ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 17. zasedání rady města konaného dne 24. 6. 2019

Informace z 17. zasedání rady města konaného dne 24. 6. 2019


Rada města po projednání schvaluje program zastupitelstva města, které se bude konat dne 26. 6. 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje ředitelce Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace Mgr. Jaroslavě Smolové mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2019 dle předloženého materiálu v navržené výši.

Rada města schvaluje řediteli Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace Mgr. Bc. Petru Kozlovskému mimořádnou odměnu za I. pololetí roku 2019 dle předloženého materiálu v navržené výši.

Rada města bere na vědomí ústní informaci ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o podmínkách zahájení a organizaci školního roku 2019/2020.

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotací z dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb dle návrhu hodnotitelů všem šesti žadatelům v celkové výši 350 tis. Kč. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města bere na vědomí návrh studie řešení základní infrastruktury v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant vč. návrhu zasíťování společností ČEZ Distribuce, a.s.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit řešení studie základní infrastruktury v lokalitě Na Cikánce ve Frýdlantu.

3. Rada města ukládá starostovi řešit možnosti řešení investic dle dispozic s ohledem na možnosti čerpání dotací v koordinaci s jednotlivými správci sítí.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče Ing. Pavla Janďourka, se sídlem Spojovací 367, 463 31 Mníšek na akci „Výměna podlahových krytin v ZŠ Husova a v ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo uchazeči doručeno „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s navrženými a konečnými změnami č. 2 v rámci projektu „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k podpisu starostovi města.

Rada města souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu“. Kompletní zadávací podmínky budou předloženy ke schválení radě města v srpnu 2019.

1. Rada města po projednání schvaluje nabídku od dodavatele MMCITÉ 1, a.s. na dodávku laviček a odpadkových košů v rámci akce „Regenerace sídliště U Nemocnice II. etapa, Frýdlant“.

2. Rada města ukládá starostovi, aby byla podepsána kupní smlouva s dodavatelem mobiliáře na parkové lavičky typu VERA a odpadkové koše typu Cilindre, které byly předmětem I. etapy regenerace sídliště.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem čtyř smluv o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1 (č. OLP/1713/2019, č. OLP/1714/2019, č. OLP/1716/2019 a č. OLP/1718/2019) na technické vybavení JSDH Frýdlant, souhlasí s realizací akcí a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Rada města po projednání bere na vědomí důvody pro zřízení Změny č. 2 Územního plánu Frýdlant a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 3247 o výměře cca  400 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 450,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant. 

Rada města pověřuje vedoucí odboru majetkosprávního prověřit vymahatelnost nájemného za neoprávněné užívání části pozemku p.č. 3247, k.ú. Frýdlant bez platné nájemní smlouvy. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/5 o výměře 52 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 450,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 3112/8 o výměře cca  1000 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 170,- Kč/m2 za část pozemku žadatele p.č. 3198/1 o výměře cca 98 m2 za cenu 110,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit část pozemku p.č. 3112/8 o výměře cca  2563 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 170,- Kč/m2 za část pozemku žadatele p.č. 3112/1 o výměře cca 2011 m2 za cenu 30,- Kč/m2 (zemědělská plocha) a část pozemku p.č. 3112/1 o výměře cca 552 m2 (veřejná komunikace) za cenu 140,- Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. Bělíkova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 4633/1 o výměře 608 m2, p.č. 4634/1 o výměře 146 m2 a p.č. 4631/2 o výměře 1323 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 4169/2 o výměře 2397 m2, k.ú. Frýdlant v majetku žadatele za cenu 367,- Kč/m2 u všech pozemků bez nároku na doplatek ze strany Města Frýdlant. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

1. Rada města bere na vědomí zrušení výpovědi z nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a potvrzuje pokračování stávající nájemní smlouvy. 

2. Rada města revokuje usnesení č. 516/2019 ze dne 27. 5. 2019 týkající se vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelu NN k pozemku p.č. 1246/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 1.125,- Kč + DPH. Pozemek se nachází v ul. Hejnická, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění kabelu NN k pozemku p.č. 1306, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Cena se stanoví dle Směrnice města ve výši 2.250,- Kč + DPH za podmínky umístění sítě u hranice pozemku. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města po projednání požaduje posouzení záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Krásný Les 1“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (vypracování studie EIA) s důrazem na dopravu, prašnost a hluk. Rada města rovněž požaduje vypracování studie statického zatížení všech objektů podél silnice I/13 (Fügnerova, Komenského, Žitavská) s ohledem na zvýšení a frekvenci těžké nákladní dopravy a vypracování hlukové studie s ohledem na zvýšený provoz na silnici I/13 v zastavěném území města.

Rada města souhlasí se zrušením zadání veřejné zakázky na „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova „B“ a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního zajistit úpravu projektu v souladu se zákonnými požadavky.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2732321985 uzavřené s UNIQUA pojišťovna, a.s., Evropská 136, Praha 6 na pojištění majetku města od 1. 7. 2019  a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.064.041,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019 v celkové výši výdajů 1.100.000,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet organizace Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregion Frýdlantsko za rok 2018. Rada města doporučuje předložit tento materiál k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Rada města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet organizace SO SMRK za rok 2018, zprávu o přezkoumání hospodaření SO SMRK zpracovanou společností O-CONSULT, s.r.o. za rok 2018. Rada města doporučuje předložit tento materiál k projednání na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání souhlasí s realizací Discgolfového hřiště na Střelnici ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání pověřuje starostu podpisem Memoranda o spolupráci na projektu DGS Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje rozpočet na parkoviště v ul. Bezručova před čp. 1142, 1143 a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o dílo s firmou SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rekonstrukci plochy před garážemi u čp. 1145 v Bezručově ulici, Frýdlant.

1.7.2019 10:56:49 | přečteno 121x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load