ENDEFRRUPLNLSPIT

Informace z 96. zasedání rady města konaného dne 28. 5. 2018

1. Rada města bere na vědomí žádost k budoucímu odpojení objektů v ul. Husova 1196 – 1197 a v ul. Fügnerova 1204 – 1205, Frýdlant od centrálního vytápění TEPLO Frýdlant, s.r.o.“ a nesouhlasí s odpojením od centrálního vytápění.

2. Rada města pověřuje místostarostu a jednatele společnosti TEPLO Frýdlant s.r.o. k dalšímu jednání s žadatelem.

1. Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti Základní školy speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace ve školním roce 2017/2018 přednesenou Mgr. Jaroslavou Smolovou, ředitelkou školy, dle předloženého materiálu.

2. Rada města schvaluje jako předsedkyni školské rady Mgr. Lucii Dušánkovou.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace ve školním roce 2017/2018 přednesenou Mgr. Věrou Dunajčíkovou, ředitelkou školy, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí projektovou studii o řešení lokality „Na Cikánce“, dle předloženého materiálu a souhlasí se zpracováním varianty s průjezdem do Štursovy ulice.

2. Rada města bere na vědomí projektovou studii areálu autokempu Frýdlant a ukládá studii předložit k dalšímu projednání do zastupitelstva města.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova ul., Frýdlant a Úprava úklidových komor v přízemí, 1. a 2. patře v objektu základní školy Husova ul., Frýdlant“ na I. etapu „Oprava a rekonstrukce prostoru šaten a sociálního zařízení v prostoru tělocvičny, Bělíkova ul., Frýdlant“dle předloženého materiálu a ukládá starostovi, aby byl podepsán dodatek č. 1 mezi Městem Frýdlant a společností Pozemní stavitelství s.r.o.

1. Rada města po projednání schvaluje platbu za zřízení služebnosti ve výši 10.000,- Kč bez DPH ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem u akce „REKO MS Frýdlant, Lužická + 3 – II. etapa“ a souhlasí s rozsahem úprav GasNet, s.r.o. v rámci regenerace sídliště II. etapa.

2. Rada města ukládá investičnímu oddělení připravit Dohodu o úhradě nákladů na opravu povrchů komunikace mezi Městem Frýdlant a GasNet, s.r.o.

Rada města souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na „Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo města, Frýdlant“ dle předloženého návrhu. Předmětem poptávky bude návrh řešení č. 1 bezdrátový systém, přepokládaná cena cca 190.000,- Kč.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 v rámci poptávky na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy stávající plochy parkoviště na p.p.č. 634, k.ú. Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města po projednání schvaluje vítěze výběrového řízení firmu KOVOVÝROBA Dostál, s.r.o., se sídlem Žitavská 916, 464 01 Frýdlant, a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

1. Rada města bere na vědomí vyhlášení Výzvy č. 78 MMR ČR z IROP, Specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1189 Frýdlant, ulice Školní“ ve spolupráci s vlastníky objektů č.p. 1190 a 1191 v ulici Školní ve Frýdlantu.

2. Rada města souhlasí s nabídkovou cenou firmy KEnergy s.r.o., se sídlem Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol za administraci žádosti včetně příloh.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT za rok 2017  dle předloženého materiálu

Rada města po projednání přiděluje byt č. 19 v Domě s pečovatelskou službou, Novoměstská 1065, Frýdlant od 1. 6. 2018, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici U Nemocnice 1242, Frýdlant, dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+2 v ulici Zámecká 447, Frýdlant , dle předloženého materiálu.

Rada města po projednání souhlasí s výměnou garsonky za byt o velikosti 1+2 v ulici ČSA 406, Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2017 předloženou starostou SDH Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant za rok 2017 předloženou starostou SDH Frýdlant.

Rada města po projednání bere na vědomí žádost spolku Zapsaný spolek Jizerské aktivity, se sídlem Aloisina výšina 420/18, 460 05 Liberec V o prominutí poplatku za pronájem kina na akci Mezinárodní festival outdoorových filmů dne 12. 10. 2018.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Ensto Czech, s.r.o., se sídlem Obchodní 107, 251 01 Čestlice na akci „Výměna řídících jednotek nouzového osvětlení v kině Frýdlant“ a ukládá starostovi, aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemku p.č. 3412, k.ú. Frýdlant o výměře cca 190 m2 na základě znaleckého posudku na tržní ocenění.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 632 o výměře 700 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 200,- Kč/m2. Pozemek se nachází v ul. Okružní, Frýdlant.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v přízemí objektu čp. 4, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant o výměře 172 m2. Minimální nájemné se stanovuje ve výši 600,- Kč/m2/rok. Prostory jsou zkolaudovány jako prodejna nepotravinářského zboží.

Rada města souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 2002/1 o výměře 2024 m2, k.ú. Frýdlant na základě znaleckého posudku na tržní ocenění. Pozemek se nachází v ul. Úzká, Frýdlant.

Rada města bere na vědomí žádost a souhlasí s bezplatným poskytnutím areálu bývalého autokempu za účelem pořádání akce „Rozloučení se školním rokem“ dne 21. 6. 2018. Pořadatel akce zodpovídá za veškeré škody způsobené městu i třetím osobám. Po skončení akce bude areál předán uklizený městu.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu objektu čp. 1065, ul. Novoměstská, Frýdlant o výměře 17,85 m2 od 18. 6. 2018 na dobu určitou 5 let. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2/rok. Prostory jsou zkolaudovány jako provozovna pedikúry.

1. Rada města bere na vědomí žádost České pojišťovny, a.s. a nesouhlasí s navrhovanou stavební úpravou – samostatný vstupní portál do nebytových prostor v přízemí objektu čp. 99, nám. T. G. Masaryka, Frýdlant.

2. Rada města ukládá starostovi předložit radě města návrh využití prostor v objektu čp. 99 nám. T. G. Masaryka, Frýdlant pro potřeby úřadu.

Rada města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na výběr poskytovatele služeb na obecní kompostárně v k.ú. Frýdlant na období jednoho roku dle návrhu s doplněním dle požadavku místostarosty.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., Zahradní 768, Frýdlant na prodloužení a opravu vodovodu v lokalitě Hág, Frýdlant na pozemcích města p.č. 3258/2, 3258/1, 3256/2, 3255, 3260, 3415, 3362, 3403, 3389, 3388, 3268/1, 3255, 3280, 3460, 3117, 3415, vše k.ú. Frýdlant.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy na vybudování přístupové komunikace na části pozemku p.č. 1330, k.ú. Frýdlant. Komunikace bude vybudována na náklady žadatele a po jejím dokončení bude převedena bezplatně na Město Frýdlant. Pozemek se nachází v ul. Vrchlického, Frýdlant.

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018 v celkové výši příjmů a výdajů 436.612,48 Kč dle předložené tabulky. Zároveň doporučuje materiál dát na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu Města Frýdlant k 30. 4. 2018, dle předloženého materiálu.

1. Rada města bere na vědomí závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Frýdlant za rok 2017 dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Rada města doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání.

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 19.5.2017 a zároveň pověřuje starostu jeho podpisem.

Rada města po projednání bere na vědomí materiál ke schválení účetní závěrky za rok 2017 a doporučuje materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Rada města po projednání schvaluje vítěze poptávkového řízení firmu Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na akci „Oprava komunikací Frýdlant 2018“ “ a ukládá starostovi, aby bylo doručeno uchazečům „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ a aby byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem.

 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Opravu chodníku na sídlišti Bezručova ul. od MK nad čp. 1143 směrem ke stávajícímu chodníku do Fügnerovy ul., Frýdlant“ s firmou TOBIS, s.r.o. se sídlem Hejnická 608, 464 01 Frýdlant na opravu části chodníku u čp. 1144 za cenu 73856,12Kč.

 Rada města bere a vědomí Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. pololetí 2018, dle předloženého materiálu a doporučuje předložit na příštím zasedání zastupitelstva města.

20.6.2018 13:04:47 | přečteno 116x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load