ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 18. zasedání rady města konaného dne 15. 7. 2019

Informace z 18. zasedání rady města konaného dne 15. 7. 2019


Rada města souhlasí se zapojením do společného financování sociálních služeb na Frýdlantsku od roku 2020 a bere na vědomí informace ke Klíči ke společnému financování sociálních služeb na Frýdlantsku. 

Rada města bere na vědomí žádost agentury Czechinvest, Libereckého podnikatelského inkubátoru a MAS Frýdlantsko a schvaluje bezplatný pronájem Frýdlantského kina dne 22. 11. 2019 na akci „Severní byznys je krutej“. 

Rada města bere na vědomí žádost pana Petra Gondkovského a schvaluje bezplatný pronájem Frýdlantského kina na divadelní zkoušky ochotnického spolku J. K. Tyla. 

Rada město přiděluje byt č. 32 v DPS Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 8. 2019, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Santo – Hrdlička, Růžarovský se sídlem Fügnerova 802, Frýdlant na akci „Instalace plynových kotlů a rozvodů topení s radiátory v bytech Míru 172 – Balog, Míru 274 – Krajčiriková, Tomášová, a ukládá ředitelce BHF podepsat smlouvu s vítězným uchazečem.

2. Rada města ukládá ředitelce BHF a starostovi předložit kalkulaci zvýšeného nájemného po částečné rekonstrukci v bytech města. 

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v II. NP objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant – vinárna v restauraci Beseda o výměře 113 m2 (součástí pronájmu je společná vstupní chodba a sociální zařízení ve II. NP) Frýdlant na dobu určitou 5 let od 1. 8. 2019. Nájemné se stanovuje ve výši 5.000,- Kč/měsíc. Podmínky: živnostenský list na hostinskou činnost, v prostorách nebudou provozovány VHP, IVT a ostatní hrací přístroje. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2 za cenu 300,- Kč/m2 ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 2818/2 a část pozemku p.č. 4207/2 o celkové výměře 4190 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant ve vlastnictví. Doplatek  je ve výši 838.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. K. Světlé a Pod Rozhlednou, Frýdlant. 

Rada města odkládá projednání žádosti  o zřízení pozemkové služebnosti k pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant do doby vyřešení prodeje části pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Novoměstská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní a elektro přípojky k pozemku p.č. 2858/1, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitelů pozemku p.č. 2898/23, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 175,- Kč/případ + DPH. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením přípojek, který pořídí na svoje náklady. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní a plynové přípojky k pozemku p.č. 2043/2 a p.č. 2060/13, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch majitelů pozemku p.č. 2060/4, k.ú. Frýdlant za podmínky připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad po jeho dokončení městem. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 10,- Kč/bm + DPH. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením přípojek, který pořídí na svoje náklady. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant. 

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění vodovodní přípojky k pozemku p.č. 4747, k.ú. Frýdlant ve prospěch majitelů pozemku p.č. 4752/1, k.ú. Frýdlant. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 500,- Kč + DPH. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením přípojky, který pořídí na svoje náklady. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant. 

1. Rada města bere na vědomí předloženou předžalobní výzvu 

2. Rada města ukládá vedoucí OMS:

   a) zajistit geodetické zaměření umístění stromu a koryta potoka

   b) zajistit odborný posudek na ocenění stromu

   c) zjistit případné poškození koryta včetně majetkoprávních vztahů v koordinaci s Povodím Labe, s.p.

   d) zjistit rozsah umístění cizího majetku na pozemcích Města Frýdlant

   e) informovat stěžovatele o usnesení rady města

   f) svolat místní šetření 


Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy na poskytování služeb na obecní kompostárně s Alicí Erbanovou, Višňová 93, Frýdlant na období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 za cenu 200.000,- Kč + DPH/rok. 

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova „B““ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelů NN a přípojkových skříní k pozemku p.č. 2468/4, 2404/5, 2468/5, 2465, 2515, 2487/1, 4119, 2396, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Žadatel po dokončení stavby předloží odboru majetkosprávnímu geometrický plán se skutečným zaměřením stavby, který pořídí na svoje náklady. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 28.388,- Kč + DPH dle předloženého rozsahu. Pozemky se nacházejí v ul. Žitavská, Frýdlant. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 259.196,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotací dle předložených žádostí organizacím: Hospic sv. Zdislavy o.p.s. ve výši 37.500,- Kč, Linka bezpečí,  z.s ve výši 15.000,- Kč a ve výši 10.000,- Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy (vzor smlouvy schválen usnesením ZM č. 45/2019 ze dne 20. 2. 2019).

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.287.330,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města. 

1. Rada města souhlasí se zakoupením evidenčního systému ECONIT na vytříděné složky odpadu a s uzavřením smlouvy o spolupráci s firmou JRK Česká republika s.r.o.

2. Rada města ukládá tajemnici zajistit prezentaci firmy JRK Česká republika s.r.o. včetně definování spolupráce při překlenovacím období. 

Rada města bere na vědomí nabídku poradenských služeb, spočívajících v posouzení a vyhodnocení výše plateb za energie podanou firmou MONTRAVEL, s.r.o., se sídlem Stará Louka 346/26, Karlovy Vary a ukládá místostarostovi dopracovat materiál a předložit na jednání rady města. 

Rada města po projednání schvaluje mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2019 ředitelce Bytového hospodářství Frýdlant, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí informaci o povinnosti označení psů mikročipem.

2. Rada města ukládá starostovi připravit varianty řešení a připravit materiál k projednání na příští zasedání rady města. 

Rada města bere na vědomí vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k vlivům těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Krásný Les I, dle předloženého materiálu. 

1. Rada města bere na vědomí zprávu matrikářky a starosty týkající se focení akcí Města Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi předložit přehled akcí města, které fotografují externí dodavatelé, včetně cenových kalkulací.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na na dodávku tabletů, výukových pomůcek a příslušenství na odloučená pracoviště ZŠ, MŠ a DDM Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP; Název projektu „Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II“.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Dostavba oplocení okolo hasičské zbrojnice, Okružní ul., Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

18.7.2019 10:35:18 | přečteno 95x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load