ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 21. zasedání rady města konaného dne 9. 9. 2019

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru ve formě 7 ks stavebnic Cheva od společnosti NOVUS Česko, s.r.o. ve výši 2934,- Kč, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí se změnou provozní doby ve školní družině, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Bc. Petra Kozlovského, ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci na předfinancování aktivit projektu „Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Santo – Pavel Hrdlička, se sídlem V Úvoze 1451, 464 01 Frýdlant na akci „Dodávka ústředního topení, dodávka plynových kotlů včetně montáže a stavebních prací ve čtyřech bytech, přívod plynové přípojky do domu a hlavní rozvod po domě čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost spolku CEEBIUS GYM, z.s a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 19. 10. 2019 na konání akce „Společenská kulturní akce“, dle předloženého materiálu.

Rada města revokuje usnesení č. 632/2019 ze dne 12. 8. 2019 a ukládá místostarostovi a ředitelce BHF dopracovat Zásady pro hodnocení žádosti o obecní byt ve Frýdlantu dle doporučení Ministerstva vnitra ČR ze dne 2. září 2019.

Rada města souhlasí s Rozpočtem akce, Frýdlant, vázy s figurálním reliéfem, umělý kámen a Restaurátorským průzkumem a záměrem Frýdlant, vázy s figurálním reliéfem, umělý kámen a schvaluje zadání zakázky panu MgA. Václavu Poliánovi dle předloženého materiálu.

Rada města Frýdlant bere na vědomí informaci o zamítnutí Žádosti o poskytnutí dotace na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích s názvem „RS-FRÝDLANT, sídliště U Nemocnic – 2. etapa“, z důvodu vyčerpání finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení pro letošní rok.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou pověřenou vedoucí investičního oddělení o kontrole sanace zdiva v objektu čp. 74., Děkanská ul., Frýdlant a souhlasí s povrchovou ochranou zdiva chemickými prostředky.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 917/1 o výměře 2118 m2, k.ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Podmínkou převodu pozemku je zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy v šíři 3 m od hranice pozemku se skateparkem pro zajištění údržby plotu. Pozemek se nachází v ul. Řasnická, Frýdlant. 

1. Rada města bere na vědomí studii zpřístupnění pozemku p.č. 1288/1, k.ú. Frýdlant a odkládá projednání vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 1288/1 o výměře cca 1800 m2, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat možnost směny části pozemku p.č. 1288/1, k.ú. Frýdlant v majetku města za část pozemku p.č. 1288/8, k.ú. Frýdlant pro zajištění přístupu k pozemku města. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí splnění vyhlášeného záměru na prodej pozemku p.č. 2488/4 o výměře 75 m2, k.ú.  Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního postupovat dle Směrnice města č. S-02/2019. Vyvolávací cena se stanoví ve výši 500,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 50,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění zemního kabelu NN k pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za podmínek dle návrhu. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 250,- Kč/bm + DPH. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením přípojek, který pořídí na svoje náklady. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant.

1. Rada města po projednání souhlasí s navrženou stavbou přeložky VN 22kV pro areál společnosti TRW Automotive Czech a.s. za podmínek zajištění kladného vyjádření správců inženýrských sítí v majetku Města Frýdlant, které si zajistí žadatel a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 2140/2 k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena za zřízení služebnosti se stanoví dle Směrnice města ve výši 250,- Kč/bm + DPH. V případě nutnosti pokácení dřevin, bude toto zajištěno žadatelem na vlastní náklady včetně zajištění úklidu a to v nezbytně nutném rozsahu. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. Termín splnění do 30. 9. 2019.

2. Rada města revokuje usnesení č. 542/2019 ze dne 10. 6. 2019 týkající se nesouhlasu se stavbou a se zřízením služebnosti umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 2140/2, k.ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost o zřízení vyhrazených parkovacích míst před domem čp. 389, Hrnčířské nám., Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit zpracování dopravního řešení autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb.

Rada města bere na vědomí děkovný dopis, za pomoc a podporu Města Frýdlant při vybudování bezbariérového přístupu k domu na Hrnčířském náměstí, ze dne 4. 9. 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o nutnosti ukončení smlouvy na dodávky plynu objektu Centrum 1407 k 31. 12. 2019 a ukládá starostovi prověřit možnost ukončení smluvního vztahu.

Rada města po projednání schvaluje dotaci spolku ST Frýdlant, z.s. na základě předložené žádosti o individuální dotaci č. 12/2019 ve výši 32.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy na schválenou dotaci v tomto usnesení dle vzoru schváleného ZM usnesením č. 483/2018 ze dne 21. 2. 2018.

1. Rada města po projednání bere na vědomí žádost o individuální dotaci z rozpočtu Města Frýdlant organizace ZO ČZS Frýdlant na nákup pozemků v areálu zahrádkářské osady.

2. Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem jako práva věcného, dle předloženého materiálu a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 935.999,76 Kč dle předložené tabulky a doporučuje dát na vědomí na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání bere na vědomí informace přednesené starostou o zvýšení bezpečnosti seniorů prostřednictvím Seniorské obálky.

Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou na pronájem chráničky v ul. Březinova a ul. Strmá od firmy FDLnet.CZ s. r. o. za nabídkovou cenu 1500,- Kč + DPH za měsíc, tj. 18 tis. Kč + DPH ročně.

Rada města po projednání schvaluje opravu hasičského vozidla Tatra 815, kterou provede firma TALOSA s.r.o., se sídlem Štefánikova 1163, 742 22 Kopřivnice, za nejnižší nabídkovou cenu 113.000,- Kč dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 20/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 600.000,- Kč dle předložené tabulky a doporučuje zastupitelstvu města tento materiál schválit na nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu přednesenou jednatelem společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. o vysoutěžené ceně elektrické energie za 1401,-Kč/MWh pro rok 2020.

23.9.2019 16:48:42 | přečteno 183x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load