ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 15. zasedání rady města konaného dne 10. 6. 2019

Informace z 15. zasedání rady města konaného dne 10. 6. 2019


Rada města po projednání bere na vědomí žádost předloženou ředitelem Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant a schvaluje nákup školních tabulí na pracoviště ZŠ Purkyňova 510, Frýdlant od vítězného uchazeče ABCD Služby školám s.r.o. se sídlem Kaplanova 574, Liberec - Doubí, 463 12 Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního účelově neurčeného daru pro Základní školu speciální, Frýdlant okres Liberec, příspěvková organizace od firmy KEBAP REINA, Irfan Kilic, se sídlem Údolí 545, 464 01 Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2, v ulici Vrchlického 475, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost PWL VISION NUTRITION, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 6. 2019 na konání akce „Silový trojboj juniorů“, dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí se změnou termínů částí etap díla a s navýšením předmětu plnění v rámci akce „Zpracování PD pro DUR, DSP, PDPS v rámci rekonstrukce ul. Kodešova, Frýdlant včetně inženýrských sítí“ a souhlasí se zněním dodatku č. 3. Návrh dodatku č. 3 bude schválen na zasedání představenstva společnosti FVS, a.s. a poté podepsán místostarostou města.

2. Rada města bere na vědomí návrh časového harmonogramu na komplexní administraci veřejné zakázky vč. jednání s KÚLK a FVS, a.s. ohledně jejího zpracování a etapizace akce.

1. Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na „Výstavbu autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání ruší výběrové řízení na „Výstavbu autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant“ a ukládá investičnímu oddělení vypsat znovu výběrové řízení za stejných podmínek s tím, že bude uveřejněno i na profilu zadavatele.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Frýdlant – rozšíření MKDS – 4 kamery“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu, Frýdlant“.

2. Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení uchazeče Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07, Liberec 3 na akci „Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu, Frýdlant“ a ukládá místostarostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje návrh na znění Rozhodnutí o přidělení příspěvku a Veřejnoprávní smlouvy v návaznosti na Program regenerace městských památkových zón pro rok 2019 a doporučuje návrh ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 537 o výměře 1359 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu za cenu 200,- Kč/m2 za podmínky převzetí pachtovní smlouvy s firmou Hohenwald s.r.o. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. 

Rada města po projednání souhlasí s podáním žádosti o převod pozemků p.č. 1029/1, 1030/43, 1030/5, 1030/8 a 1028/68, vše k.ú. Frýdlant z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov do majetku Města Frýdlant. Pozemky se nacházejí v areálu zahrádkářské kolonie U Nemocnice, Frýdlant.

Rada města souhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti inženýrské sítě umístění elektro přípojky NN k pozemku města p.č. 324, k.ú. Frýdlant. Cena bude stanovena dle Směrnice města po dokončení stavby a geometrickém zaměření, které zajistí na vlastní náklady žadatel. Pozemek se nachází v ul. Zahradní, Frýdlant.

Rada města souhlasí s pronájmem bývalého autokempu v období od 22. 7. do 28. 7. 2019 za účelem pořádání sportovního vzdělávacího kempu Systema Self Defense. Cena pronájmu se stanovuje v celkové výši 5.000,- Kč.

Rada města bere na vědomí žádost Slovanu Frýdlant oddílu kopané a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu ve dnech 20. – 23. 6. 2019 za účelem uspořádání Oldies party. Platba ve výši 1.452,- Kč bude uhrazena před zahájením pronájmu.

Rada města souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s firmou ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4 dle návrhu.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele karty ZTP před domem čp. 27, ul. Sv. Čecha, Frýdlant pro vozidlo RZ 5L64268. Veškerá povolení a zřízení vyhrazeného místa zajištuje na svoje náklady žadatelka.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na provozovatele obecní kompostárny na období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 dle návrhu. Cena zakázky max. 200 tis. Kč + DPH/rok.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Směrnici města č. S-02/2019 Pravidla pro vyhlašování záměrů na prodej pozemků a postup při prodeji obálkovou metodou.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkosprávního za rok 2018 přednesenou Bc. Martinou Černou vedoucí odboru majetkosprávního dle předloženého materiálu.

Rada města nesouhlasí se stavbou a se zřízením služebnosti umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 2140/2, k.ú. Frýdlant ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín dle návrhu a trvá na požadavku Mikroregionu Frýdlantsko na odstranění stávajícího příhradového stožáru z pozemku p.č. 3988/1, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí předložený návrh a souhlasí s navýšením o 1 zaměstnance na odboru majetkosprávním.

1. Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

1. Rada města bere na vědomí závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní a vzdělávací činnosti, zájmových aktivit a ostatní veřejně prospěšné činnosti.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 202.165,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Jiřího Baláše, Karolíny Světlé 1477, 464 01 Frýdlant na akci „Frýdlant, promenádní cesta podél Smědé od lávky u kurtů k mostu u pivovaru“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 500.000,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města bere na vědomí návrh Dohody o společném zájmu a podporuje kandidaturu okresního města Žitava na titul Evropské hlavní město kultury 2025 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí požadavek na změnu umístění uměleckého předmětu „Tanečníci“ od autora Michala Gabriela a nesouhlasí s podpisem Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy o reklamě a propagaci s půjčitelem SCULPTURE LINE s.r.o. z důvodů změny podmínek schválených radou města dne 8. 4. 2019.

Rada města souhlasí s vybudováním osvětlení nově obnovené promenádní cesty podél Smědé od lávky u kurtů k mostu u pivovaru, Frýdlant, dle nabídky firmy EMJ s.r.o. za cenu 125.000,- Kč.

1.7.2019 10:46:18 | přečteno 125x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load