doložení geometrického plánu skutečného zaměření stavby, který předloží žadatel na svoje náklady. Pozemek se nachází v ul. Předměstská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 1152/1 o výměře 1230 m2, k.ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního informovat nájemce a vlastníky sousedních pozemků dle směrnice Města Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 3110, k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního svolat jednání ohledně budoucího využití zahrádkářské kolonie v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost firmy DS 58, s.r.o., K. Světlé 1427, Frýdlant a souhlasí se zřízením kontaktního místa pro projekt „Podporujeme zaměstnanost v pečující oblasti na území MAS Frýdlantsko“ s účinností dnem schválení rady města do 31. 8. 2020 v nebytových prostorách města v čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o. a souhlasí s výpůjčkou bytu v majetku Města Frýdlant čp. 176, ul. Míru, k.ú. Frýdlant, lékaři z oboru následné péče dle předložené žádosti.

Rada města bere na vědomí prezentaci exhibice STIHL TIMBERSPORTS a ukládá místostarostovi prověřit možnost individuální exhibice, mistrem republiky Martinem Roušalem, v rámci akce „Frýdlant se baví“.

Rada města po projednání bere na vědomí Projekt Seniorská obálka a ukládá starostovi podepsat Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky, dle předloženého materiálu

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 21/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 695.713,40 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatřením č. 22/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 22.000,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát materiál na vědomí zastupitelstvu na nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o využití zimního stadionu v sezóně 2018/2019, ceník na sezónu 2019/2020 a informace k sezóně 2018/2019 dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla pro stanovení platových náležitostí příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací a mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací ve školství“ dle předloženého materiálu

Rada města po projednání bere na vědomí Přehled nevyužitých a částečně nevyužitých objektů v majetku Města Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání bere na vědomí ústní zprávu přednesenou starostou o rekonstrukci rozhledny, Frýdlant – II. etapa.

2. Rada města ukládá starostovi připravit rozpočtové opatření na realizaci akce “Rekonstrukce rozhledny, Frýdlant – II. etapa“ - zázemí rozhledny, včetně zajištění likvidace odpadních vod.


1. Rada města po projednání schvaluje záměr projektu SCULPTURE LINE s.r.o. na rok 2020, s tím, že náklady akce nepřesáhnou 200.000,- Kč. 

2. Rada města souhlasí s umístěním uměleckých předmětů v parčíku před kostelem Nalezení svatého Kříže nebo v prostoru před hradbami v Okružní ulici.

3. Rada města ukládá vedoucí odboru kultury předložit výběr uměleckého předmětu po návrhu Kulturní komise ke schválení na jednání rady města.


Rada města bere na vědomí zprávu o škodní události na služebním automobilu jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou starostou o nutnosti rekonstrukce chodníku v areálu MŠ Bělíkova a souhlasí s vyhlášením záměru na rekonstrukci chodníku.


16.10.2019 14:45:34 | přečteno 291x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load