ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 12. zasedání rady města konaného dne 29. 4. 2019

Rada města bere na vědomí zprávu předloženou ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o výsledcích kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje na pracovišti ZŠ Husova 344, Frýdlant dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace za rok 2018 a souhlasí s převodem zisku HČ ve výši 110.514,47 Kč do rezervního fondu organizace a 30.000,- Kč do fondu odměn organizace a zisku ve VČ ve výši 74.834,48 Kč na úhradu ztráty z předcházejících období, dále pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení účetní závěrky v předloženém znění.

2. Rada města po projednání bere na vědomí výsledek inventur v příspěvkové organizaci Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec k 31. 12. 2018.

3. Rada města ukládá řediteli Školní jídelny, Frýdlant připravit přehled stravovaných dětí pro porovnání v jednotlivých měsících ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 za období od 1. 9. - 30. 4. a předložit jej do konce května 2019 na zasedání rady města.

Rada města bere na vědomí návrh změny provozního řádu ŠJ předložený ředitelem Školní jídelny, Frýdlant dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu ČSOB Leasing, a.s. se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 v rámci zakázky „Operativní leasing OA pro OSPOD Frýdlant 2019 - 2022“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s navrženými změnami č. 1 v rámci projektu „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ a ukládá investičnímu oddělení připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podpisu. 

Rada města souhlasí s předložením žádostí o dotaci k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant pro rok 2019 s názvem akce „Město Frýdlant – zabezpečení akceschopnosti JSDH JPO II“ a v případě schválení pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Rada města souhlasí s předložením žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji s názvem akce „Dopravní výchova na DDH ve Frýdlantě“ a v případě schválení žádosti pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Rada města po projednání souhlasí s obsahem smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1545/2019 od Libereckého kraje na akci „Statické zajištění objektu (spodní část krovu a prostor půdy) čp. 74, ul. Děkanská, Frýdlant – I. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí investičního oddělení o zahájení prací na akci „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice - II. etapa“.

Rada města bere na vědomí žádost Gymnázia Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 8. 5. 2019 na konání akce „Boříme bariéry aneb spolu to jde líp“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost JSDH Frýdlant a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 15. 2. 2020 na konání akce „Hasičský ples“, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí žádost Krajského úřadu LK a schvaluje pronájem sálu v restauraci Beseda dne 29. 5. 2019 na konání akce „Setkání s vlastníky pozemků“, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení pana Petra Netolického, se sídlem Heřmanice 122, 464 01 Frýdlant na akci „Stavební úpravy v bytě č. 1 – Kodešova ul. 207, Frýdlant“ a pověřuje ředitelku BHF podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Rada města bere na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na akci „Oprava střechy objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant“, a protože není žádný uchazeč o veřejnou zakázku, ukládá ředitelce BHF vyhlásit nové výběrové řízení.

Rada města odkládá mimořádný bod č. 1 pořadu jednání a ukládá místostarostovi a jmenované pracovní komisi ve složení MUDr. Roksolana Sobotová, Mgr. Lucie Dušánková, Mgr. Lucie Winklerová, Soňa Šlejtrová a Jiří Stodůlka vypracovat postup na přidělování bytů do konce června 2019.

Rada města ukládá ředitelce BHF zprovoznit webové stránky Bytového hospodářství Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního úřadu a životního prostředí za rok 2018 přednesenou vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska, k.ú. Krásný Les u Frýdlantu“ uzavřenou mezi městem Frýdlant, Frýdlantskou vodárenskou společnosti, a. s. a Libereckým krajem dle předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

1. Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti SAUL s.r.o. na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Frýdlant a Úplného znění Územního plánu Frýdlant po vydání Změny č. 1 se strojově čitelnými údaji a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o dílo.

2. Rada města po projednání schvaluje cenovou nabídku společnosti SAUL s.r.o. na zpracování Územní studie na lokalitu Jiráskova, Frýdlant a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o dílo.

3. Rada města po projednání schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo na zpracování Regulačního plánu Jiráskova a pověřuje starostu města podpisem této dohody.

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti POSECu za rok 2018, přednesenou Mgr. Alenou Švejdovou, dle přeloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 4784/2 o výměře 2315 m2, a pozemku p.č. 4782/9 o výměře 1638 m2, vše k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Podmínkou je společný prodej obou pozemků. Pozemky se nacházejí v Údolí, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2060/5 o výměře 52 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Žitavská, Frýdlant.

Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 1480/1 o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Větrná, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 62 o výměře 4109 m2, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází ve Filipově – Albrechtice u Frýdlantu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod části pozemku p.č. 1330 o výměře cca 70 m2, k.ú. Frýdlant  za cenu 306,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 1138/2 o výměře 2869 m2, k.ú. Frýdlant do majetku Města Frýdlantu za cenu 100,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Fügnerova, Frýdlant.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 107,1 m2 s firmou DS58 s.r.o., K. Světlé 1427, Frýdlant na dobu určitou 5 let od 13. 5. 2019.  Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok.

1. Rada města odkládá projednání žádosti o pokácení dřevin na pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant a dopravní zpřístupnění a úpravu pozemku p.č. 3108, k.ú. Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi a místostarostovi svolat místní šetření za účasti majitele objektu čp. 1523, objektu čp. 1443 a majitele pozemku p.č. 3105/9, k.ú. Frýdlant.

Rada města bere na vědomí návrh zasíťování pozemků města v lokalitě Na Cikánce, Frýdlant předložený ČEZ a souhlasí s navrhovaným umístěním kabelového vedení a s umístěním nové DTS na pozemku p.č. 2148/2, k.ú. Frýdlant

Rada města souhlasí s bezplatným záborem plochy náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant oblastní organizací SPD – Tomio Okamura dne 9. 5. 2019 dle návrhu. Pořadatel akce zajistí ochrannou plachtu proti znečištění plochy náměstí a požární dohled. Městu pořadatel oznámí osobu vykonávající požární dohled.

Rada města bere na vědomí žádost Gymnázia Frýdlant a souhlasí s bezplatným poskytnutím plochy městského parku v ul. Mezibranská, Frýdlant dne 8. 5. 2019 za účelem konání charitativního běhu v rámci projektu „Boříme bariéry aneb spolu to jde líp“.

Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny a.s. a souhlasí s úpravou výkladců nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant dle návrhu za podmínky souhlasu OSUZP MěÚ Frýdlant – památkové péče.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 3247 o výměře cca  400 m2, k.ú. Frýdlant za cenu dle znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Jizerská, Frýdlant.

Rada města odkládá bod č. 33 pořadu jednání a ukládá vedoucí odboru finančního u žádosti č. 5 organizace Slovan Frýdlant oddíl kopané, doložení nabídkové ceny, ze které vychází požadovaná výše dotace a doložení monitorovací zprávy od roku 2014 dle Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Frýdlant ze dne 30. 11. 2012.

1. Rada města souhlasí se zněním Smlouvy o pronájmu/výpůjčce mobilního podia na konkrétní akci. Smlouva bude uzavřena mezi obcí, která si mobilní podium půjčuje/pronajímá a DSO.

2. Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy ke konkrétní akci, dle předloženého materiálu.

Rada města bere na vědomí Setkání Frýdlantů ve dnech 14. - 17. června 2019 a schvaluje služební cestu pro Ing. Petra Berana, Mgr. Lucii Dušánkovou, MUDr. Roksolanu Sobotovou a pana Jaroslava Vančuru do Friedlandu, stát Německo. 

Rada města bere na vědomí Setkání mládeže v Mirosławcu ve dnech 12. – 15. července 2019 a účast z organizačních důvodů ruší.

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi Městem Frýdlant a spol. GasNet s.r.o. - umístění vedení STL plynovodu na povodní straně rekonstruovaného mostu před ZŠ Purkyňova, Frýdlant.

1. Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Frýdlant – promenádní cesta podél Smědé od lávky u kurtů k mostu u pivovaru“ dle předloženého materiálu.

2. Rada města ukládá místostarostovi zajistit projektovou dokumentaci a stavební přípravu na vybudování osvětlení.

Rada města po projednání souhlasí se zapůjčením povodňového vleku společnosti ALFAVARIA Group s.r.o. se sídlem Londýnská 78, Liberec na výstavu PYROS / ISET / IDET v Brně dle předložené žádosti.

Rada města ukládá starostovi a vedoucí odboru finančního provést kontrolu smluv s ohledem na podmínky pro bezplatné užívání sportovišť provozovaných jinými subjekty než Městem Frýdlant.

3.6.2019 15:06:54 | přečteno 90x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load