ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 19. zasedání rady města konaného dne 12. 8. 2019

Informace z 19. zasedání rady města konaného dne 12. 8. 2019


Rada města bere na vědomí zprávu Mgr. Víta Audyho týkající se Veřejné sbírky Na podporu restaurování vitráží, hlavního oltáře a hlavních dveří kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantě a souhlasí s podporou restaurování vitráží za předpokladu, že bude provedena rekonstrukce obou vitráží najednou. 

1. Rada města bere na vědomí studii „Dostavba kanalizační sítě ve stávajících lokalitách Města Frýdlant“ včetně souvisejících rekonstrukcí vodovodů přednesenou Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem FVS a.s

2. Rada města ukládá starostovi předložit radě města do konce září kompletní seznam investic a rekonstrukcí kanalizací a vodovodů na území Města Frýdlant, včetně potencionální možnosti čerpání dotací.

3. Rada města ukládá starostovi svolat do konce října 2019 seminář zastupitelů ohledně plánu financování vodárenské infrastruktury  na území města Frýdlant na roky 2020 - 2025.   

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o právu užívání aplikace ECONIT a Smlouvu o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT se společností JRK Česká republika s.r.o se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 

Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly použití peněžních prostředků projektu „Učíme se interaktivně“, dle předloženého materiálu, přednesenou Mgr. Bc. Petrem Kozlovským, ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly použití peněžních prostředků projektu „Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech“, dle předloženého materiálu, přednesenou Mgr. Bc. Petrem Kozlovským, ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.


Rada města bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ohledně čerpání přiděleních finančních prostředků ve výši 200.000,- Kč, které v rámci rozpočtového opatření č. 2/2019 schválila rada města dne 4. 3. 2019. 


1. Rada města přiděluje byt č. 50 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 9. 2019.

2. Rada města přiděluje byt č. 25 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 9. 2019.

Rada města schvaluje navýšení nájemného v bytech, ve kterých proběhne instalace topení s kondenzačním plynovým kotlem ve výši 85,- Kč/m2 s platností od doby spuštění provozu. 

Rada města souhlasí s vyhlášení výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Dodávka ústředního topení, dodávky plynových kotlů včetně montáže a stavebních prací ve čtyřech bytech, přívod plynové přípojky do domu a hlavní rozvod po domě čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant“.

Rada města schvaluje přípravu výběrového řízení na rekonstrukci bytů v ulici Školní čp. 1189 a U Nemocnice čp. 1242, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání přiděluje byt o velikost 1+1 v ulici Školní 1189, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+3, v ulici Míru 176, Nemocnici Frýdlant s.r.o., V Úvoze 860, Frýdlant, dle předloženého materiálu a souhlasí s uzavíráním podnájemních smluv.

Rada města po projednání schvaluje Pravidla pro přidělení městského bytu, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání vydává S-03/2019-OKU Ceník plateb účtovaných Městem Frýdlant cizím subjektům za pronájem, výpůjčku či jinou službu, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání doplňuje a upřesňuje OZV – technoparty – 1. verze a po zpracování ji doporučuje k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2488/4 o výměře 75 m2, k.ú.  Frýdlant za cenu 500,- Kč/m2. Vyhlášení záměru a výběr kupujícího proběhne v souladu se Směrnicí města č. S-02/2019. Vyvolávací cena se stanoví ve výši 500,- Kč/m2 a min. příhoz do dalších kol ve výši 50,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. 

1. Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí se snížením kupní ceny za část pozemku p.č. 3247 o výměře cca  400 m2, k.ú. Frýdlant, která byla stanovena na základě znaleckého posudku na tržní ocenění ve výši 450,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant. 2. Rada města pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního zaslat výzvu k úhradě dlužného nájemného za neoprávněné užívání části pozemku p.č. 3247, k.ú. Frýdlant ve výši 1.200,- Kč. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2060/5 o výměře 52 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 450,- Kč/m2  Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 3112/8 o výměře cca  1000 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 170,- Kč/m2 v majetku města za část pozemku p.č. 3198/1 o výměře cca 98 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 110,- Kč/m2 na základě Smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Podmínkou uzavření řádné směnné smlouvy je realizace stavby cyklostezky na dotčených pozemcích a doplatek ze strany. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 3112/8 o výměře cca  2563 m2, k.ú. Frýdlant v majetku města za cenu 170,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 3112/1 o výměře cca 2011 m2 za cenu 30,- Kč/m2 (zemědělská plocha) a část pozemku p.č. 3112/1 o výměře cca 552 m2 (veřejná komunikace) za cenu 140,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Podmínkou směny je realizace stavby cyklostezky na dotčených pozemcích a doplatek ze strany Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p.č. 4633/1 o výměře 608 m2, p.č. 4634/1 o výměře 146 m2 a p.č. 4631/2 o výměře 1323 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 4169/2 o výměře 2397 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 367,- Kč/m2 u všech pozemků bez nároku na doplatek ze strany Města Frýdlantu. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant. 

Rada města revokuje usnesení č. 599/2019 ze dne 15.7.2019 týkající se zřízení pozemkové služebnosti cesty k pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitele pozemku p.č. 3105/9, k.ú. Frýdlant.

Rada města revokuje usnesení č. 435/2019 ze dne 29. 4. 2019 bod 2. týkající se svolání  místního šetření ohledně nabídky prodeje části pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s pokácením dřevin na pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant a nesouhlasí s dopravním zpřístupněním a úpravou pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k pozemku p.č. 2335, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitelů pozemku p.č. 4088/2, k.ú. Frýdlant – Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 525,- Kč + DPH. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením přípojek, který pořídí na svoje náklady. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se zrušením zadání veřejné zakázky „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova „B“ a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit doplnění projektové dokumentace pro zajištění funkčnosti systému. 

1. Rada města bere na vědomí žádost fi. Terra Mater, s.r.o., Dolní Oldříš č.ev. 3, Bulovka a nesouhlasí se zřízením dočasného parkovacího místa před objektem čp. 1400, ul. Míru, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit vodorovné dopravní značení pro zásobování v ul. Míru před objektem čp. 1400, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Lucie Winklerové, Free-club a souhlasí s bezplatným pronájmem bývalého autokempu dne 7. 9. 2019 dle návrhu. 

Rada města bere na vědomí žádost Ceebius Gym, Lužická 783, Frýdlant a souhlasí s bezplatným pronájmem bývalého autokempu dne 14. 9. – 15. 9. 2019 dle návrhu za podmínky nevybírání vstupného a to ani dobrovolného. 

Rada města bere na vědomí stížnost a ukládá místostarostovi svolat místní šetření dne 15. 8. 2019.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.287.330,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 500.000,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města. 

1. Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace dle předložené žádosti organizaci: Římskokatolická farnost - děkanství Frýdlant v Čechách ve výši 50.000,- Kč, za podmínky, že bude realizováno restaurování obou vitráží prostoru presbytáře kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu. Zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy (vzor smlouvy schválen usnesením ZM č. 45/2019 ze dne 20. 2. 2019), do které bude doplněna podmínka poskytnutí dotace.

2. Rada město po projednání schvaluje poskytnutí dotace dle předložené žádosti organizaci: Muzikanti Frýdlant,  z.s. ve výši 5.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy (vzor smlouvy schválen usnesením ZM č. 45/2019 ze dne 20. 2. 2019).

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 6. 2019.

Rada města po projednání bere na vědomí Harmonogram rozpočtového procesu na rok 2020, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání bere na vědomí informace vedoucí OF týkající se výnosů z termínovaných vkladů a zhodnocení na účtech Města Frýdlant a ukládá starostovi jednat s Českou spořitelnou.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o nastavení požadavků na úvěr, kterým bude financována rekonstrukce objektů nemocnice a pověřuje vedoucí OF zajištěním poptávkového řízení. 

Rada města projednala stav rekonstrukce objektu čp. 74, Děkanská ul., Frýdlant a souhlasí se stavebními úpravami: rekonstrukce sociálního zařízení, přestěhování kotelny a vybourání dveřního otvoru do dvora z průjezdu objektu a ukládá starostovi, aby na nejbližším jednání rady města předložil cenovou nabídku na stavební úpravy sociálního zařízení včetně sanity a přestěhování kotelny a včetně stavebních úprav. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 3.040.736,04 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města. 

Rada města schvaluje výsledek nabídkové řízení s firmou TOBIS, s.r.o. na rekonstrukci sociálního zařízení v hasičské zbrojnice ve Větrově a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na zpracování „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Zámecká, Novoměstská a Strmá“, dle předloženého materiálu a ukládá starostovi předložit návrh řešení lokality Novoměstská týkající se bytových domů. 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Frýdlant – Bulovka – opatření pro připojení vodovod Bulovka“, která bude umístěna na p. č. 1305/6 - LV č. 6, pro obec Bulovka a k.ú. Arnoltice u Bulovky uzavřenou mezi Městem Frýdlant a Lesy České republiky, s. p. dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „p. p. č. 373/1 v k.ú. Dolní Pertoltice a p. p. č. 1037/1, 1930/1 a 1934/3 v k.ú. Andělka – DUR 1 – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“, „p. p. č. 4023/1 v k.ú. Frýdlant – DUR 2 – Frýdlant – Dětřichov – Opatření pro připojení vodovodu Dětřichov“, „p. p. č. 743, 744, 745, 746, 1255/2, 1277/1 a 1279 v k.ú. Arnoltice u Bulovky – DUR 3 – Frýdlant – Bulovka – opatření pro připojení vodovodu Bulovka“ uzavřenou mezi Městem Frýdlant a Lesy České republiky, s. p. dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podepsáním této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče Fontana R, s.r.o., se sídlem Příkop 4, 602 00 Brno na akci „Náhrada samočistících česlí na nátoku čistírny odpadních vod Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo uchazeči doručeno „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s tímto uchazečem. 

Rada města souhlasí s nabídkou uchazeče Snowplan, spol. s r.o. na zpracování PD na akci „Atletický stadion – rekonstrukce atl. oválu včetně odvodnění“ a ukládá starostovi, aby s tímto uchazečem byla podepsána smlouva termínem na zpracování PD do října 2019.

Rada města souhlasí s navrženími a konečnými změnami č. 1 v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189, Frýdlant, ulice Školní“ a ukládá investičnímu oddělení připravit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k podpisu starosty města. 

19.8.2019 8:44:30 | přečteno 249x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load