ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 11. zasedání rady města konaného dne 8. 4. 2019

Rada města schvaluje zapůjčení a instalaci umělecké plastiky „Tanečníci od Michala Gabriela“ a připojení se k mezinárodnímu sochařskému festivalu Sculpure Line, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí zprávu předsedy kulturní komise Mgr. Jana Hlávky k „Rekonstrukci pomníku frýdlantských osobností“ a ukládá starostovi znovu tento materiál předložit k projednání radě města a zastupitelstvu města.

1. Rada města po projednání bere na vědomí odstoupení uchazeče Design4, s.r.o. z výběrového řízení na „Zpracování PD na modernizaci Speciální školy v Husově ulici ve Frýdlantu. Druhý v pořadí se umístil Ateliér David, s.r.o.

2. Rada města bere na vědomí zprávu IO o naplnění alokace Výzvy č. 86 z IROP včetně změny termínu ukončení výzvy z října 2019 do května 2019. V souvislosti s touto zprávou ukládá Rada města  investičnímu oddělení zajistit u uchazeče Ateliér David, s.r.o. jednoduchou studii s více variantami řešení ohledně energetických úspor objektu pro možnost jednání na SFŽP ohledně nejvýhodnějšího řešení z hlediska poskytnutí výši dotačních prostředků v rámci energetických úspor na rekonstrukci Speciální školy ve Frýdlantu.

Rada města souhlasí s vyhlášením výběrového řízení a souhlasí s návrhem zadání výběrového řízení na akci „Zpracování PD na kabinový blok u zimního stadionu, Frýdlant“, dle předloženého materiálu. 

Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti  inženýrských sítí“ mezi Městem Frýdlant a SŽDC o.s. - umístění vedení NN-VO a dešťové kanalizace v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant, vč. inženýrských sítí“.

Rada města po projednání schvaluje na základě žádosti ředitele Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace v souladu se zněním §23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího povoleného počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy z 24 na 28 dětí. Výjimka z nejvyššího počtu dětí se uděluje na školní rok 2019/2020. 

Rada města bere na vědomí Informace o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 předložených ředitelem Mgr. Petrem Kozlovským.

Rada města bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant o řešení anonymních stížností na zaměstnance.

1. Rada města po projednání bere na vědomí  ústní informace zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Gabriely Šípkové, RNDr. Kateřiny Lauermannové a Ing. Radky Vlčkové o možnostech řešení z hlediska ÚP lokality Jiráskova, Frýdlant.

2. Rada města pro projednání souhlasí s pořízením Změny č. 1 Územního plánu města Frýdlant ve zrychleném postupu, která se bude týkat zrušení vymezené plochy RP1 Jiráskova, Frýdlant, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu na žádost a vymezí plochu, ve které bude rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

3. Rada města po projednání schvaluje ukončení smlouvy o dílo se společnosti SAUL s. r. o. na zpracování Regulačního plánu Jiráskova, Frýdlant, souhlasí s vypořádáním závazků a pohledávek k 31. 3. 2019 a pověřuje starostu města podepsáním dohody o ukončení smlouvy.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod pozemku p.č. 3971 o výměře 1242 m2 a pozemku p.č. 3972/2 o výměře 19 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví firmy DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec za cenu 350,- Kč/m2 na základě smlouvy budoucí kupní s platností do 31. 12. 2020. Z důvodu veřejného zájmu vytvoření nových pracovních míst pro oblast Frýdlantsko navrhuje rada města, aby byl prodej schválen jedinému zájemci bez konání obálkového výběru kupujícího. Podmínkou převodu pozemků je 10-ti leté předkupní právo ve prospěch prodávajícího při nerealizaci záměru kupujícím za stejných podmínek prodeje, které bude zapsáno do katastru nemovitostí s řádnou kupní smlouvou. 

Rada města bere na vědomí návrh směrnice a ukládá starostovi prověřit na Magistrátu města Liberce zkušenost s překupním právem na pronajaté pozemky a doporučuje zastupitelstvu města schválit Směrnici města č. S-01/2019: Pravidla pro vyhlašování záměrů na prodej pozemků a postup při prodeji obálkovou metodou. 

Rada města po projednání přiděluje byt o velikosti 1+0 v ulici U Nemocnice 1243, dle předloženého materiálu. 

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Věry Dunajčíkové o pronájem bytu 1+1, případně 2+1, který by sloužil jako startovací byt pro děti z Dětského domova Frýdlant a ukládá ředitelce BHF vytipovat vhodný byt pro tento účel.

Rada města bere na vědomí žádost Mgr. Věry Dunajčíkové o pronájem bytu 3+1, který by sloužil jako standardní byt pro děti z Dětského domova Frýdlant a ukládá starostovi jednat o tomto problému s Libereckým krajem a ředitelkou DD.

Rada města bere na vědomí zprávu ředitelky BHF o změně povrchu střechy z důvodu nemožnosti dodání původního materiálu u akce „Oprava střechy objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant“.

Rada města bere na vědomí zprávu pana Jakuba Dušánka o možnostech webu města a ukládá tajemnici předložit řešení nového webu se samostatnou stránkou pro kulturu a turistiku. 

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení Jiřího Baláše, Karolíny Světlé 1477, Frýdlant na akci „Oprava chodníku v ul. Čapkova - chodník podél objektů ATIZ a FVS“, 

„Dokončení opravy chodníku v ul. Čapkova od čp. 762 do Železné ul., Frýdlant“, „Oprava horní části chodníku v ul. Čapkova, Frýdlant, od ulice Dvořákova s napojením na chodník v ul. Husova“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazeči „Oznámení o výběru nevhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.   

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v celkové výši příjmů i výdajů 1.161.500,- Kč dle předložené tabulky. Rada města doporučuje dát na vědomí tento materiál na nejbližším jednání zastupitelstvu města.

1. Rada města po projednání schvaluje předložený návrh Územní studie Podzámčí v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“, dle předloženého materiálu. 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Územní studii Podzámčí v rámci projektu „Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II, Sídlištní“.

3.6.2019 15:04:52 | přečteno 100x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load