ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 13. zasedání rady města konaného dne 13. 5. 2019

1. Rada města po projednání souhlasí s pokračováním vzdělávání žáka na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace podle §55, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle §23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 a výhled na školní rok 2019/2020, příspěvkové organizace, Základní škola speciální, Frýdlant přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Náhrada samočistících česlí na nátoku čistírny odpadní vod Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Výstavba autobusových zastávek Údolní u rybníčku a U Hřbitova, Frýdlant“ dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí seznam žádostí schválených výborem Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 v rámci programu „Zvyšování bezpečnosti dopravy pro rok 2019“

2. Rada města ukládá starostovi, místostarostovi a vedoucí investičního oddělení dopracovat projektovou dokumentaci chodníků v ul. Žitavská III. etapa o dopravní propojení do ulice Úzká, Frýdlant.

3. Rada města ukládá starostovi vypracovat rozpočtovou úpravu a připravit žádost o dotaci na SFDI na rok 2020.


1. Rada města bere na vědomí návrhy řešení zahrady v MŠ Sídlištní ve Frýdlantu dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s realizací v letech 2019/2020 včetně realizace plotu a ukládá vedoucí IO připravit návrhy k vyhlášení veřejných zakázek na obě akce.


1. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí IO o zahájení realizace akce „Regenerace sídliště U Nemocnice, Frýdlant – II. etapa“. Po vytyčení stávajících a nových inženýrských sítí bylo zjištěno, že nové plynové potrubí se vlivem ostatních sítí a ochranného pásma nevejde do části komunikace v ulici Na Nivě. Z výše uvedeného společnost GasNet, s.r.o. podal návrh na kácení buku u objektu č.p. 990 v ulici Na Nivě, Frýdlant.

2. Rada města návrh na pokácení buku u čp. 990 zamítá a navrhuje generálnímu projektantovi a firmě GasNet, s.r.o. připojit objekt přes část p.p.č. 1027/7 v k.ú. Frýdlant ve vlastnictví Města Frýdlant.


1. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska sociální péče Frýdlant za rok 2018, přednesou vedoucí Bc. Věrou Jurkovičovou, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města bere na vědomí informaci o personální potřebnosti ve Středisku sociální péče, přednesenou vedoucí SSP Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení pana Petra Netolického, se sídlem Heřmanice 122, Frýdlant na akci „Oprava bytu vel. 1+1 ve 4. NP – byt č. 12, Školní ul. 1189, Frýdlant a pověřuje ředitelku BHF podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí žádost PWL VISION NUTRITION, z.s. a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 1. 6. 2019 na konání akce „Silový trojboj mládeže“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru kanceláře úřadu za rok 2018 přednesenou Mgr. Alenou Švejdovou vedoucí odboru kanceláře úřadu, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2018 přednesenou paní Hanou Němcovou vedoucí odboru finančního, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace organizaci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. dle předloženého materiálu.

2. Rada města bere na vědomí žádost o dotaci organizace TJ SLOVAN Frýdlant, oddíl kopané a souhlasí s poskytnutím dotace včetně  dodatku ke smlouvě, po splnění podmínek stanovené Smlouvou o poskytnutí účelové dotace ze dne 30. 11. 2012 dle předloženého materiálu. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na § 76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění, schválit poskytnutí odměny starostovi města dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí zmařenou investici „Zvýšení rozhledny Frýdlant, st. p.č. 2822, k.ú. Frýdlant, ul. Údolí“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis nedokončené investice jako zmařené.

1. Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 2.225.993,80 Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

2. Rada města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.700.000,00 Kč dle předložené tabulky a doporučuje materiál předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města ke schválení.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 537 o výměře 1359 m2, k.ú.  Albrechtice u Frýdlantu za 200,- Kč/m2 za podmínky převzetí pachtovní smlouvy s firmou Hohenwald, s.r.o. Pozemek se nachází v Albrechticích u Frýdlantu. Termín splnění do 31. 5. 2019.

Rada města odkládá vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 2488/4 o výměře 75 m2, k.ú.  Frýdlant za cenu 500,- Kč/m2 do doby schválení Směrnice pro prodej pozemků. Pozemek se nachází v ul. Holečkova, Frýdlant. Termín splnění do 26. 6. 2019.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru směnit pozemky p.č. 4633/1 o výměře 608 m2, p.č. 4634/1 o výměře 146 m2 a p.č. 4631/2 o výměře 1323 m2, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 4169/2 o výměře 2397 m2, k.ú. Frýdlant v majetku žadatele na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 2060/7 o výměře 767 m2 a pozemku p.č. 2060/10 o výměře 440 m2, vše k.ú. Frýdlant za celkovou cenu 704.000,- Kč. Pozemky se nacházejí v ul. Na Cikánce, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a nesouhlasí se snížením nájemného z pronájmu prostor sloužících podnikání v přízemí objektu čp. 1385, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Cenové přílohy pro rok 2019 s firmou FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, kterým se mění cena za provozování sběrného dvora ve Frýdlantu.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 552, k.ú. Frýdlant dle návrhu za podmínky souhlasu OSUZP památkové péče. Stavba bude provedena na náklady žadatele.

Rada města odkládá projednání žádosti o prodloužení stávajícího odtokového betonového kanálu v rámci napojení příjezdové komunikace od objektu čp. 1451, ul. V Úvoze, Frýdlant na místní komunikaci V Úvoze, Frýdlant dle předloženého návrhu a na náklady žadatele a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního předložit souhlas Frýdlantské vodárenské společnosti a.s. s napojením do kanalizace.

Rada města odkládá projednání žádosti o souhlas se stavbou a se zřízením služebnosti umístění kabelového vedení NN k pozemku p.č. 884/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního prověřit umístění vjezdové brány na pozemku p.č. 884/1, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města odkládá projednání žádosti o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemku p.č. 3108 a p.č. 1083/42, vše k.ú. Frýdlant a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního vyzvat žadatele k předložení návrhu umístění sítí zpracovaného projektantem. Pozemky se nacházejí v ul. Novoměstská, Frýdlant.

Rada města souhlasí s návrhem zadání a vyhlášením výběrového řízení na akci „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova „B“ dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí tržní ocenění pozemků p.č. 4088/1 o výměře 4190 m2 za cenu 300,- Kč/m2 ve vlastnictví města a pozemků p.č. 2818/2 a p.č. 4207/2 o celkové výměře 4190 m2 za cenu 100,- Kč/m2 ve vlastnictví žadatele, vše k.ú. Frýdlant při projednání směny pozemků a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního projednat cenové podmínky směny s žadatelem. Pozemky se nacházejí v ul. K. Světlé a Pod Rozhlednou, Frýdlant.

1. Rada města po projednání souhlasí se zřízením Turistického webového portálu města a  Mobilní verze webových stránek – responzivní design dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá tajemnici dopracovat projekt elektronické úřední desky s doplněním referencí.

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu za II. pololetí 2018 Bc. Ondřeji Havlínovi, řediteli Školní jídelny, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí poděkování Městu Frýdlant za poskytnutí finanční podpory Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant při zajištění akce 14. ročníku Zemědělské olympiády žáků dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu PRODEJ-MONTÁŽ-SERVIS – Jiří Hübsch se sídlem Kryštofovo Údolí 29, 460 01 Liberec na akci „Konvektomat do Školní jídelny Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí přehled stravovaných dětí ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 dle předloženého materiálu.

Rada města schvaluje Plán činnosti zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. pololetí 2019 dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost spolu Wietew z.s. a souhlasí se spolupořádáním akce „Den otců“ dne 16. 6. 2019 u Kostela Nalezení svatého Kříže, dle předloženého materiálu.

3.6.2019 15:26:25 | přečteno 125x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load