ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 14. zasedání rady města konaného dne 27. 5. 2019

Rada města po projednání schvaluje program zastupitelstva města, které se bude konat dne 27. 5. 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost ZŠS, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti a souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí informaci přednesenou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o průběhu třech turnusů školy v přírodě.

1. Rada města souhlasí s předmětem plnění poptávky v rámci výměny podlahových krytin ve třídách, sborovně a na chodbě na ZŠ Husova a Purkyňova, Frýdlant. 

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení provést poptávku dle předloženého objemu prací a vyzvat min. 6 uchazečů k podání nabídky na výše uvedený předmět plnění. Poptávka nebude uveřejněna na webových stránkách města.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Kompletní rekonstrukce zahrady v MŠ Sídlištní, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s navrženými změnami č. 1 v rámci projektu „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu – vybavení interiéru - nábytek“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

1. Rada města bere na vědomí informaci přednesenou ředitelem Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o stavu vodárenské sítě na území města Frýdlant.

2. Rada města bere na vědomí požadavek Města Frýdlant vůči Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. o zařazení rekonstrukcí kanalizací v ul. Předměstská, ul. Hálkova a ul. Vančurova jako předností řešení.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Bytového hospodářství Frýdlant za rok 2018 přednesenou ředitelkou Soňou Šlejtrovou dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Oprava střechy na objektu nám. T. G. Masaryka čp. 99, Frýdlant“ a ukládá ředitelce BHF sloučit a vyhlásit nové výběrové řízení na střechu a fasádu objektu s realizací v letech 2020/2021 a v rozpočtu přesunout peníze na rok 2020.

Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku na vybudování plynové přípojky k domu čp. 3, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant od firmy Progres Liberec, s.r.o., Vilová 350, Liberec dle předloženého materiálu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Stavební opravy podkrovních bytů č. 1 + č. 2 ul. Míru čp. 137, Frýdlant“ s předpokládaným termínem dokončení akce do konce března 2020, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí průběh přípravy pravidel pro přidělování městských bytů a ukládá místostarostovi a pracovní komisi předložit čistopis na příštím jednání rady města.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1, v ulici Zámecká 4051 Frýdlant s 6-ti měsíční zkušební dobou,  dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Greenpeace ČR a neschvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 28. 5. 2019 na konání akce „Debata o procesu EIA“, dle předloženého materiálu a ukládá ředitelce BHF nabídnout náhradní termín na 29. 5. 2019 před nebo skončení akce KÚLK.

Rada města bere na vědomí žádost Strany Zelených LK a schvaluje za úplatu pronájem sálu v restauraci Beseda dne 25. 6. 2019 na konání akce „Debata k tématu sucha“.


Rada města po projednání souhlasí s výše uvedenou metodikou odpisování pro rok 2019 v příspěvkové organizaci zřízené Městem Frýdlant a zároveň schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant zřízené Městem Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 příspěvkové organizaci, Školní jídelna, Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 45.777,00 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 17. 5. 2017 a zároveň pověřuje starostu jeho podpisem.

Rada města po projednání bere na vědomí informace o výnosech z finančních operací dle přiloženého přehledu a ukládá vedoucí odboru finančního poptat u jiných bankovních ústavů možnost obchodů s garantovaným výnosem.

Rada města bere na vědomí žádost o souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant do projektu Libereckého kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním projektem a souhlasí se zapojením do výzvy č. 30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle předloženého materiálu.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemek p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2 za cenu 300,- Kč/m2 ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 2818/2 a část pozemku p.č. 4207/2 o celkové výměře 4190 m2 za cenu 100,- Kč/m2 ve vlastnictví žadatele, vše k.ú. Frýdlant. Pozemky se nacházejí v ul. K. Světlé a Pod Rozhlednou, Frýdlant. 

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 300,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. K. Světlé, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v II. NP objektu čp. 927, ul. Tyršova, Frýdlant – vinárna v restauraci Beseda o výměře 113 m2; součástí pronájmu je společná vstupní chodba a sociální zařízení ve II. NP. Podmínky: živnostenský list na hostinskou činnost, v prostorách nebudou provozovány VHP, IVT a ostatní hrací přístroje. Pronájem od 1. 8. 2019, cena pronájmu min. 5.000,- Kč měsíčně.

Rada města bere na vědomí nabídku Českých drah, a.s. na převod pozemků v k.ú. Frýdlant v okolí bývalé úzkokolejky a ukládá starostovi a místostarostovi projednat nabídku s Frýdlantskými okresními drahami a Libereckým krajem. 

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí se stavbou elektroměrového rozvaděče a elektro přípojky na pozemku p.č. 4631/24, k.ú. Frýdlant dle návrhu. Pozemek se nachází v Údolí, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s pronájmem bývalého autokempu dne 1. 6. 2019 dle návrhu. Platba se stanovuje ve výši 500,- Kč + DPH.

Rada města souhlasí se stavbou přeložky vodárenské infrastruktury a se zřízením služebnosti umístění vodárenské infrastruktury k pozemkům p.č. 2693/1, 2650/126, 2694 a 2650/60, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., Zahradní 768, Frýdlant. Cena za zřízení služebnosti bude stanovena dle Směrnice města po dokončení stavby a předložení geometrického plánu na náklady žadatele. Pozemky se nacházejí v ul. Na Stráni, Frýdlant.

Rada města souhlasí s prodloužením stávajícího odtokového betonového kanálu v rámci napojení příjezdové komunikace od objektu čp. 1451, ul. V Úvoze, Frýdlant na místní komunikaci V Úvoze, Frýdlant dle předloženého návrhu a na náklady žadatele.

1. Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant a souhlasí s ukončením nájmu k 31. 8. 2019, pokud nedojde v této lhůtě k uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.

2. Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 561 m2 - prodejna potravinářského zboží. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, 5 let.

Rada města bere na vědomí žádost Free-clubu a souhlasí s pořádáním akce „Free-ťapka“ pro rodiče a malé děti v městském parku dne 30. 5. 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města děkuje realizačnímu týmu Valdštejnských slavností 2019 za přípravu a organizaci slavností. 

Rada města po projednání bere na vědomí znění dodatku č. 17 s Nemocnicí Frýdlant s.r.o. a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města schvaluje záměr pronájmu areálu nemocnice Frýdlant:

- pozemek p.č. 1038/6 o výměře 25 m2 s budovou bez čp. 
- pozemek p.č. 1043/2 o výměře 287 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č. 1043/1 o výměře 2373 m2
- pozemek p.č.1041 o výměře 453 m2 s budovou čp. 921
- pozemek p.č.1038/1 o výměře 8094 m2
- pozemek p.č.1038/2 o výměře 303 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č.1030/3 o výměře 743 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č.1030/2 o výměře 2957 m2
- pozemek p.č.1031 o výměře 1204 m2 s budovou čp. 1414
- pozemek p.č.1033/1 o výměře 3024 m2
- pozemek p.č.1033/4 o výměře 130 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č.1033/3 o výměře 112 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č.1036 o výměře 95 m2 s budovou čp. 863
- pozemek p.č.1035 o výměře 490 m2 s budovou čp. 862
- pozemek p.č.1038/3 o výměře 89 m2 s budovou čp. 864
- pozemek p.č.1039 o výměře 835 m2 s budovou čp. 861
- pozemek p.č.1040 o výměře 1134 m2 s budovou čp. 860
- pozemek p.č.1046/15 o výměře 337 m2
- pozemek p.č.1027/17 o výměře 30 m2 s budovou bez čp.
- pozemek p.č.1027/9 o výměře 851 m2
- pozemek p.č.1027/14 o výměře 380 m2

vše k.ú. Frýdlant, dle předloženého materiálu a podmínek schválených usnesením zastupitelstva města dne 27. 5. 2019.

5.6.2019 8:22:05 | přečteno 212x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load