ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 20. zasedání rady města konaného dne 26. 8. 2019

Rada města bere na vědomí Plán rozvoje školy na školní rok 2019/2020 předložený Mgr. Bc. Petrem Kozlovským, ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání ukládá starostovi požádat o pravidla pro přidělování finanční pomoci dětem na stravování ze strany Úřadu práce ČR a Libereckého kraje.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu MADER, s. r. o., se sídlem 1. Máje 14, 460 01 Liberec, na dodávku tabletů, výukových pomůcek a příslušenství v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP; Název projektu „Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II“ a ukládá řediteli školy Mgr. Bc. Petrovi Kozlovskému, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí informaci ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o zrušení zálohování čipů na stravování od srpna 2019, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města bere na vědomí ústní informaci ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o změně plateb stravného.

3. Rada města bere na vědomí ústní informaci ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o špatném stavu výparníků v chladicích boxech.

4. Rada města bere na vědomí ústní informaci ředitele Školní jídelny, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o dodávkách obědů do Liberce a Dětřichova.


1. Rada města bere na vědomí návrh úpravy „Pravidel pro stanovení platových náležitostí příplatku za vedení a osobního příplatku pro ředitele příspěvkových organizací a mimořádných odměn pro ředitele příspěvkových organizací ve školství“

2. Rada města ukládá starostovi ve spolupráci se Školským výborem zastupitelstva města předložit na jednání rady města finální verzi pravidel včetně zapracování termínů.


1. Rada města po projednání souhlasí s dotačním programem na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.


Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Oprava dvou bytů o velikosti 1 + 1 v ulici U Nemocnice 1242/6 a Školní 1189/13, Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí žádost Šachového klubu Frýdlant, z.s a schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda dne 16. 11. 2019 na konání akce „Frýdlant OPEN 2019“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 21. 3. 2020 na konání akce „Ples útulku Azyl pes“, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost a schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda dne 7. 9. 2019 na konání akce „Free-club“, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost spolku Mise Dobrý skutek a schvaluje bezplatný pronájem sálu v restauraci Beseda dne 26. 10. 2019 na konání akce „Charitativní Oldies party“, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o výměnu bytu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku (OZV) – technoparty – 2. verze a ukládá starostovi nechat projednat návrh OZV na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu TELMO a.s. se sídlem Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, na akci „Frýdlant – rozšíření MKDS – 4 kamery“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Chodník podél ul. Žitavská úsek ul. Větrná – autobusová zastávka Tiba Frýdlant – II. část“ umístěnou na pozemku p. č. 1999/19 uzavřenou mezi městem Frýdlant a Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje výsledky poptávkového řízení v rámci níže uvedených akcí a pověřuje starostu podpisem smluv a objednávky na dodávky: 

1. „Obnova a doplnění ochranných prostředků, Frýdlant (U2)“, s vítězným uchazečem SDH plus s.r.o. (podpis smlouvy) 

2. „Pořízení technického prostředku pro čerpání vody, Frýdlant (U4)“ s vítězným uchazečem Požární bezpečnost s.r.o. (objednávka)

3. „Pořízení věcného prostředku, přenosné motorové stříkačky (U6c)“, s vítězným uchazečem  SDH Plus s.r.o. (podpis smlouvy)


Rada města po projednání souhlasí s předložením druhé žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Frýdlant na rok 2019 a v případě schválení pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Rada města souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění STL plynovodu a plynové přípojky k pozemku p.č. 2060/13, k.ú. Frýdlant ve prospěch GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem za podmínky umístění části sítě na pozemku investora. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 125,- Kč/bm + DPH. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou metropolitní optické sítě dle doplněného projektu a souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění optického kabelu na pozemcích p.č. 1071/2, 1071/3, 1071/7, 1056/4, 1074/1, 3084/2, 3084/3, 3084/5, 3064/13, 1149/6, 1149/9,1149/10, 1123/1, 3111/2, 920/3, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant.   Cena za zřízení služebnosti v rámci celé akce se stanovuje ve výši 804.625,- Kč + DPH. Po dokončení stavby doloží stavebník geometrický plán se skutečným zaměřením stavby, který pořídí na svoje náklady.

1. Rada města bere na vědomí žádost firmy JMK telcom s.r.o., Pikovická 7/870, Praha 4 – Braník a nesouhlasí s prodloužením souhlasu s užíváním stavby – elektropřípojky NN na pozemcích p.č. 2858/1 a p.č. 4748, vše k.ú. Frýdlant pro základnovou stanici LIFRT, společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha o 10 let. 

2. Rada města souhlasí se zřízením služebnosti k pozemkům p.č. 2858/1 a p.č. 4748, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Junkových 2808/2, Praha 5. Cena se stanoví dle Směrnice města po doložení geometrického plánu žadatelem. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí se změnou místa konání akce Free-clubu z bývalého autokempu na městský park v ul. Mezibranská, Frýdlant dne 7. 9. 2019 od 14 do 17 hodin. 

Rada města bere na vědomí možnost odkoupení pozemku p.č. 748 o výměře 230 m2, k.ú. Frýdlant a ukládá starostovi zadat rozhledovou studii v ul. Kodešova, Frýdlant před objektem na pozemku p.č. 748, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Kodešova, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Ceebius Gym, Lužická 783, Frýdlant a souhlasí s pronájem bývalého autokempu od 14. 9. 2019 do 15. 9. 2019 za účelem pořádání Maxi párty pod širým nebem. Cena pronájmu se stanoví ve výši ½ ceny dle platného ceníku města.

Rada města po projednání bere na vědomí Dodatky č. 4 ke smlouvám s HC Frýdlant a doporučuje dodatky předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Finančního výboru zastupitelstva města na stanovení výše nájemného organizaci TEPLO Frýdlant s.r.o. a doporučuje materiál předložit ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu SILKOM, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant na akci „Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant“ – 2. výzva a souhlasí se snížením celkové ceny vítězného dodavatele a způsobu řešení dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze nabídkového řízení firmu Karel Toman, se sídlem V Úvoze 341, 464 01 Frýdlant na akci „Oprava části chodníku v Jiráskově ulici, Frýdlant“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku na akci „Zpracování studie Modernizace Nemocnice Frýdlant – I. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

4.9.2019 9:28:24 | přečteno 156x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load