ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 97. zasedání rady města konaného dne 11. 6. 2018

Rada města děkuje zástupcům Klubu turistů Frýdlant za organizaci při oslavách 111 let výročí otevření Frýdlantské rozhledny konaných 12. 5. 2018.

1. Rada města po projednání souhlasí s pokračováním vzdělávání žáka na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace podle §55, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě dle §23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb. na Základní škole speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

1. Rada města po projednání souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizace na pořízení nového školního nábytku do dvou tříd od firmy ABCD Služby školám s.r.o., se sídlem Kaplanova 574, 463 12 Liberec, dle předloženého materiálu.

2. Rada města po projednání souhlasí s pořízením multifunkční tiskárny Canon i-Sensys MF411dw pro potřeby tisku školy, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1244, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Míru 630, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2 v ulici Míru 630, Frýdlant na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání bere na vědomí metodiku systému pro přidělování krizového bytu z bytového fondu Města Frýdlant a ukládá vedoucí odboru sociálního předložit pravidla přidělování krizového bytu na radě města dne 13. 8. 2018.

Rada města po projednání bere na vědomí aktuální informace o projektu „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova, Frýdlant“ včetně fyzického termínu zahájení stavebních prací a souhlasí s návrhem dodavatelů na realizaci TDI, AD, BOZP a archeologický dohled.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Jiří Hübsch se sídlem Kryštofovo Údolí 29, 460 01 Liberec 1 na akci „Dodávka konvektomatu do Školní jídelny Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem

1. Rada města bere na vědomí zprávu vedoucí odboru majetkosprávního o situaci ohledně koupě vozidla Multicar M25 a revokuje usnesení č. 2303/2018 ze dne 19. 3. 2018 odstavec 1).

2. Rada města revokuje usnesení č. 2397/2018 ze dne 14. 5. 2018 – provedení GO Multicar M25.

Rada města bere na vědomí zprávu přednesenou vedoucí odboru majetkosprávního o situaci na fotbalovém hřišti a ukládá vedoucí odboru majetkosprávního, předložit radě města podmínky provozování fotbalového hřiště na srpnovém zasedání rady města.

1. Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 1323, k.ú. Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

2. Rada města ukládá vedoucí odboru majetkosprávního oslovit nájemníky bytů ohledně prověření zájmu o možnost parkování u objektu čp. 1125 a 1126, ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančních darů ve výši 12.000,- Kč obdarovanému Obec baráčníků Frýdlant a 18.000,- Kč obdarovanému Český svaz včelařů, z.s., základní organizace, Frýdlant. Dále pověřuje starostu podpisem darovacích smluv dle předloženého vzoru.

Dary budou vyplaceny ze zbylých prostředků dotačního programu na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

1. Rada města po projednání souhlasí s navýšením přídělu do sociálního fondu z 3,5% na 4,5% z objemu hrubých mezd předchozího roku, dále souhlasí se zněním statutu sociálního fondu dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 13 ve výši příjmů a výdajů 312.400,- Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Frýdlant a na území památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

1. Rada města po projednání bere na vědomí rozdělení dotací v dotačním programu Města Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní a vzdělávací činnosti, zájmových aktivit a ostatní veřejně prospěšné činnosti.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání souhlasí se spoluúčastí Města Frýdlant při financování pořízení mobilního podia pro Mikroregion Frýdlantsko, dle předloženého rozpisu.

  • Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Frýdlant – parkoviště ulice Havlíčkova“ s firmou Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8.

1. Rada města po projednání bere na vědomí odstoupení firmy Milan Baránek, se sídlem Na Kohoutě 334/5, 400 10 Ústí nad Labem od realizace stavby „Vybudování zpevněných ploch na pozemcích 1076,1083,75,1084/1, Frýdlant – Družstevní ulice.“

2. Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy s druhým uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou na akci „Vybudování zpevněných ploch na pozemcích 1076, 1083, 75, 1084/1 Frýdlant – Družstevní ulice“ s firmou SILKOM, spol. s r.o. se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje program zastupitelstva města, které se bude konat dne 13. 6. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě § 67 zákona o obcích schválit, pro volební období 2018 – 2022, 21 členů zastupitelstva.

Rada města bere na vědomí informaci o konání akce „Setkání Frýdlantů“, které proběhlo ve dnech 1. 6. – 4. 6. 2018 v německém městě Friedland.
20.6.2018 13:12:18 | přečteno 151x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load