ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 22. zasedání rady města konaného dne 23. 9. 2019

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí žádost rodiče o zajištění dietního stravování ve Školní jídelně, Frýdlant dle předloženého materiálu.

2. Rada města souhlasí se zahájením pilotního projektu na zkušební dobu od 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020.

3. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny, Frýdlant předložit ke schválení harmonogram a rozpočet projektu.

Rada města ukládá starostovi zajistit ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec a Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, koordinaci stravování žáků ve školní jídelně při ZŠ Husova. Informaci z jednání předá na nejbližším zasedání rady města.

Rada města bere na vědomí žádost předsedy KSF a schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda na konání akce „Taneční kurz 2019“ v předložených termínech.

Rada města bere na vědomí žádost předsedy spolku ST Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 30. 11. 2019 na konání akce „O pohár města Frýdlantu“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost spolku Muzikanti Frýdlant, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 28. 12. 2019 na konání akce „48. Muzikantský Silvestr“,  dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant a schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda na akci „Kroužek společenského chování a tance“ v předložených termínech. 

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 23. 11. 2019 na akci „Společenská hudební akce“, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí s finanční podporou akce „Už se nechcem nikdy vracet“ k oslavě 30. výročí 17. listopadu 1989 dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TOBIS s.r.o., se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na akci „Stavební opravy podkrovních bytů č. 1 + č. 2, ul. Míru čp. 137, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Petr Netolický se sídlem Heřmanice 122, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava dvou bytů o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1242/6 a Školní 1189/13“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Dodávka kotle se zásobníkem na ohřev vody do objektu Fügnerova 1389, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města souhlasí se změnami č. 1 v rámci stavby „Změny u stavebních prací  v rámci stavby „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a “Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. Etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu starostovi.

2. Rada města bere na vědomí přehled fakturace stavebních prací včetně informace o neobdržení dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a ukládá investičnímu oddělení projednat se Státním fondem rozvoje bydlení možnosti žádosti o dotace na rok 2020 (v nové výzvě), případně požádat o dotace ještě na rok 2019, na základě výsledků hodnocení.

Rada města bere na vědomí cenovou nabídku na restaurování okenních vikýřů – čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant a ukládá investičnímu oddělení a odboru památkové péče v rámci projektu Regenerace městských památkových zón požádat o dotaci na rok 2020.

Rada města ukládá starostovi vypracovat přehled jednotlivých nevyužitých a částečně nevyužitých objektů v majetku Města Frýdlant a jejich stávajícího i budoucího využití a předložit na příštím jednání rady města.

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předat okamžitou výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. M., Frýdlant pro neplacení nájemného po uplynutí výzvy pro jeho úhradu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 3247 o výměře cca  400 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 450,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí návrh JSDH Frýdlant a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na převod vozidla Avia A 31 RZ LIA 43-67 za cenu 6.000,- Kč. Kupující hradí veškeré poplatky související s převodem vozidla.

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce a poskytování služeb s Centrem intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., Tanvaldská 269, Liberec na dobu určitou 1 rok od 1.11.2019 dle návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s využitím pozemku u rozhledny Frýdlant a souhlasí s vjezdem na náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant dne 28. 9. 2019 kolem 16. hodiny pro účastníky setkání majitelů vozů Subaru Libero.

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2019 pro zajištění inventarizace majetku města předložený vedoucí odboru majetkosprávního.

Rada města nesouhlasí s umístěním reklamního billboardu firmy ZOO MIX PRAHA s.r.o., Seifertova 42, Praha na pozemku p.č. 1954, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Tovární, Frýdlant.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelu komunikačního vedení k pozemku p.č. 1423/3, k.ú. Frýdlant ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město dle návrhu. Pozemek se nachází v ul. Nádražní, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré město a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu čp. 1124, ul. Fügnerova, Frýdlant dohodou k 30. 9. 2019. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v 1. NP objektu čp. 1124, ul. Fügnerova o výměře 54,4 m2 – kancelář, ordinace. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

Rada města bere na vědomí informaci Nemocnice Frýdlant s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant o uzavření podnájemní smlouvy s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I – Staré město na podnájem prostor sloužících podnikání v objektu čp. 860, ul. V Úvoze, Frýdlant pro provozování plicní ambulance a ambulance pohotovosti od 16. 9. 2019. 

Rada města po projednání nesouhlasí s navrženou změnou dopravního značení na Hrnčířském náměstí, Frýdlant a pověřuje místostarostu informovat žadatelku o rozhodnutí rady města.

Rada města po projednání souhlasí s variantou: C (pořízení čtyř strojů) na akci „Pořízení dvou sestav venkovních fitness prvků pro dospělé na sídliště U Nemocnice, Frýdlant a areál Obec Baráčníků, Frýdlant“ od firmy COLMEX za celkovou cenu 204.820,- Kč dle předloženého materiálu

2.10.2019 9:06:42 | přečteno 179x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load